Nariadenie vlády č. 40/1952 Zb.Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-40

(v znení č. 98/1953 Zb.)

Čiastka 23/1952
Platnosť od 05.09.1952
Účinnosť od 01.09.1953
Aktuálne znenie 01.09.1953

40.

Vládne nariadenie

zo dňa 19. augusta 1952

o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 a § 7 ods. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1.

(1) Z doterajšej chemickej fakulty Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1952 Vysoká škola chemická v Prahe.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakulty anorganickej technologie, organickej technologie a potravinárskej technologie.

(3) Dňom 1. septembra 1953 sa zriaďuje na tejto vysokej škole fakulta chemickej technologie palív.

§ 2.

(1) Na Českom vysokom učení technickom v Prahe a na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave sa zriaďujú dňom 1. septembra 1952 fakulty ekonomicko-inžinierske.

(2) Na Vysokej škole baníckej v Ostrave sa zriaďuje dňom 1. septembra 1953 fakulta ekonomicko-inžinierska.

§ 3.

Fakulta špeciálnych náuk na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zrušuje dňom 1. septembra 1952.

§ 4.

(1) Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1952 fakulta železničná.

(2) Zo železničnej fakulty Českého vysokého učenia technického v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1953 Vysoká škola železničná v Prahe. Táto vysoká škola sa delí na fakulty stavebnú, strojnú, elektrotechnickú a dopravne technickú.

§ 5.

Fakulta spoločenských náuk Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe sa včleňuje dňom 1. septembra 1953 do filozoficko-historickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

§ 6.

(1) Z doterajšej politicko-diplomatickej fakulty Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1952 fakulta medzinárodných vzťahov.

§ 7.

(1) Z doterajšej hospodárskej fakulty Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe sa zriaďuje dňom 1. septembra 1953 Vysoká škola ekonomická v Prahe.

(2) Táto vysoká škola sa delí na fakulty všeobecne ekonomickú, výrobne ekonomickú, vnútorného obchodu, financií a úveru a na fakultu štatistiky.

§ 8.

(1) Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave sa premeňuje dňom 1. septembra 1953 na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave.

(2) Na čele tejto vysokej školy je rektor a rada vysokej školy.

§ 9.

Z doterajšej prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa zriaďujú dňom 1. septembra 1952 fakulta matematicko-fyzikálna a fakulta biologická.

§ 10.

Na Masarykovej univerzite v Brne a na Slovenskej univerzite v Bratislave sa zriaďujú dňom 1. septembra 1952 fakulty farmaceutické.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia ; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dr. Dolanský v. r.

Dr. Rais v. r.

za ministra Dr. Nejedlého