Nariadenie vlády č. 12/1949 Zb.Nariadenie o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1949-12

(v znení č. 57/1949 Zb., 112/1949 Zb.)

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 10.05.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.
Znenie 10.05.1949

12.

Vládne nariadenie

zo dňa 25. januára 1949

o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8, ods. 3, písm. a) a § 19, ods. 3 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení:


§ 1

(1) Na každom krajskom národnom výbore zriaďuje sa pôdohospodársky referát. Pôdohospodársky referát sa delí podľa potreby na oddelenia; zásady pre toto rozdelenie, najmä počet oddelení, ustanoví Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom vnútra.

(2) V čele pôdohospodárskeho referátu je pôdohospodársky referent; pri jeho voľbe treba mať predovšetkým zreteľ na členov krajského národného výboru, ktorí sú pôdohospodárskymi odborníkmi.

§ 2

(1) Pôdohospodársky referát obstaráva krajskú správu vo veciach pôdohospodárskych.

(2) Bez ujmy príslušnosti iných orgánov (úradov) plní pôdohospodársky referát krajských národných výborov najmä tieto úlohy:

1. Vypracováva v svojom odbore (odsek 1) čiastkový plán vlastného krajského plánu a kontroluje jeho plnenie a spolupracuje s plánovacím referátom krajského národného výboru pri plnení jeho úloh;

2. stará sa o zvýšenie životnej úrovne pôdohospodárskeho ľudu s osobitným zreteľom na potrebu uľahčenia a zlepšenia domácej práce vidieckych žien a na ich postavenie v rodine, v domácnosti, vo výrobe a vo verejnom živote;

3. stará sa o rastlinnú výrobu vo všetkých jej odboroch, o jej zveľaďovanie, rastlinno-lekársku ochranu a ochranu zvierat užitočných pôdohospodárstvu a o zaistenie úrody pre ľudovodemokratické hospodárstvo;

4. stará sa o živočíšnu výrobu všetkých odborov (chov koní, dobytkárstvo, hydinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, chov drobných hospodárskych zvierat, kožušinových zvierat, priastevníka morušového a pod.) a o jej zveľaďovanie, počítajúc v to výživu hospodárskych zvierat;

5. organizuje veterinárnu službu na ochranu zdravia zvierat a obstaráva veterinárnu starostlivosť, zahrnujúcu všetky opatrenia na ochranu zdravia zvierat, najmä stará sa o ochranu a udržanie ich zdravia, o zlepšenie ich zdravotných podmienok, včítane hygieny ich výživy a prostredia, o zabránenie a tlmenie nákaz a iných ich hromadných onemocnení, o zariadenia liečebné a vyšetrovacie, slúžiace ochrane ich zdravia a o zariadenia na odstraňovanie škodlivín ohrožujúcich ich zdravie, o vyšetrovacie, ochranné a liečebné prostriedky, o distribúciu očkovacích látok pre veterinárne účely, ako aj o výber, účelné rozmiestenie a odborné zdokonalovanie veterinárnych pracovníkov v odbore ochrany zdravia zvierat;

6. stará sa o ochranu zdravia ľudí pred chorobami prenosnými so zvierat na ľudí;

7. obstaráva v lesnom hospodárstve okrem úloh, uvedených pod č. 3, tiež veci odvozu dreva z lesa a stará sa o poľovníctvo a lesotechnickú ochranu pôdy, vôd a podnebia;

8. stará sa o uľahčenie pôdohospodárskej práce a o jej zhospodárnenie technicko-hospodárskymi úpravami pozemkov, mechanizáciou pôdohospodárstva a účelnou výstavbou pôdohospodárskych budov, ich zariadení a spoločných zariadení v obciach;

9. stará sa o zvýšenie výrobnosti v pôdohospodárstve (napr. praktickým odborným výcvikom, podporovaním súťaživosti a poradníctvom);

10. organizuje dozor na výživu ľudu so stránky zdravotnej, zahrnujúc v to prehliadku mäsa a ostatnú zdravotnú kontrolu poživatín živočíšneho pôvodu;

11. vybavuje veci pozemkovej reformy a konfiškácie a národných správ pôdohospodárskeho majetku.

(3) Pokiaľ ide o odbory, ustanovené v odsekoch 1 a 2, náleží do činnosti pôdohospodárskeho referátu vykonávať tiež správne trestné konanie.

§ 3

Ministerstvo pôdohospodárstva vydá po dohode s Ministerstvom vnútra predpisy, ktorými sa podrobne vymedzí rozsah činnosti pôdohospodárskeho referátu krajských národných výborov.

§ 4

Dňom 1. februára 1949 ujímajú sa krajské národné výbory krajskej správy v odbore pôdohospodárskom, ktorú dosiaľ obstarávajú zemské národné výbory, na Slovensku potom pôsobnosti toho istého druhu, ktorú tam dosiaľ vykonáva Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1949; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.