Zákon č. 82/1952 Zb.Zákon o miestnych poplatkoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-82

(v znení č. 26/1957 Zb.)

Čiastka 37/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1990
Účinnosť od 01.07.1957 do31.12.1990
Zrušený 544/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre územie Českej republiky je tento zákon zrušený predpisom č. 565/1990 Zb. od 1. januára 1991.

Znenie 01.07.1957

82.

Zákon

zo dňa 11. decembra 1952

o miestnych poplatkoch.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Miestne poplatky (ďalej len „poplatky“) spravujú miestne národné výbory ako svoje rozpočtové príjmy.

§ 2.

(1) Druhy poplatkov, ktoré sú miestne národné výbory povinné vyberať, určí vláda a predpisy o týchto poplatkoch vydá minister financií; v nich sa upraví aj vecné ručenie, oslobodenie od poplatkov a úľavy, následky nesplnenia poplatkovej povinnosti, premlčanie, konanie, kontrola a dohľad.

(2) Minister financií môže v predpisoch o jednotlivom poplatku určiť, že ho spravujú ako svoj rozpočtový príjem okresné alebo krajské národné výbory.

(3) Vláda tiež určí, kedy môže upravovať sadzby poplatkov po dohode s Ministerstvom financií ministerstvo, ktorého pôsobnosti sa poplatky týkajú, alebo kedy podľa smerníc týchto ministerstiev určia sadzby poplatkov národné výbory.

(4) Sročné a nezaplatené poplatky sa vymáhajú správnou alebo súdnou exekúciou.

§ 3.

Národné výbory, ktoré poplatky spravujú, môžu

a) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdostí snížiť alebo odpustiť poplatok v jednotlivých prípadoch;

b) povoliť splátky alebo lehotu na zaplatenie poplatku, ak by bezodkladné zaplatenie bolo pre poplatníka spojené s vážnou ujmou.

§ 4.

Poplatníci sú oprávnení a povinní spolupôsobiť pri kontrole, poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenie a dôkazné prostriedky, predložiť písomnosti a pomôcky týkajúce sa skutočností rozhodných pre vyrubenie poplatku a urobiť všetko, čo je na uľahčenie a urýchlenie kontroly potrebné.

§ 5.

(1) Predpisy a opatrenia upravujúce veci, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, zostávajú v platnosti, dokiaľ nebudú nahradené predpismi vydanými podľa tohto zákona.


§ 6.

Zrušujú sa

1. ustanovenia § 14 zákona č. 152/1950 Sb., o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby, a predpisy podľa neho vydané;

2. ustanovenia § 11 ods. 2 a 3 a § 16 ods. 4 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočíšnej výroby, a predpisy podľa nich vydané.

§ 7.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.