Nariadenie č. 63/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-63

(v znení č. 48/1954 Zb.)

Čiastka 37/1953
Platnosť od 29.07.1953 do31.12.1958
Účinnosť od 23.10.1954 do31.12.1958
Zrušený 78/1958 Zb.
Znenie 23.10.1954

63.

Nariadenie ministra financií

zo dňa 17. júla 1953,

ktorým sa určujú arbitrážne poplatky.

Minister financií nariaďuje podľa § 24 vládneho nariadenia č. 47/1953 Sb., o štátnej arbitráži (ďalej len „vládne nariadenie“):


§ 1.

Sadzba poplatku.

(1) Za konanie pred orgánmi štátnej a rezortnej arbitráže sa platia tieto arbitrážne poplatky (ďalej len „poplatky“):

1. V predsmluvných sporoch a v majetkových sporoch, ktorých predmet nemožno oceniť,

a) na Štátnej arbitráži pri krajskom národnom výbore 300 Kčs

b) na Štátnej arbitráži pri Sbore povereníkov 600 Kčs

c) na Štátnej arbitráži pri vláde 800 Kčs

d) na rezortnej arbitráži 500 Kčs.

2. V sporoch zo smlúv a v ostatných majetkových

sporoch z hodnoty predmetu sporu do 10.000 Kčs 200 Kčs

z hodnoty predmetu sporu nad 10.000 Kčs 2 %

najviac však 100.000 Kčs.

3. V sporoch o základných podmienkach dodávky (§ 10 ods. 2 vládneho nariadenia) 1.200 Kčs.

4. Za preskúmanie rozhodnutia hlavným arbitrom na žiadosť strany polovica poplatku pod č. 1 až 3.

(2) V sporoch, rozhodovaním ktorých poverila štátna arbitráž zriadená pri vyššom orgáne štátnu arbitráž pri orgáne nižšom, platia sa poplatky ako na štátnej arbitráži, ktorá udelila poverenie.

§ 2.

Z čoho sa platí poplatok.

Poplatky sa platia, nielen keď strana uplatní požiadavku samostatnou žiadosťou, ale i keď ju uplatní vo vyjadrení k žiadosti podanej proti nej. Poplatky sa platia tiež za konanie, ktoré štátna arbitráž začala z vlastného podnetu alebo na rozkaz orgánu, pri ktorom je zriadená, alebo na rozkaz štátnej arbitráže zriadenej pri vyššom orgáne.

§ 3.

Kto poplatok platí.

(1) Poplatok platí strana, na žiadosť ktorej začne štátna alebo rezortná arbitráž konanie, i strana, ktorá uplatnila požiadavku vo vyjadrení k žiadosti podanej proti nej.

(2) Ak začne štátna alebo rezortná arbitráž konanie na žiadosť (§ 2 druhá veta), určí štátna alebo rezortná arbitráž stranu, ktorá je povinná poplatok zaplatiť.

(3) V rozhodnutí určí štátna alebo rezortná arbitráž, či celý poplatok alebo akú jeho časť nahradí odporca navrhovateľovi.

§ 4.

Hodnota predmetu sporu.

(1) Hodnotu predmetu sporu, z ktorej sa poplatok vypočítava, je strana povinná uviesť v žiadosti, poprípade po vyjadrení, v ktorom uplatnila požiadavku (§ 2 prvá veta). Ak zistí štátna alebo rezortná arbitráž, že strana uviedla nižšiu než skutočnú hodnotu predmetu sporu, určí ju v rozhodnutí.

(2) Ak sa nezačne konanie na žiadosť, určí hodnotu predmetu sporu štátna alebo rezortná arbitráž v rozhodnutí.

(3) Ak sa zvýši hodnota predmetu sporu v priebehu konania, zvýši sa i poplatok; pri snížení hodnoty predmetu sporu sa zaplatený poplatok nevracia.

(4) Základ poplatku sa zaokruhľuje nahor na sumu deliteľnú stoma.

§ 5.

Sročnosť poplatku.

(1) Poplatok je sročný pred podaním žiadosti alebo vyjadrenia k žiadosti, v ktorom sa uplatňuje nárok. Štátna alebo rezortná arbitráž je povinná zisťovať, či bol poplatok správne zaplatený. Ak nezaplatil žiadateľ poplatok vôbec alebo ak zaplatil ho menšou sumou, vyzve ho štátna alebo rezortná arbitráž, aby poplatok v určenej lehote doplatil. Ak neurobí tak žiadateľ, vráti mu štátna alebo rezortná arbitráž žiadosť bez rozhodnutia, poprípade nezačne konanie o nároku uplatnenom vo vyjadrení k žiadosti.

(2) Ak zvýši strana hodnotu predmetu sporu v priebehu konania, je poplatok sročný pred vydaním rozhodnutia.

(3) Ak sa nezačína konanie na žiadosť, je poplatok sročný do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia.

§ 6.

Spôsob platenia poplatku.

(1) Poplatky sa platia v hotovosti vplatným lístkom Štátnej banky alebo prevodom z účtu poplatníka (§ 3) na účet orgánu, pri ktorom je zriadená príslušná štátna alebo rezortná arbitráž. Ak ide o štátnu arbitráž pri krajskom národnom výbore, platí sa poplatok na účet jednotného (ústredného) národného výboru, v obvode ktorého je príslušná štátna arbitráž; za Štátnu arbitráž pri Krajskom národnom výbore v Prahe sa poplatok platí na účet Okresného národného výboru Praha-juh a za Štátnu arbitráž pri Ústrednom národnom výbore v Prahe na účet Obvodného národného výboru v Prahe 4.

(2) Poplatky za štátnu arbitráž sú rozpočtovým príjmom Ministerstva financií, poplatky za rezortnú arbitráž sú rozpočtovým príjmom príslušného rezortu.

§ 7.

Premlčanie.

Ak nebol poplatok zaplatený správnou sumou a štátna alebo rezortná arbitráž napriek tomu začala konanie, premlčuje sa právo zvýšiť poplatok a právo vymáhať nedoplatok uplynutím troch rokov od začiatku kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom mal byť poplatok zaplatený.

§ 8.

Oslobodenie nového prejednania.

(1) Ak bolo rozhodnutie štátnej arbitráže zrušené (§§ 22 a 23 vládneho nariadenia) a spor prikázaný na nové prejednanie, neplatí sa poplatok za nové prejednanie.

(2) Pri zmene rozhodnutia, ku ktorej došlo pri výkone dozoru, platí o arbitrážnom poplatku ustanovenie § 3 ods. 3 obdobne.

(3) Obdobne sa postupuje pri rezortnej arbitráži.

§ 9.

Sníženie a vrátenie poplatku.

(1) Orgány štátnej arbitráže nemôžu poplatok snižovať. V celkom výnimočných prípadoch môže poplatok snížiť Ministerstvo financií.

(2) Ak bolo na poplatok zaplatené viac, než je týmto nariadením určené, vráti sa preplatok strane; sumy do 20 Kčs sa však nevracajú. Nárok na vrátenie zaniká po jednom roku od zaplatenia.

(3) Inak sa poplatok vráti,

a) ak štátna alebo rezortná arbitráž vrátila žiadosť strane,

b) ak bola žiadosť postúpená štátnou arbitrážou rezortnej arbitráži alebo ak bola žiadosť postúpená súdu,

c) ak žiadosť nedošla k štátnej alebo k rezortnej arbitráži.


§ 10.

Prechodné ustanovenie.

Poplatky zaplatené alebo určené do dňa vyhlásenia tohto nariadenia považujú sa za poplatky zaplatené alebo určené podľa tohto nariadenia; prípadné rozdiely sa ani nevyberú ani nevrátia.

§ 11.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 8. júna 1953.

§ 1

(1) Za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže a za preskúmanie rozhodnutí platia sa rovnaké arbitrážne poplatky (ďalej len „poplatky“) ako za konanie pred orgánmi rezortnej arbitráže a za preskúmanie ich rozhodnutí; aj inak platia o týchto poplatkoch obdobne ustanovenia o poplatkoch za konanie a preskúmanie rozhodnutí rezortnej arbitráže uvedené v nariadení ministra financií č. 63/1953 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky.

(2) Poplatky sú rozpočtovým príjmom ústredného sväzu družstiev (slovenského sväzu družstiev), pri ktorom je zriadený orgán (oblastný orgán) družstevnej arbitráže, pred ktorým sa vedie konanie.


Široký v. r.

Kabeš v. r.