Nariadenie vlády č. 10/1952 Zb.Nariadenie na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1952-10

(v znení č. 48/1953 Zb.)

Čiastka 6/1952
Platnosť od 19.04.1952 do14.08.1957
Účinnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Zrušený 34/1957 Zb.
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 48/1953 Sb. zrušuje ustanovenia vládneho nariadenia č. 10/1952 Sb., pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami tohto vládneho nariadenia, a to dňom 8. júna 1953.

Znenie 08.06.1953

10.

Vládne nariadenie

zo dňa 1. apríla 1952

na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 78 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezoch a zlepšovacích námetoch (ďalej len zákon):


Prvá časť.

Vynálezy.

Diel I.

Prihláška vynálezu.

§ 1.

(1) Prihláška vynálezu sa podáva na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety písomne. V prihláške sa musí uviesť meno a priezvisko prihlasovateľa, jeho bydlisko, štátna príslušnosť, zamestnanie a pracovisko, ako i názov vynálezu. Z prihlášky musí byť zjavné, že prihlasovateľ žiada o udelenie patentu.

(2) Prihláška smie obsahovať len jeden vynález.

§ 2.

(1) K prihláške treba pripojiť opis vynálezu dvojmo a podľa potreby aj výkresy, modely alebo vzory vyhotovenia.

(2) Výkresy sa musia vyhotoviť na papieri formátu A4, a to v jednom hlavnom a jednom vedľajšom vyhotovení. Na hlavné vyhotovenie treba použiť biely, pevný a hladký kresliaci papier; výkres sa musí urobiť krycou čerňou. Vedľajšie vyhotovenie je kópiou hlavného vyhotovenia na priesvitnom papieri.

§ 3.

V opise, poprípade v spojení s potrebnými výkresmi, modelmi alebo vzormi vyhotovenia, musí sa vynález opísať stručne, avšak jasne, presne a úplne tak, aby podľa neho bolo možné vynález používať. Na konci opisu treba presne vyznačiť a vymedziť, čo má byť predmetom patentu.

§ 4.

(1) K prihláške pripojí prihlasovateľ vyhlásenie, že vynález je jeho dielom, a ak neponúka vynález štátu, aj vyhlásenie, že nie je povinný ho ponúknuť. Ak je prihlasovateľ zamestnancom ústavu, zariadenia alebo podniku alebo orgánu štátu a ak neponúka vynález štátu, upovedomí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety o podaní prihlášky ústav, zariadenie alebo podnik alebo orgán štátu, u ktorého je prihlasovateľ zamestnaný.

(2) Ak podávajú prihlášku ústavy, zariadenia alebo podniky alebo orgány štátu (§ 14 zákona), pripoja vyhlásenie, že ten, v mene ktorého prihlášku podávajú, je pôvodcom vynálezu alebo jeho dedičom a uvedú okolnosti, z ktorých je zrejmé, že pôvodca alebo dedič sú povinní ponúknuť vynález štátu. Pokiaľ z takej prihlášky nie je zjavné, že o jej podaní bol upovedomený ten, v mene ktorého sa prihláška podáva, oznámi mu Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety podanie prihlášky.

§ 5.

(1) Ak podáva prihlášku dedič, uvedie v prihláške aj meno, priezvisko, posledné zamestnanie, pracovisko a bydlisko pôvodcovo a pripojí vyhlásenie, že podľa jeho vedomostí je poručiteľ pôvodcom vynálezu; ak neponúka vynález štátu, pripojí aj vyhlásenie, že poručiteľ nebol povinný vynález ponúknuť štátu. Ďalej pripojí doklad o tom, že je dedičom.

(2) Štát v prípade odúmrte má postavenie dediča.

§ 6.

Ak zistí súd pri prejednávaní dedičstva, že poručiteľ zanechal dosiaľ neprihlásený vynález, a ak nie je známe, kto je dedičom, alebo ak je dedič neprítomný, oznámi to Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety; v takom prípade ustanoví súd opatrovníka na podanie prihlášky.

§ 7.

Ak podáva prihlášku splnomocnenec alebo zákonný zástupca, uvedie v prihláške aj svoje meno, priezvisko, zamestnanie a bydlisko a pripojí listinu preukazujúcu jeho oprávnenie na zastupovanie, ak nebolo také oprávnenie už skôr preukázané. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prihlášku podanú podľa § 14 zákona.

§ 8.

(1) Ak uplatní prihlasovateľ právo prednosti podľa ustanovení medzinárodných dohovorov, musí už v prihláške presne uviesť čas prihlášky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a krajinu, v ktorej táto prihláška bola podaná.

(2) Do troch mesiacov od podania prihlášky musí prihlasovateľ dokladmi preukázať svoje právo prednosti z prvej prihlášky. Právo prednosti z prvej prihlášky sa preukazuje odpisom opisu, poprípade kópiou výkresov, opatrených potvrdením kompetentného úradu - na ktorom bola prvá prihláška podaná - o dáte podania prihlášky, ako i o tom, že odpis, poprípade kópia, súhlasí s originálom. Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety môže uložiť prihlasovateľovi, aby v určenej lehote predložil overené preklady uvedených dokladov.

§ 9.

Ak uplatní prihlasovateľ právo prednosti podľa ustanovení medzinárodného dohovoru, musí preukázať všetky okolnosti rozhodné pre priznanie práva prednosti podľa tohto dohovoru.

§ 10.

Ak má prihláška nedostatky, vyzve Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil, bez toho že by zmenil podstatu vynálezu. Ak tak urobí prihlasovateľ včas, považuje sa vynález za riadne prihlásený už pôvodne; inak sa predpokladá, že sa prihlasovateľ vzdal ďalšieho prejednania svojej prihlášky. Ak boly nedostatky odstránené po určenej lehote, pokračuje sa v konaní o prihláške, avšak prihlasovateľ má právo prednosti až od času, keď boly nedostatky odstránené. To isté platí, ak pri včasnom odstránení nedostatkov bola zmenená podstata vynálezu.

Diel II.

Ponuka vynálezu štátu.

Konanie o ponuke.

§ 11.

Ponuka vynálezu štátu, i keď sa stane po prihláške vynálezu, podáva sa na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety písomne alebo ústne. Zamestnanci orgánov alebo podnikov (dedičia) môžu podať ponuku ústne aj prostredníctvom týchto orgánov alebo podnikov; o takej ponuke spíše orgán alebo podnik zápisnicu, ktorú pôvodca (dedič) podpíše. Orgán alebo podnik zašle zápisnicu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety. Za čas podania ponuky sa považuje čas, keď zápisnica došla tomuto úradu.

§ 12.

(1) O ponuke vynálezu upovedomí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety kompetentné ministerstvá a vyžiada si ich vyjadrenie o upotrebiteľnosti vynálezu na účely socialistickej výstavby so stránky technickej a hospodárskej.

(2) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety si môže vyžiadať posudok odbornej komisie pri ňom zriadenej, najmä, ak sa posudky zúčastnených ministerstiev rozchádzajú.

§ 13.

Ak odporučí ministerstvo prijatie vynálezu, oznámi zároveň Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety zamýšľaný spôsob použitia vynálezu a uvedie skutočnosti rozhodné pre výšku odmeny a spôsob jej výplaty.

§ 14.

Po vykonanom prieskume upotrebiteľnosti rozhodne Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety o prijatí vynálezu a o odmene.

§ 15.

(1) O prijatí vynálezu sa musí spravidla rozhodnúť do 60 dní odo dňa ponuky.

(2) Ak sa ukáže, že o upotrebiteľnosti vynálezu na účely socialistickej výstavby treba vykonať obsiahlejšie vyšetrenie, musí sa o tom prihlasovateľ upovedomiť v tejto lehote s oznámením, ako je ďalší prieskum plánovaný. O prijatí vynálezu musí sa však rozhodnúť najneskoršie do jedného roka odo dňa ponuky.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov neplatia o prijatí vynálezu, ktorý bol prihlásený pred účinnosťou zákona.

§ 16.

(1) O svojom rozhodnutí o ponuke upovedomí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety toho, kto urobil ponuku. Ak ponuka bola podaná podľa § 14 zákona, upovedomí úrad i toho, v mene ktorého ponuka bola podaná.

(2) O rozhodnutí o ponuke upovedomí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety aj kompetentné ústredné úrady; ak bola ponuka prijatá, urobia tieto úrady potrebné opatrenia na využitie vynálezu a upovedomia o tom Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

Odmena za prijatý vynález.

§ 17.

Výšku odmeny za prijatý vynález určuje a odmenu vypláca Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety podľa smerníc, ktoré sú obsiahnuté v prílohe tohto nariadenia (ďalej len „Smernice“).

§ 18.

Na úhradu odmeny prispievajú orgány alebo podniky, ktoré vynález používajú, sumami, ktoré určí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety po dohode s kompetentnými ministerstvami.

§ 19.

Ak odvolá Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety prijatie vynálezu (§ 22 zákona), je pôvodca alebo dedič povinný vrátiť vyplatenú odmenu len vtedy, ak sa preukáže, že mu v čase ponuky bolo známe právo niekoho iného, ktoré bráni štátu využiť vynález.

§ 20.

Odmena za prijatý vynález, poprípade jej časť pripadajúca na jedného spolupôvodcu, je vylúčená z exekúcie do výšky 10.000 Kčs.

§ 21.

Výhody.

(1) Minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho a na jeho návrh kompetentní ministri môžu poskytnúť za prijaté vynálezy výhody, napr. študijné alebo cestovné štipendiá, výhody pri ubytovaní, rekreácii a pod.

(2) Pôvodcovia prijatých vynálezov majú pri inak rovnakých podmienkach prednosť pred ostatnými uchádzačmi pri obsadzovaní miest vo výskumných ústavoch a v orgánoch technického rozvoja.

§ 22.

Spolupráca pôvodcu.

(1) Ak spolupracuje pôvodca ponúknutého vynálezu na skúšaní, technickom vyhotovení, zavedení, rozvoji alebo využití vynálezu (§ 19 zákona) v orgáne alebo podniku, kde je zamestnaný, je oslobodený v rozsahu tejto spolupráce od svojej vlastnej práce; pritom sa mu zachováva jeho doterajší pracovný pomer i pracovné zaradenie a zaručuje jeho doterajší plat aspoň podľa priemeru za posledné 3 mesiace.

(2) To isté platí, ak takto spolupracuje pôvodca v inom orgáne alebo podniku. Tento orgán alebo podnik je povinný nahradiť miestu, kde je pôvodca zamestnaný a ktoré pôvodcovi jeho plat vypláca, časť platu za čas, ktorý pôvodca v dôsledku tejto spolupráce zamešká vo svojom podniku alebo orgáne.

(3) Ak nie je pôvodca v pracovnom pomere, určí sa odmena za jeho spoluprácu dohodou, a to vo výške, ktorá zodpovedá predpisom o odmeňovaní takej práce.

Diel III.

Vstup do konania o prihláške.

§ 23.

(1) Ak podal prihlášku niekto iný než pôvodca alebo jeho dedič, môže pôvodca (dedič) vstúpiť do konania o prihláške, ak preukáže právoplatným rozhodnutím súdu, že je pôvodcom (jeho dedičom); Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety pokračuje v konaní, ako keby prihláška od začiatku bola podaná pôvodcom (dedičom).

(2) Ak bol predložený iba preukaz, že bol začatý spor o to, kto je pôvodcom, pokračuje Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety v prieskume. S rozhodnutím o prihláške však vyčká do právoplatného súdneho rozhodnutia.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane i pre prípady, že prihlášku podaly ústavy, zariadenia alebo podniky alebo orgány štátu (§ 14 zákona) v mene niekoho iného než pôvodcu (dediča), alebo že prihlášku podal len niektorý zo spolupôvodcov, alebo že prihláška bola podaná v mene len niektorého zo spolupôvodcov.

§ 24.

Ak bol vynález prihlásený a ponúknutý štátu podľa § 14 zákona a Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety rozhodne, že pôvodca (dedič) nie je povinný vynález ponúknuť štátu, vyzve ho zároveň, aby sa v danej lehote vyjadril, či sa má v konaní o prihláške pokračovať. Ak nevyhovie pôvodca (dedič) tejto výzve včas, predpokladá sa, že sa vzdal ďalšieho prejednania prihlášky.

Diel IV.

Patent.

§ 25.

(1) Ak zistí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety po vykonanom prieskume, že vynález zodpovedá podmienkam pre udelenie patentu, udelí pôvodcovi alebo jeho dedičovi patent; inak prihlášku zamietne.

(2) Pred rozhodnutím o prihláške treba dať prihlasovateľovi príležitosť, aby uplatnil svoje práva a aby sa vyjadril.

(3) Ak bola prihláška vynálezu podaná podľa § 14 zákona, doručí sa rozhodnutie o prihláške vynálezu aj ústavu, zariadeniu alebo podniku alebo orgánu štátu, ktorý prihlášku podal.

§ 26.

(1) Ak bol patent udelený inej osobe než pôvodcovi alebo jeho dedičovi, môže pôvodca (dedič) do jedného roka od udelenia patentu požiadať, aby patent bol na neho prepísaný, ak preukáže právoplatným súdnym rozhodnutím, že je pôvodcom (jeho dedičom).

(2) Ak bol predložený iba preukaz, že bolo začaté súdne konanie o to, kto je pôvodcom, vyčká Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety s prepisom, dokiaľ súd právoplatne nerozhodne.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane, ak bol patent udelený len niektorému zo spolupôvodcov alebo jeho dedičovi.

§ 27.

Po právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu zapíše Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety patent do patentového registra a vydá pôvodcovi alebo jeho dedičovi patentovú listinu. Ústavu, zariadeniu alebo podniku alebo orgánu štátu, ktorý podal prihlášku podľa § 14 zákona, doručí sa odpis patentovej listiny.

§ 28.

Patentová listina musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko pôvodcu a prihlasovateľa vynálezu, číslo patentu a poprípade údaj, že ponuka vynálezu bola prijatá štátom. Súčasťou patentovej listiny je opis vynálezu.

§ 29.

Udelenie patentu sa oznámi v Zbierke vynálezov (§ 59), kde sa uvedie meno, priezvisko a bydlisko pôvodcu vynálezu a meno, priezvisko a bydlisko majiteľa patentu, patentová trieda, číslo patentu, názov vynálezu a začiatok platnosti patentu.

§ 30.

Vzdaním sa zaniká patent v čase, keď písomné vyhlásenie o vzdaní sa došlo Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 31.

Predbežné opatrenie uvedené v § 28 zákona povolí súd podľa ustanovení občianskeho súdneho poriadku. Okrem podmienok tam uvedených musí navrhovateľ súdu preukázať potvrdením Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, že predmety, ktoré sa priemyslove vyrábajú, alebo že spôsob, podľa ktorého sa postupuje pri prevádzaní výroby, sú totožné s vynálezom, ktorý je predmetom prihlášky.

§ 32.

(1) Žiadosť o určenie podľa § 39 zákona sa podáva písomne dvojmo na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety. V žiadosti treba uviesť presný opis predmetov, ktoré žiadateľ priemyslove vyrába alebo ktoré hodlá vyrábať, alebo presný opis spôsobu, ktorý používa alebo hodlá používať pri prevádzaní výroby. Podľa potreby treba k žiadosti pripojiť výkresy taktiež dvojmo.

(2) V žiadosti treba ďalej označiť patent, ktorého sa určenie týka. Majiteľovi tohto patentu doručí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety rovnopis žiadosti s prílohami a vyzve ho, aby sa v danej lehote k žiadosti vyjadril; ak sa nevyjadrí, neprekáža to rozhodnutiu o žiadosti.

Druhá časť.

Zlepšovacie námety.

Všeobecné ustanovenia.

§ 33.

(1) Zlepšovacími námetmi sú:

1. technické zdokonalenia, ktoré spočívajú v zavedení iného, lepšieho zariadenia, technického postupu alebo výrobku,

2. prevádzkové zlepšenia, ktoré spočívajú v zlepšení technického postupu lepším využitím doterajšieho zariadenia, materiálu alebo pracovných síl, avšak bez podstatnej zmeny zariadenia alebo technického postupu,

3. administratívne zlepšenia, ktoré spočívajú v zlepšení organizácie alebo hospodárskej prevádzky, ako námety na zjednodušenie alebo zlepšenie zásobovania, odbytu, účtovníctva, dokumentácie a pod.

(2) K technickým postupom podľa predchádzajúceho odseku patria okrem výrobných postupov aj postupné usporiadania iných výkonov technickej povahy.

(3) Zlepšovacím námetom nie je návrh na odstránenie nedostatkov alebo chýb vzniknutých nedbanlivosťou alebo upozornenie, že nie je zachovaný právny predpis alebo technická norma; taktiež nie je zlepšovacím námetom jednoduché vytýčenie úloh, ak sa neuvádza aspoň v podstate spôsob riešenia.

§ 34.

(1) Pre orgán alebo podnik, ktorý rozhoduje o prijatí zlepšovacieho námetu, je zlepšovací námet nový, ak nebol zavedený v ňom alebo v niektorej z podriadených jednotiek v čase, keď k nemu došiel, alebo ak nebolo tam v tomto čase jeho zavedenie v navrhnutom riešení plánované.

(2) Pre orgán alebo podnik nie je však zlepšovací námet nový, ak je obsahove zhodný s námetom uverejneným v Zbierke zlepšovacích námetov a ak bol prihlásený v čase 3 mesiacov od vyjdenia príslušného čísla Zbierky; to platí obdobne, ak bol námet uverejnený na účel rozšírenia v zbierke, vestníku alebo inej publikácii vydávanej niektorým ústredným úradom, pokiaľ ide o orgány alebo podniky podliehajúce tomuto ústrednému úradu.

§ 35.

(1) Orgány alebo podniky určia zamestnancov, u ktorých sa prihlasujú zlepšovacie námety.

(2) Prihlásený zlepšovací námet sa zapíše do denníka zlepšovacích námetov a vydá sa o tom prihlasovateľovi písomné potvrdenie.

(3) Denník zlepšovacích námetov musí byť zviazaný a riadne stránkovaný; denník musí sa viesť podľa vzoru, ktorý vydá Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

Prijatie zlepšovacieho námetu.

§ 36.

(1) Ak sa týka technické zdokonalenie alebo prevádzkové zlepšenie odboru práce alebo prevádzky prihlasovacieho miesta (§ 51 zákona), rozhodne toto miesto o jeho prijatí.

(2) Ak sa netýka technické zdokonalenie alebo prevádzkové zlepšenie odboru práce alebo prevádzky prihlasovacieho miesta, postúpi toto miesto zlepšovací námet bezodkladne na rozhodnutie orgánu alebo podniku, ktorého odboru práce alebo prevádzky sa týka; ak však nie je taký orgán alebo podnik známy, postúpi sa námet ústrednému úradu kompetentnému podľa povahy námetu alebo Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety. Ústredný úrad alebo Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety urobí opatrenie, aby sa námet bezodkladne dostal k orgánu alebo podniku, ktorého odboru práce alebo prevádzky sa týka.

§ 37.

(1) O prijatí administratívneho zlepšenia rozhoduje orgán alebo podnik, ktorý podľa príslušných predpisov je oprávnený zlepšenie zaviesť.

(2) Ak nie je orgán alebo podnik, u ktorého bolo administratívne zlepšenie prihlásené, sám kompetentný rozhodnúť, postúpi toto zlepšenie orgánu alebo podniku, ktorý je oprávnený zlepšenie zaviesť.

§ 38.

(1) O prijatí zlepšovacieho námetu sa musí spravidla rozhodnúť do 30 dní odo dňa, keď námet došiel na miesto, ktoré je kompetentné rozhodnúť.

(2) Ak sa ukáže, že o upotrebiteľnosti zlepšovacieho námetu treba vykonať obsiahlejšie vyšetrenie, musí sa o tom prihlasovateľ upovedomiť v tejto lehote. Súčasne treba mu oznámiť, prečo o námete nebolo možné rozhodnúť včas a ako je plánovaný priebeh ďalšieho vyšetrenia. O prijatí však sa musí rozhodnúť najneskoršie do jedného roka odo dňa, keď námet došiel na miesto, ktoré je kompetentné rozhodnúť.

§ 39.

Ak sa domnieva orgán alebo podnik, ku ktorému zlepšovací námet došiel, že prihlásený námet je vynálezom, na ktorý možno udeliť patent, upozorní na to bezodkladne prihlasovateľa, a to i vtedy, ak už bol zlepšovací námet prijatý.

§ 40.

Ak sa stretnú u orgánu alebo podniku pri rozhodovaní o prijatí rovnaké zlepšovacie námety, má prednosť námet, ktorý k tomuto orgánu alebo podniku došiel skôr.

§ 41.

(1) Zlepšovateľské osvedčenie vydá zlepšovateľovi orgán alebo podnik, ktorý zlepšovací námet prijal.

(2) Zlepšovateľské osvedčenie musí obsahovať meno a priezvisko zlepšovateľa, jeho bydlisko, stručné označenie zlepšovacieho námetu a údaj o tom, či prijatý zlepšovací námet je technickým zdokonalením, prevádzkovým zlepšením alebo zlepšením administratívnym.

§ 42.

Ak zlepšovateľ nie je v pracovnom pomere u orgánu alebo podniku, ktorý námet prijal, musí byť bezodkladne upovedomený o prijatí zlepšovacieho námetu orgán alebo podnik, kde zlepšovateľ je v pracovnom pomere; ak zlepšovateľ nie je v pracovnom pomere, musí byť upovedomený Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

Rozšírenie zlepšovacích námetov.

§ 43.

(1) Prijaté technické zdokonalenia ohlási miesto, ktoré ich prijalo, nadriadenému orgánu; z ostatných prijatých zlepšovacích námetov ohlási mu také prijaté zlepšovacie námety, ktoré sú vhodné na využitie aj u iných orgánov alebo podnikov.

(2) Štátny úrad plánovací určí, ktoré zlepšovacie námety sa musia hlásiť Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 44.

(1) Nadriadený orgán, ktorému bol prijatý zlepšovací námet ohlásený, posúdi, či a v akej miere sa môže zlepšovací námet využiť aj u iných orgánov alebo podnikov, a podľa toho urýchlene zabezpečí, aby námet bol prenesený a zavedený tam, kde je to potrebné.

(2) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety zabezpečí vhodným spôsobom, ako tlačou, rozhlasom, filmom a pod., rozšírenie zlepšovacích námetov, ktoré majú širší význam.

§ 45.

Orgán alebo podnik, ku ktorému došiel zlepšovací námet cestou rozširovania (§ 44), s urýchlením rozhodne, či sa zlepšovací námet u neho zavedie; ak je potrebné, je povinný zariadiť tiež, aby zavedenie zlepšovacieho námetu bolo zaradené do jeho plánu.

Odmena za zlepšovací námet.

§ 46.

Výšku odmeny za prijatý zlepšovací námet podľa Smerníc určí a odmenu vyplatí orgán alebo podnik, ktorý námet prijal; ak je zlepšovateľom vedúci tohto orgánu alebo podniku, určí odmenu nadriadený orgán.

§ 47.

(1) Ak prijatý zlepšovací námet využijú ďalšie orgány alebo podniky, ktoré podliehajú tomu istému ústrednému úradu ako orgán alebo podnik, ktorý zlepšovací námet prijal, oznámia to tomuto ústrednému úradu. Ústredný úrad určí a vyplatí zlepšovateľovi sumu, o ktorú sa zvýši odmena určená orgánom alebo podnikom, ktorý námet prijal.

(2) Ak nepodliehajú orgány alebo podniky, ktoré využijú prijatý zlepšovací námet, tomu istému ústrednému úradu, oznámia využitie námetu ústrednému úradu, ktorý je nadriadený orgánu alebo podniku, ktorý námet prijal. Tento úrad určí a vyplatí zlepšovateľovi sumu, o ktorú sa zvýši odmena určená orgánom alebo podnikom, ktorý námet prijal.

(3) Ústredný úrad určí súčasne, v prípade odseku 2 po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi, akými sumami prispejú na úhradu zvýšenej odmeny jednotlivé orgány alebo podniky.

§ 48.

Ak bráni využitiu zlepšovacieho námetu právo niekoho iného, odvolá Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety prijatie námetu. Ustanovenie § 19 o vrátení odmeny platí primerane.

§ 49.

Ak bol prijatý zlepšovací námet obsahove zhodný s námetom skôr zamietnutým, majú prihlasovateľ prijatého námetu a prihlasovateľ skoršieho zamietnutého námetu nárok na odmenu ako zlepšovatelia, ktorí prihlásili zlepšovací námet spoločne, ak medzi rozhodnutím o zamietnutie skoršieho námetu a rozhodnutím o prijatie neskoršieho námetu neuplynie doba dlhšia troch rokov.

§ 50.

Ak na predmet zlepšovacieho námetu sa udelí patent tomu istému prihlasovateľovi (dedičovi) a ak sa vynález štátom prijme, určí sa odmena podľa predpisov o odmene za prijaté vynálezy. Sumy vyplatené pôvodcovi za prijatý zlepšovací námet sa do tejto odmeny započítajú.

§ 51.

Odmena za prijatý zlepšovací námet, poprípade jej časť pripadajúca na jedného z niekoľkých zlepšovateľov, ktorí prihlásili zlepšovací námet spoločne, je vylúčená z exekúcie do výšky 10.000 Kčs.

§ 52.

Výhody a spolupráca zlepšovateľa.

(1) Za zlepšovacie námety širšieho významu možno priznať výhody obdobne podľa § 21.

(2) O spolupráci zlepšovateľa pri skúšaní, technickom vyhotovení, zavedení, rozvoji alebo využití zlepšovacieho námetu platia primerane ustanovenia § 22.

Tretia časť.

Orgány.

Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 53.

(1) Pôsobnosť vo veciach vynálezov a zlepšovacích námetov podľa zákona a tohto nariadenia vykonáva Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety so sídlom v Prahe.

(2) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety ďalej najmä

1. spolupôsobí pri plánovaní zavádzania novej techniky a zostavuje návrh tematického plánu úloh celoštátneho významu,

2. zhromažďuje skúsenosti a poznatky s hnutím vynálezcov a zlepšovateľov, zisťuje a podrobuje rozboru príčiny brániace rozvoju tohto hnutia a pôsobí na ich odstránenie, poskytuje a obstaráva porady vynálezcom a zlepšovateľom a stará sa o organizáciu poradní pre vynálezcov a zlepšovateľov a propaguje hnutie vynálezcov a zlepšovateľov,

3. sleduje rozvoj hnutia vynálezcov a zlepšovateľov vo Zväze sovietskych socialistických republík a v ľudovodemokratických štátoch a pôsobí, aby sa ich skúsenosti a poznatky v odbore vynálezov a zlepšovacích námetov v najširšej miere využili,

4. vykonáva práva, ktoré štátu prislúchajú z prijatých vynálezov a z patentov v národnom majetku, pokiaľ ich nezveril do správy inému orgánu alebo podniku,

5. obstaráva odbornú dokumentáciu a upravuje triedenie vynálezov a zlepšovacích námetov.

§ 54.

(1) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety organizuje a vedie predseda; predseda a jeho námestník sú podriadení ministrovi-predsedovi Štátneho úradu plánovacieho.

(2) Okrem predsedu a jeho námestníka má Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety potrebný počet odborných a iných zamestnancov pre výkon prác spojených s plnením jeho úloh.

Odborné komisie.

§ 55.

(1) Ako poradný orgán predsedu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety sa zriaďujú odborné komisie.

(2) Členov odborných komisií vymenúva minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho na návrh predsedu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, a to spravidla z pracovníkov vo výrobe a obchode a zo spotrebiteľov, ako aj z vedeckých pracovníkov.

(3) Členstvo v odbornej komisii je funkciou čestnou.

§ 56.

Aj pri ministerstvách zriadia kompetentní ministri podľa potreby odborné komisie, o zložení a členstve ktorých platia primerane zásady predchádzajúceho paragrafu.

§ 57.

Úlohou odborných komisií je poradná činnosť pri skúmaní prihlásených vynálezov ponúknutých štátu a zlepšovacích námetov, pri posudzovaní možnosti využitia prijatých vynálezov a zlepšovacích námetov, pri určovaní odmien a pod.

§ 58.

Organizačný štatút.

Podrobnosti o organizácii a činnosti Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, o právach a povinnostiach predsedu, ako aj o odborných komisiách určí organizačný štatút, ktorý vydá minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho.

§ 59.

Zbierka vynálezov a Zbierka zlepšovacích námetov.

(1) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety vydáva Zbierku vynálezov a Zbierku zlepšovacích námetov, a to v obdobiach a v rozsahu podľa potreby.

(2) V Zbierke vynálezov sa oznamujú udelené patenty, ich zánik, prepis a zrušenie. V Zbierke zlepšovacích námetov sa oznamujú prijaté zlepšovacie námety širšieho významu.

(3) Oznámenia podľa odseku 2 robia sa tak, aby z nich bola zjavná osoba pôvodcu vynálezu a majiteľa patentu, osoba zlepšovateľa a predmet vynálezu alebo zlepšovacieho námetu, ako aj ostatné dôležité okolnosti.

Patentový register

§ 60.

(1) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety vedie patentový register, ktorý má dva diely, a to verejný a neverejný.

(2) K verejnému dielu patrí zbierka listín, obsahujúca opisy a výkresy prihlásených vynálezov a ostatné listiny, na základe ktorých sa stal zápis.

§ 61.

(1) Vo verejnom diele patentového registra sa zapisujú udelené patenty uvedením ich poradového čísla, predmetu a patentovej triedy a trvania. V registri sa vyznačí ďalej meno, priezvisko, zamestnanie a bydlisko pôvodcu vynálezu a prípadného právneho nástupcu, začiatok platnosti patentu, jeho zánik, poprípade prepis a zrušenie, vyvlastnenie patentu, závislosť patentu a určenie podľa § 39 zákona. Na žiadosť vyznačí sa v registri začatie sporu o to, kto je pôvodcom vynálezu.

(2) V neverejnom diele sa zapisujú práva na používanie vynálezu.

§ 62.

(1) Do verejného dielu registra môže každý nazrieť a vyhotoviť si z neho výpisy. Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety vydá na žiadosť overené výpisy zo zápisov v tomto diele.

(2) Do neverejného dielu registra môže so súhlasom kompetentného ministerstva nazrieť každý, kto preukáže právny záujem.

Patentový zbor.

§ 63.

(1) Predseda Patentového zboru a jeho námestník sú štátnymi zamestnancami.

(2) Okrem predsedu a jeho námestníka sa Patentový zbor skladá z členov, ktorých na návrh predsedu Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety vymenúva minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s kompetentnými ministrami.

§ 64.

Za člena Patentového zboru môže byť vymenovaný československý občan, ktorý je svojprávny, občiansky bezúhonný a odborne spôsobilý.

§ 65.

(1) Členstvo v Patentovom zbore je funkciou čestnou. Funkčné obdobie trvá 2 roky.

(2) Pred nastúpením funkcie zložia členovia Patentového zboru sľub do rúk predsedu Patentového zboru, že budú vykonávať svoju funkciu svedomite a že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkom, o čom sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie.

§ 66.

Člena Patentového zboru odvolá minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho, ak odpadla niektorá z podmienok pre jeho vymenovanie.

§ 67.

(1) O náhradách prislúchajúcich členom Patentového zboru platia primerane predpisy o náhradách sudcom z ľudu na Najvyššom súde.

(2) Okrem týchto náhrad môže minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho priznať členom Patentového zboru mimoriadne odmeny v prípadoch, keď činnosť člena Patentového zboru vzhľadom na zložitosť prípadu bola väčšieho rozsahu.

§ 68.

(1) Patentový zbor rozhoduje v trojčlenných senátoch, ktorým predsedá predseda Patentového zboru alebo jeho námestník. Jeden z členov senátu musí mať právnické znalosti.

(2) Senáty zostavuje predseda Patentového zboru z členov Patentového zboru s prihliadnutím na ich odborné znalosti potrebné na prejednanie rozhodovanej sťažnosti.

§ 69.

(1) Predseda a členovia senátu sú vylúčení z vykonávania svojej funkcie, ak so zreteľom na ich pomer k veci alebo k účastníkom možno pochybovať o ich nepredpojatosti.

(2) O vylúčení rozhodne predseda Patentového zboru; ak sa týka vylúčenie jeho osoby, rozhodne minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho.

§ 70.

Pomocné práce pre Patentový zbor obstaráva Štátny úrad plánovací.

Súdružský rozhodca.

§ 71.

Kompetentný zväz Revolučného odborového hnutia ustanoví súdružských rozhodcov a vymedzí odbory, ako aj obvody, v ktorých je súdružský rozhodca kompetentný.

§ 72.

O vylúčení súdružského rozhodcu z vykonávania jeho funkcie platí primerane ustanovenie § 69 ods. 1. O vylúčení rozhodne kompetentný zväz Revolučného odborového hnutia.

§ 73.

O meritórnom rozhodnutí súdružského rozhodcu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše súdružský rozhodca. Odpis zápisnice sa doručí účastníkom buď osobne alebo doporučene poštou. Doručením zápisnice stáva sa meritórne rozhodnutie právoplatným a je vykonateľné súdnou exekúciou.


Štvrtá časť.

Spoločné, splnomocňovacie a záverečné ustanovenia.

§ 74.

(1) Orgánmi alebo podnikmi v zmysle tohto nariadenia sa rozumejú závody, podniky, úrady, orgány a zariadenia, ako aj ľudové družstvá a dobrovoľné organizácie.

(2) Nadriadeným orgánom u ľudových družstiev a dobrovoľných organizácií v zmysle tohto nariadenia sa rozumie krajský národný výbor, v obvode ktorého má družstvo alebo organizácia svoje sídlo. U dobrovoľných organizácií celoštátneho významu rozumie sa nadriadeným orgánom kompetentný ústredný úrad.

§ 75.

(1) Orgány alebo podniky sú povinné poskytovať podľa svojich možností, najmä v odbore svojej činnosti, bezplatné porady a pomoc všetkým u nich zamestnaným vynálezcom a zlepšovateľom.

(2) Orgány alebo podniky umožnia ďalej vynálezcom a zlepšovateľom u nich zamestnaným, aby pracovali na svojich vynálezoch a zlepšovacích námetoch mimo pracovného času s použitím zariadenia orgánu alebo podniku, pokiaľ to nie je na ujmu ich prevádzky alebo iného všeobecného záujmu.

§ 76.

(1) Aby činnosť vynálezcov a zlepšovateľov bola plánovite usmernená, zostavujú sa v orgánoch alebo podnikoch tematické plány vytyčujúce úlohy, ktorých riešením možno prekonať úzke miesta alebo iné prekážky, ktoré bránia plánovanému technickému alebo hospodárskemu rozvoju. Na riešenie úloh tematického plánu, ktoré vyžadujú naliehavé riešenie, môže orgán alebo podnik vypísať súťaž.

(2) Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety zostavuje návrh tematického plánu, ktorý obsahuje úlohy celoštátneho významu pre vynálezcov a zlepšovateľov a vypisuje súťaže na riešenie týchto úloh.

§ 77.

Za splnenie povinností uložených orgánom alebo podnikom vo veciach vynálezov a zlepšovacích námetov zodpovedajú nielen vedúci orgánov alebo podnikov a tí, ktorých pracovným odborom je obstarávať veci vynálezov a zlepšovacích námetov, ale i majstri, dielovedúci, vedúci prevádzok, hlavní inžinieri a každý, ktorého odboru práce sa vynález alebo zlepšovací námet týka.

§ 78.

Pri konaní podľa týchto predpisov treba dať všetkým účastníkom rovnakú príležitosť, aby uplatnili svoje práva a aby sa vyjadrili.

§ 79.

(1) Sťažnosť vo veciach vynálezov a zlepšovacích námetov sa podáva písomne u orgánu alebo podniku, ktorý o veci rozhodol, do 30 dní odo dňa, keď sťažovateľovi bolo doručené rozhodnutie.

(2) Orgán alebo podnik, ktorý o veci rozhodol, môže sťažnosti sám vyhovieť. Oneskorene podanú sťažnosť odmietne.

(3) Ak nerozhodol orgán alebo podnik o sťažnosti podľa predchádzajúceho odseku, postúpi ju nadriadenému orgánu na rozhodnutie.

§ 80.

(1) Žiadosť o rozhodnutie, že zlepšovací námet je upotrebiteľný na účely socialistickej výstavby (§ 57 zákona), podáva sa písomne u orgánu alebo podniku, ktorý o sťažnosti rozhodol, do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o sťažnosti.

(2) Ustanovenie § 79 ods. 2 platí tu obdobne.

§ 81.

Splnomocnencom môže byť, pokiaľ nejde o zastúpenie niekoho, kto nemá na území Československej republiky bydlisko alebo sídlo (§ 76 zákona), každá svojprávna občiansky bezúhonná osoba fyzická alebo osoba právnická.

§ 82.

Pre počítanie lehôt vo veciach vynálezov a zlepšovacích námetov platia predpisy o počítaní lehôt v konaní súdnom. Lehoty určené Úradom pre vynálezy a zlepšovacie námety môžu byť na žiadosť podanú pred uplynutím lehoty v odôvodnených prípadoch predĺžené.

§ 83.

Kompetentní ministri po dohode s predsedom Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety upravia vo svojom odbore podrobne prihlasovanie, prejednávanie, prijímanie, rozširovanie a odmeňovanie zlepšovacích námetov a urobia na ten účel aj potrebné organizačné opatrenia; v odbore štátnej správy vydá smernice minister financií po dohode s ministrom vnútra a predsedom Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety.

§ 84.

Vynálezcom a zlepšovateľom, ktorým nemôže poskytnúť poradu alebo pomoc orgán alebo podnik, u ktorého sú zamestnaní (§ 75), alebo osobám, ktoré nie sú v pracovnom pomere, poskytujú bezplatné porady a pomoc orgány, národné a komunálne podniky, ľudové družstvá, ústavy a školy, ktoré určí minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode s kompetentnými ministrami vyhláškou v Úradnom liste.

§ 85.

(1) Československí občania, ktorí na vyzvanie Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety prihlásia vynález v cudzine alebo tam vykonajú určený úkon alebo opatrenie (§ 73 ods. 2 zákona), majú nárok na náhradu preukázaných trov. O náhrade rozhoduje a ju vypláca Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety; podľa potreby vyplatí na žiadosť primeraný preddavok.

(2) Československí občania, ktorí dostanú za svoje vynálezy z cudziny odplatu, sú povinní vrátiť náhradu alebo preddavok poskytnutý im podľa odseku 1. Ak je odplata nižšia než poskytnutá náhrada alebo preddavok, sú povinní vrátiť sumu, rovnajúcu sa tejto odplate.

§ 86.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1952; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

§ 22.

(1) Zrušujú sa ustanovenia vládneho nariadenia č. 10/1952 Sb., na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch, pokiaľ sú v rozpore s nariadením č. 48/1953 Sb.


Zápotocký v. r.

Ing. Púčik v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 10/1952 Sb., na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch.

Smernice

o odmenách za prijaté vynálezy a zlepšovacie námety.

Zásady pre určenie odmeny.

1. Odmeny za prijaté vynálezy alebo zlepšovacie námety sa určujú podľa ich spoločenského významu; pritom sa prihliada na to, ako vynález alebo zlepšovací námet prispieva k rozvoju nášho hospodárstva, najmä k zvýšeniu technickej, hospodárskej a organizačnej úrovne a k zlepšeniu akosti výrobkov a služieb.

Výška odmeny podľa dosiahnutej úspory.

2. Ak prináša zavedenie vynálezu alebo zlepšovacieho námetu zistiteľné úspory, vychádza sa pri určení odmeny z dosiahnutej ročnej úspory; odmena sa určí podľa pripojenej tabuľky. Predbežný výpočet odmeny za prijatý vynález alebo za prijatý zlepšovací námet vykoná sa podľa ročnej úspory vypočítanej pri prijatí vynálezu alebo zlepšovacieho námetu. Po uplynutí prvého roka využívania vynálezu alebo zlepšovacieho námetu prepočíta sa odmena podľa skutočne dosiahnutej úspory.

3. Pri vynálezoch alebo zlepšovacích námetoch, ktorými sa snižujú výrobné náklady, zistí sa ročná úspora porovnaním výrobných nákladov pred zavedením vynálezu alebo zlepšovacieho námetu a po jeho zavedení. Pritom sa prihliada na všetky úspory na materiáli a na mzdách.

Pri vynálezoch alebo zlepšovacích námetoch, ktorými sa snižujú alebo odstraňujú chybné výrobky (nepodarky) pri výrobe, sa vychádza pri určovaní odmeny taktiež z ročnej úspory; za ňu sa považuje rozdiel medzi nákladom na chybné výrobky v priebehu jedného roka pred zavedením vynálezu alebo zlepšovacieho námetu a v priebehu jedného roka po jeho zavedení.

Ak sa zvýšia zavedením vynálezu alebo zlepšovacieho námetu výrobné náklady iného oddelenia alebo úseku výroby, odpočíta sa toto zvýšenie pri výpočte ročnej úspory.

4. Pri určovaní odmeny v nevýrobných odboroch sa vychádza z ročnej úspory obdobne podľa ustanovení bodu 3.

5. Ročná úspora sa vypočíta za čas 12 mesiacov od začiatku využitia vynálezu alebo zlepšovacieho námetu.

6. Pokiaľ sa využíva vynález alebo zlepšovací námet po čas kratší než 1 rok, určí sa odmena podľa úspory dosiahnutej za čas ich skutočného využitia.

Ak sa týka vynález alebo zlepšovací námet len jednej zákazky alebo jednorázovej úlohy, určí sa odmena z úspory dosiahnutej pri tejto zákazke alebo pri tejto úlohe.

7. Pri vynálezoch alebo zlepšovacích námetoch, ktorými sa docieli úspora investícií (napr. odstráni sa potrebnosť nového zariadenia alebo potrebnosť stavby nového objektu, zlacnejú stavebné alebo montážne práce a pod.), vypočíta sa úspora tak, že sa porovnajú výšky ročných odpisov investícií pôvodne predpokladaných a odpisov investícií pri využití vynálezu alebo zlepšovacieho námetu.

8. Výdavky, ktoré vzniknú orgánu alebo podniku v súvislosti s technickým vyhotovením a zavedením vynálezu alebo zlepšovacieho námetu, ako vyhotovenie výkresov, modelov, pokusných vzoriek a pod., sa odpočítajú pri výpočte ročnej úspory príslušnou umorovacou sumou, pokiaľ výška odmeny presahuje 1.000 Kčs.

9. Ak je pri vynáleze ročná úspora dosiahnutá v ďalších štyroch rokoch využitia vyššia než úspora dosiahnutá v prvom roku, upraví sa odmena podľa najvyššej ročnej úspory dosiahnutej v priebehu uvedených piatich rokov využívania vynálezu.

Ak je pri zlepšovacom námete úspora dosiahnutá v druhom roku využitia vyššia než úspora dosiahnutá v prvom roku, upraví sa odmena podľa úspory dosiahnutej v druhom roku.

10. Ak využije prijatý vynález viac orgánov alebo podnikov, zašle každý z nich Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety výpočet svojich úspor. Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety určí odmenu z úhrnu najvyšších ročných úspor dosiahnutých u týchto orgánov alebo podnikov v priebehu piatich rokov odo dňa, keď sa začal využívať vynález v prvom z týchto orgánov alebo podnikov.

Ak využije prijatý zlepšovací námet viac orgánov alebo podnikov, zašle každý z nich výpočet svojich úspor ústrednému úradu, kompetentnému na rozhodnutie o odmene.

Ústredný úrad určí odmenu z úhrnu najvyšších ročných úspor dosiahnutých u týchto orgánov alebo podnikov v priebehu 2 rokov odo dňa, keď sa začal využívať zlepšovací námet v prvom z týchto orgánov alebo podnikov, a to po dohode s ostatnými kompetentnými ústrednými úradmi (§ 47).

11. Ak neprináša vynález úsporu orgánu alebo podniku, ktorý ho využíva, ale ak prináša úžitok celkovému hospodárstvu, ako napr. sníženie spotreby paliva, pohonných látok, energie, zvýšenie výkonu alebo výroby a pod., určí ročnú úsporu v celkovom hospodárstve Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety podľa výsledku vyšetrenia u hlavných spotrebiteľov, ktorým využitie vynálezu prináša úsporu.

Obdobne sa postupuje, ak prináša úžitok celému hospodárstvu prijatý zlepšovací námet. Ročnú úsporu určí v tomto prípade ústredný úrad, do pôsobnosti ktorého patrí orgán alebo podnik, ktorý námet prijal, a to po prípadnej dohode s ostatnými kompetentnými ústrednými úradmi.

12. Zároveň s výplatou odmeny alebo jej prvej splátky sa oznámi pôvodcovi vynálezu alebo zlepšovateľovi výška úspory.
Výška odmeny podľa významu.

13. Ak neprináša zavedenie vynálezu alebo zlepšovacieho námetu úsporu alebo ak nemožno podľa predchádzajúcich ustanovení úsporu zistiť, napr. ak spočíva význam vynálezu alebo námetu v zlepšení pracovných podmienok, vo zvýšení bezpečnosti, v zavedení novej výroby, v zlepšení akosti výrobkov alebo vo zvýšení ich odbytu a pod., určí sa výška odmeny voľnou úvahou s ohľadom na význam vynálezu alebo zlepšovacieho námetu. Pritom sa prihliada napr. na rozsah škôd na zdraví, na straty pracovného času, ktorým sa zabráni využitím vynálezu alebo námetu, na zvýšenie odbytu výrobkov zlepšením ich akosti a pod.

Výška odmeny úspory i významu.

14. Pri vynálezoch alebo zlepšovacích námetoch, podľa ktoré prinášajú zistiteľnú úsporu a ktoré popri tom majú význam podľa predchádzajúceho bodu, upraví sa odmena určená podľa dosiahnutej úspory s ohľadom na význam vynálezu alebo zlepšovacieho námetu podľa predchádzajúceho bodu.

Odmena za zlepšovací námet, ktorého vypracovaním sa splnila pracovná úloha.

15. Zlepšovateľ, ktorý vypracovaním námetu splnil svoju pracovnú povinnosť, môže byť odmenený len vtedy, ak je námet zvlášť významný. U riaditeľov, vedúcich závodov, hlavných inžinierov, hlavných technologov, hlavných metalurgov, hlavných konštruktérov, hlavných mechanikov, hlavných energetikov, vedúcich prevádzky a technikov vo výskumných ústavoch a strediskách sa považujú za zvlášť významné len námety, ktoré vykazujú prvky tvorivej činnosti a ktoré kompetentné ministerstvo alebo orgán ním splnomocnený uznaly za hospodársky alebo technicky významné.

Zvýšenie odmeny.

16. Odmena za vynálezy alebo složité technické zdokonalenia určená podľa predchádzajúcich ustanovení môže sa zvýšiť:

a) až o 10 %, ak boly predložené vynálezy alebo technické zdokonalenia s vypracovanými technickými projektami,

b) až o 20 %, ak boly predložené s dielenskými výkresmi alebo pracovnými postupmi,

c) až o 30 %, ak boly predložené s modelmi alebo prototypmi.

Zvýšenie však nesmie presahovať účelné náklady, ktoré by podnik alebo orgán sám musel vynaložiť na vypracovanie projektu, výkresov, pracovných postupov, modelov alebo prototypov. Odmena sa však nezvyšuje, ak bolo vypracovanie projektu, výkresov, pracovných postupov, modelov alebo prototypov povinnosťou vyplývajúcou z pracovnej úlohy.

17. Za vynálezy alebo zlepšovacie námety, podľa ktorých možno zavedením nových hmôt a látok z domácej surovinovej základne nahradiť dovážané suroviny, alebo ktoré inak mimoriadne prispejú k rozvoju nášho hospodárstva, môže sa odmena určená podľa dosiahnutej úspory zvýšiť až o 100 %.

Rovnako možno zvýšiť odmenu za vynálezy alebo zlepšovacie námety, ktoré vyriešily úlohu celoštátneho významu obsiahnutú v tématickom pláne sostavenom Úradom pre vynálezy a zlepšovacie námety (§ 76 ods. 2).

18. Za významné vynálezy alebo zlepšovacie námety, ktoré sa môžu využiť len v malom rozsahu alebo pri jednotlivých výrobkoch, môže sa odmena určená podľa dosiahnutej úspory zvýšiť až o 300 %.

19. Pri zvýšení odmeny podľa bodov 16-18 nesmie sa prekročiť najvyššia hranica odmeny podľa pripojenej tabuľky a odmena nesmie presahovať 75 % dosiahnutej úspory.

Sníženie odmeny.

20. Ak nesplní pôvodca vynálezu alebo zlepšovateľ povinnosti uložené mu v §§ 19 a 55 zákona, môže sa mu odmena snížiť.

Náhrada výdavkov.

21. Pôvodcom vynálezov alebo zlepšovateľom (ich dedičom) môže sa priznať náhrada výdavkov, ktoré preukázateľne vynaložili na vynález alebo zlepšovací námet; ak sa taká náhrada prizná, nemôže sa už odmena zvýšiť podľa bodu 16.

Odmena za význačné vynálezy uskutočniteľné v budúcnosti.

22. Za význačné vynálezy, pre využitie ktorých nie sú dosiaľ vhodné technické alebo hospodárske podmienky, takže sa môžu uskutočniť až v budúcnosti, určuje odmenu i jej sročnosť podľa voľnej úvahy Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety po dohode s kompetentnými ministerstvami.

Schválenie odmeny zlepšovací námet

23. Odmeny za zlepšovacie námety presahujúce za hranicu Kčs 20.000.- schvaľuje ústredný úrad, do pôsobnosti ktorého náleží orgán alebo podnik, ktorý odmenu určil. Jednotlivé ústredné úrady môžu po dohode s Úradom pre vynálezy a zlepšovacie námety podľa svojich potrieb určiť nižšiu hranicu.

Sročnosť odmeny.

24. Odmena za vynález do výšky 1000 Kčs vyplatí sa do 2 mesiacov od jeho prijatia, odmena za zlepšovací námet do výšky 1000 Kčs do 1 mesiaca od jeho prijatia, avšak pri zlepšovacích námetoch, ktoré treba zaradiť do plánu, do 1 mesiaca od zaradenia; ak je odmena vyššia, vyplatí sa z nej v uvedených lehotách 20 %, najviac však 10.000 Kčs a najmenej 1000 Kčs. Ďalších 30 % odmeny sa vyplatí po uplynutí šiestich mesiacov od času, keď sa začalo s využívaním vynálezu alebo zlepšovacieho námetu, a to najneskoršie do 1 mesiaca. Po uplynutí prvého roka využívania vypočíta sa výška odmeny podľa skutočne dosiahnutej úspory a jej zvyšok sa vyplatí najneskoršie do dvoch mesiacov po uplynutí prvého roka využívania.

25. Ak dôjde k úprave odmeny za vynález podľa bodu 9, vyplatí sa doplatok odmeny najneskoršie do dvoch mesiacov po uplynutí príslušného roku využívania; doplatok odmeny za zlepšovací námet vyplatí sa najneskoršie do dvoch mesiacov po uplynutí druhého roka využívania.

26. Ak dôjde k úprave odmeny podľa bodu 10, vyplatí Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety alebo kompetentný ústredný úrad doplatok odmeny do dvoch mesiacov po rozhodnutí o zvýšení odmeny.

27. Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety môže vo výnimočných prípadoch osobitne odôvodnených predĺžiť lehoty určené v bodoch 24-26.

Odmena za účasť pri technickom vyhotovení, zavedení, využití alebo rozšírení vynálezu alebo zlepšovacieho námetu.

28. Orgán alebo podnik, ktorý využíva prijatý vynález alebo zlepšovací námet, môže vyplatiť zamestnancom za priamu účasť pri technickom vyhotovení, zavedení, využití alebo rozšírení vynálezu alebo námetu, odmenu.

Odmenu nemožno priznať zamestnancovi za účasť, ktorá patrí do povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej úlohy.

Celková výška tejto odmeny je najviac 30% odmeny, ktorá prislúcha pôvodcovi vynálezu alebo zlepšovateľovi.

Odmenu za účasť určuje a rozdeľuje vedúci orgánu alebo podniku podľa stupňa pomoci, iniciatívy a pracovného úsilia, ktoré zamestnanci prejavili pri vypracovaní a uskutočňovaní vynálezu alebo zlepšovacieho námetu, a podľa toho, ako plnili iné im uložené úlohy s tým spojené.

Odmena sa vypláca štvrťročne podľa výsledkov práce v príslušnom štvrťročí, nie však skôr, než je vyplatená pôvodcovi vynálezu alebo zlepšovateľovi odmena alebo jej prvá splátka.

Odmena za zlepšovacie námety prijaté pred 1. aprílom 1952.

29. Zlepšovacie námety prijaté pred 1. aprílom 1952 sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

TABUĽKA ODMIEN.

Tabuľka 01