Zákon č. 84/1952 Zb.Zákon o organizácii peňažníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-84
Čiastka 38/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1989
Účinnosť od 01.08.1967 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.
Znenie 01.08.1967

84.

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o organizácii peňažníctva.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


Prvá časť.

Základné ustanovenia.

§ 1.

Štátny plán rozvoja národného hospodárstva ukladá peňažníctvu, aby vykonávalo kontrolu korunou nad výrobou a obehom tovaru, nad vykonávaním investícií, nad plnením plánu zásobovania a odbytu, nad plnením plánu sníženia vlastných nákladov a plánu produktivity práce, nad zrýchľovaním obratu obežných prostriedkov, nad uskutočňovaním zásady hospodárnosti a nad upevňovaním a dodržiavaním zásad chozrasčotu. Ukladá mu ďalej, aby bola venovaná starostlivosť vzrastu úspor pracujúcich a ich využitiu na budovanie socialistického hospodárstva. Aby peňažníctvo mohlo účinnejšie plniť všetky tieto úlohy, vykonávajú sa zmeny v jeho organizácii.

§ 2.

Peňažnú a úverovú sústavu tvoria štátne peňažné ústavy, ktorými sú

1. Štátna banka československá,

2. Investičná banka,

§ 3.

(2) Investičná banka vykonáva financovanie investícií a poskytovanie dlhodobého úveru.

§ 4.

Štátne peňažné ústavy sú samostatné právnické osoby. Neručia za záväzky štátu, okrem prípadu, že by výslovne takú záruku prevzaly. Štát ručí za záväzky štátnych peňažných ústavov, pokiaľ je tak výslovne ustanovené.

§ 5.

Ministerstvo financií môže so súhlasom vlády ponechať v činnosti niektoré doterajšie peňažné ústavy v nezmenenej právnej forme, zmeniť ich právnu formu, zrušiť ich, alebo zriadiť nové peňažné ústavy a určiť ich právnu formu.

§ 6.

(1) Štátne peňažné ústavy požívajú právnu ochranu a oprávnenie, ktoré prislúchajú národným podnikom.

(2) Zrušený od 1. 4. 1964.

Druhá časť.

Štátna banka československá.

Tretia časť.

Investičná banka.

§ 13.

(1) Investičná banka prestáva byť národným podnikom a organizuje sa ako štátny peňažný ústav. Je podriadená Ministerstvu financií. Zriadi pobočky vo všetkých sídlach krajských národných výborov a tých okresných národných výborov, v obvode ktorých to rozsah investičnej činnosti vyžaduje.

(2) Organizáciu, pôsobnosť a hospodárenie Investičnej banky určí štatút, ktorý vydá vláda. Inak zostáva v platnosti zákon č. 183/1948 Sb., o Investičnej banke, v znení zákona č. 61/1950 Sb.

Štvrtá časť.

Štátne sporiteľne.

Piata časť.

Spoločné ustanovenia.

§ 17.

Ministerstvo financií určí úrokovú sadzbu z vkladov a úverov, ako aj poplatky a náhrady pri vykonávaní peňažných obchodov.

§ 18.

§ 19.

Anonymita vkladov je zaručená. Zprávy o vkladných knižkách a vkladoch možno podávať len v prípadoch, kde to určia zákonné predpisy.

§ 21.

Vláda môže nariadením určiť v odbore daní úľavy alebo oslobodenie pre vklady a úroky z nich.

§ 22.

Minister financií vyhlási druhy a náležitosti vkladných knižiek, spôsob výplaty z vkladných knižiek a spôsob umorovania vkladných knižiek pri strate a zničení, ako aj podmienky pre prijímanie vkladov na bežné účty a pre iné spôsoby ukladania pracovných úspor obyvateľstva.

Šiesta časť.

Zamestnanci.

§ 23.

(1) Zamestnanci štátnych peňažných ústavov sa stávajú štátnymi zamestnancami v odbore pôsobnosti Ministerstva financií.

(2) Ministerstvo financií môže prevádzať zamestnancov medzi jednotlivými štátnymi peňažnými ústavmi.

§ 24.

Zamestnanci štátnych peňažných ústavov, ako aj orgány dohliadajúce na činnosť a hospodárenie štátnych peňažných ústavov, sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo veciach služobných. Táto povinnosť trvá i po ukončení služobného pomeru.


Siedma časť.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 25.

(1) Odbor ústavov ľudového peňažníctva v Ústrednej rade družstiev sa zrušuje. Potrebný počet zamestnancov zrušeného odboru prejde do odboru pôsobnosti Ministerstva financií, ktoré určí ich zaradenie.

(2) Orgány ústavov ľudového peňažníctva, najmä predstavenstvá, dozorné rady a dočasné správy sa zrušujú.

§ 26.

(1) Povinnosť orgánov bývalých ústavov ľudového peňažníctva, najmä členov predstavenstva, dozornej rady a dočasných správ, zachovávať služobné tajomstvo a ich zodpovednosť za škody spôsobené neplnením povinností zostávajú nedotknuté.

(2) Nároky z členských podielov bývalých členov ústavov, ktorých sú štátne sporiteľne právnymi nástupcami, budú usporiadané v prípadoch a spôsobom, ktoré určí minister financií smernicami.

§ 27.

Na návrh štátneho peňažného ústavu vykonajú súdy zápis vlastníckych a iných práv pre československý štát (príslušný štátny peňažný ústav) s odvolaním sa na tento zákon.

§ 28.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, najmä

1. ustanovenia §§ 16 až 24 zákona č. 143/1930 Sb., o Poštovej sporiteľni, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich,

2. zákon č. 181/1948 Sb., o organizácii peňažníctva, s výnimkou § 7 ods. 3, §§ 9 až 11, §§ 14 až 16 a §§ 18 až 21,

3. ustanovenia §§ 16 a 17 zákona č. 187/1948 Sb., o Ústrednej rade družstiev,

4. zákon č. 229/1949 Sb., o vkladných knižkách,

5. ustanovenia §§ 5 a 12 a §§ 14 až 16 zákona č. 31/1950 Sb., o Štátnej banke československej.

§ 29.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.