Nariadenie vlády č. 42/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-42
Čiastka 25/1952
Platnosť od 19.09.1952 do16.05.1954
Účinnosť od 19.09.1952 do16.05.1954
Zrušený 23/1954 Zb.
Znenie 19.09.1952

42.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. augusta 1952,

ktorým sa zriaďujú plánovacie komisie národných výborov a vydáva ich štatút.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 a § 37 ods. 3 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne), a podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Za účelom ďalšieho zlepšenia plánovania národného hospodárstva a získania predpokladov pre uskutočňovanie novej metódy zostavovania štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva sa zriaďujú pri národných výboroch namiesto doterajších plánovacích referátov a plánovacích komisií plánovacie komisie ako objektívne orgány rád národných výborov.

Krajské plánovacie komisie.

§ 2.

(1) Pri krajských národných výboroch sa zriaďujú krajské plánovacie komisie.

(2) Krajská plánovacia komisia plní tieto úlohy:

a) vypracováva a predkladá rade krajského národného výboru návrhy perspektívnych a ročných plánov rozvoja hospodárstva kraja a posudzuje návrhy plánov, vypracované referátmi krajského národného výboru;

b) vypracováva krajské bilancie pracovných síl, príjmov a výdavkov obyvateľstva, stavebných hmôt a ďalšie bilancie, určené Štátnym úradom plánovacím;

c) preveruje plnenie plánu rozvoja hospodárstva kraja a predkladá rade krajského národného výboru správy o výsledkoch kontroly spolu s návrhmi opatrení na zabezpečenie plnenia tohto plánu;

d) spracováva z poverenia rady krajského národného výboru i z vlastnej iniciatívy jednotlivé problémy hospodárskeho rozvoja kraja a predkladá rade návrh na ich riešenie;

e) podáva rade posudky návrhov vo všetkých otázkach hospodárskeho a kultúrneho rozvoja kraja, ktoré predložili jednotlivé referáty krajského národného výboru rade na prejednanie;

f) metodicky vedie na základe pokynov Štátneho úradu plánovacieho plánovacie práce referátov krajského národného výboru a okresných plánovacích komisií;

g) pripravuje pre radu krajského národného výboru návrhy plánov výstavby miest a dedín;

h) vypracováva a rade krajského národného výboru predkladá návrhy plánov rozmiestenia závodov a iných hospodárskych jednotiek, podriadených národným výborom v kraji, a návrhy na umiestenie nových závodov a jednotiek, vedených ministerstvami.

§ 3.

Aby krajské plánovacie komisie mohli plniť svoje úlohy, predkladajú im:

a) referáty krajského národného výboru projekty plánov, ktoré vypracovali, správy a návrhy pre radu krajského národného výboru, týkajúce sa hospodárskeho rozvoja kraja, ako i všetky podklady, doklady, výkazy, informácie a návrhy opatrení, ktoré krajské plánovacie komisie pre svoju prácu vyžadujú;

b) krajská služba Štátneho úradu štatistického výkazy o plnení hospodárskych plánov v kraji a iné štatistické podklady o kraji, potrebné pre plnenie úloh krajskej plánovacej komisie;

c) podniky a iné jednotky, vedené ministerstvami, údaje o stave, zdrojoch a potrebe pracovných síl, o nárokoch na vodu a na dopravu, o potrebe verejných komunikácií, vodovodov, kanalizácie a iných zariadení komunálneho hospodárstva, zariadení zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych a iné údaje, potrebné pre plnenie úloh krajskej plánovacej komisie.

§ 4.

(1) Krajská plánovacia komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka a piatich až siedmich členov. Krajská plánovacia komisia plní svoje úlohy pomocou aparátu, zloženého zo zamestnancov krajského národného výboru.

(2) Predseda krajskej plánovacej komisie vedie prácu komisie a je členom rady krajského národného výboru; v jeho neprítomnosti ho zastupuje, pokiaľ ide o vedenie komisie, jeho námestník.

(3) Predsedu krajskej plánovacej komisie vymenúva vláda na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho, urobený po vyjadrení kompetentného orgánu Národného frontu.

(4) Námestníka predsedu krajskej plánovacej komisie vymenúva minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho na návrh krajského národného výboru.

(5) Ostatných členov krajskej plánovacej komisie vymenúva rada krajského národného výboru na návrh predsedu krajskej plánovacej komisie z radov pracovníkov aparátu krajskej plánovacej komisie, pracovníkov referátov krajského národného výboru, vedeckých pracovníkov a vynikajúcich novátorov a úderníkov.

(6) Úlohy krajských plánovacích komisií podrobnejšie vymedzí a ich organizáciu upraví Štátny úrad plánovací po dohode s Ministerstvom vnútra.

Plánovacie komisie národných výborov v Prahe.

§ 5.

Mestská plánovacia komisia hlavného mesta Prahy.

Pri Ústrednom národnom výbore hlavného mesta Prahy sa zriaďuje Mestská plánovacia komisia hlavného mesta Prahy; platia o nej obdobne ustanovenia §§ 2 až 4.

§ 6.

Obvodné plánovacie komisie v Prahe.

(1) Pri obvodných národných výboroch v Prahe sa zriaďujú obvodné plánovacie komisie; ich úlohy určí Mestská plánovacia komisia hlavného mesta Prahy v súlade s metodickými smernicami Štátneho úradu plánovacieho.

(2) Obvodná plánovacia komisia v Prahe sa skladá z predsedu a dvoch až štyroch členov. Obvodná plánovacia komisia plní svoje úlohy pomocou aparátu zloženého zo zamestnancov obvodného národného výboru.

(3) Predseda obvodnej plánovacej komisie vedie prácu komisie a je členom rady obvodného národného výboru.

(4) Predsedu obvodnej plánovacej komisie vymenúva rada Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy na návrh predsedu Mestskej plánovacej komisie hlavného mesta Prahy.

(5) Členov obvodnej plánovacej komisie vymenúva rada obvodného národného výboru na návrh predsedu obvodnej plánovacej komisie; inak platí o vymenúvaní členov komisie primerane ustanovenie § 4 ods. 5.

Plánovacie komisie ostatných národných výborov.

§ 7.

Okresné plánovacie komisie.

(1) Pri okresných národných výboroch sa zriaďujú okresné plánovacie komisie; ich úlohy určí krajská plánovacia komisia v súlade s metodickými smernicami Štátneho úradu plánovacieho.

(2) Okresná plánovacia komisia sa skladá z predsedu a dvoch až štyroch členov. Okresná plánovacia komisia plní svoje úlohy pomocou aparátu zloženého zo zamestnancov okresného národného výboru.

(3) Predseda okresnej plánovacej komisie vedie prácu komisie a je členom rady okresného národného výboru.

(4) Predsedu okresnej plánovacej komisie vymenúva rada krajského národného výboru na návrh predsedu krajskej plánovacej komisie.

(5) Členov okresnej plánovacej komisie vymenúva rada okresného národného výboru na návrh predsedu okresnej plánovacej komisie.

§ 8.

Mestské plánovacie komisie.

(1) Pri miestnych národných výboroch miest, určených radou krajského národného výboru, sa zriaďujú mestské plánovacie komisie; ich úlohy určí krajská plánovacia komisia v súlade s metodickými smernicami Štátneho úradu plánovacieho.

(2) Mestská plánovacia komisia sa skladá z predsedu a dvoch až štyroch členov. Mestská plánovacia komisia plní svoje úlohy pomocou aparátu, zloženého zo zamestnancov miestneho národného výboru.

(3) Predseda mestskej plánovacej komisie vedie prácu komisie a je členom rady miestneho národného výboru.

(4) Predsedu mestskej plánovacej komisie vymenúva rada okresného národného výboru na návrh predsedu okresnej plánovacej komisie.

(5) Členov mestskej plánovacej komisie vymenúva rada miestneho národného výboru na návrh predsedu mestskej plánovacej komisie.


Spoločné a záverečné ustanovenia.

§ 9.

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 303/1948 Sb., o plánovacích referátoch krajských národných výborov, a všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 10.

(1) Osobným úradom zamestnancov, pridelených plánovacím komisiám, je kompetentný národný výbor.

(2) Zamestnanci, ktorí boli dosiaľ pridelení plánovacím referátom, sa prideľujú plánovacím komisiám.

§ 11.

Odmeny predsedov plánovacích komisií národných výborov, ich námestníkov a ostatných členov komisií určí Štátny úrad plánovací po dohode s ministerstvami vnútra a financií.

§ 12.

Minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom vnútra určil čas, kedy okresné plánovacie komisie, obvodné plánovacie komisie v Prahe a mestské plánovacie komisie začnú činnosť.

§ 13.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho a minister vnútra.


Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

za ministra Noska