Nariadenie vlády č. 20/1954 Zb.Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1954-20
Čiastka 11/1954
Platnosť od 14.05.1954 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1972 do31.12.1991
Zrušený 499/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 42/1972 Zb. s účinnosťou od 1. augusta 1972 zrušuje ustanovenia tohto nariadenia vlády s výnimkou ustanovení § 6a písm. a) a b), pokiaľ splnomocňujú federálne ústredné orgány riadiace výrobu výbušnín vydávať predpisy na výrobu a spracovanie výbušnín a jednotlivé federálne ústredné orgány vydávať v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov o výbušninách podrobnejšie bezpečnostno-technické predpisy o používaní výbušnín v odbore ich pôsobnosti.

Znenie 01.08.1972

20

Vládne nariadenie

zo dňa 6. apríla 1954

o organizácii štátnej banskej správy

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 6a

Okrem úloh ustanovených v zákone č. 41/1957 Zb. (banský zákon) a v iných predpisoch patrí Ústrednému banskému úradu:

a) vydávať v spolupráci a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po dohode s Ústrednou radou odborov všeobecné predpisy o výbušninách, vyjmúc predpisy pre výrobu a spracovanie výbušnín, ktoré vydávajú príslušné ústredné orgány riadiace ich výrobu;

b) zabezpečovať koordináciu podrobnejších bezpečnostnotechnických predpisov o používaní výbušnín, ktoré v rámci všeobecných predpisov o výbušninách vydávajú jednotlivé ústredné orgány vo svojej pôsobnosti;


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.