Nariadenie vlády č. 297/1948 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-297
Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949
Aktuálne znenie 01.01.1949

297.

Vládne nariadenie

zo dňa 7. decembra 1948

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa zákona zo dňa 16. mája 1946, č. 117 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Za sadz. čís. 250 sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Plachetky, nefarbené, dovážané pre chemické továrne na filtráciu, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok, určených nariadením od

1. januára do 31. decembra 1949 1.000.-“.

2. Za sadz. čís. 399 sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Tavený (bauxitový) cement, od 1. januára do 31. decembra 1949 10.“.

3. Za sadz. čís. 418 sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Keramické pletivo na stavebné účely, od 1. januára do 31. decembra 1949 20.“.

4. Za sadz. pol. 420a) sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Tégliky, ak váži kus viac jako 110 kg, od 1. januára do 31. decembra 1949 bez cla“.

5. Poznámka za sadz. pol. 600l) znie:

„Poznámka. Uhličitan vápenatý, umelý, karbid vápníka a chlorid barnatý, od 1. januára do 31. decembra 1949 50.-“.

6. Za sadz. čís. 616 sa vkladá táto (tretia) poznámka:

3. Sušené kvasnice, dovážané na výrobu polievkového korenia, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením, od 1. januára do 31. decembra 1949 100.-“.

7. Sadz. pol. 626b) znie:

b) ostatné:

1. ultramarín modrý 1.600.-

2. iné 1.600.-“.

8. Lehota „do 31. decembra 1948“ sa nahradzuje lehotou „do 31. decembra 1949“ pri týchto sadzobných poznámkach: Pri poznámke za sadz. pol. 62b) 2, pri 3. poznámke za sadz. čís. 284, pri poznámke za sadz. pol. 287b), pri 1. a 2. poznámke k sadz. pol. 296a) 3ß), pri poznámke za sadz. pol. 300a) 4, pri poznámke k a)-c) za sadz. pol. 300c), pri poznámke za sadz. pol. 404a), při poznámke za sadz. čís. 443, pri poznámke k sadz. čís. 483 a 484, pri poznámke za sadz. pol. 496d/3, pri poznámke za sadz. pol. 497b), pri poznámke za sadz. pol. 602f), pri poznámke za sadz. čís. 621 a při poznámke za sadz. pol. 646a).


§ 2.

Na čas od 1. januára do 30. júna 1949 sa zrušujú clá na dovoz tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísiel (položiek):

1. Kakaové bôby a šupiny. 9. Figy. 10. Vinné bobule a hrozná, sušené; korintky. 11. Citróny, limóny, cedráty; mango. 12. Pomaranče (tiež mandarinky). 13. Citróny, limóny, cedráty a pomaranče, v slanej vode naložené; nezrelé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, tiež mletá alebo naložená v slanej vode. 14. Datle, pistácie, banány (pisang). 21. Melasa. 23-34. Obilie; slad; strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža. 35-39. Ovocie. 40-43. Zelenina. 45-52. Semená. 63-71. Dobytok jatočný a ťažný. 73-75. Iné zvieratá. 78-81, 86. Výrobky živočišné. 88-101. Tuky. 102-106. Mastné oleje. 113-114, 117-122, 125-128, 130-132. Potraviny. 133-134. Drevo. 141b) umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nemenované, ďalej neopracované. 145b). Sadra pálená. 146b). Biela krieda, ťaživec, mleté, plavené. 147b). Šmirgel zrnitý, mletý, plavený. 148b), c) aj poznámka. Farebné hlinky. 162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výťažok z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebrachového; výťažky trieslové výslovne nemenované. 163. Výťažky farbiarske výslovne nemenované. 183-187. Bavlnená priadza. 204a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žihlavy). Poznámka k sadz. čís. 204, 205 a 206. Priadza na viazanie snopov v klbku alebo na vijáku. 242-244. Hodváb. 306. Kaučukové cesto. 312. Tovar z mäkkého kaučuku, výslovne nemenovaný, tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami. 313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, tyčiach a rúrkach, tiež leštená, ale ďalej neopracovaná. 320. Technické potreby. 328-337 aj poznámka 1. za sadz. čís. 337. Koža. 351a) 1. Dýhy a dosky zo sglejených dýh, nevykladané, surové. 381. Optické sklo surové, na šošovky nevybrúsené, v kusoch, tabuľách alebo ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, tiež pribrúsené, biele alebo farebné. 423. Izolačné a montovacie predmety na elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami. 428a), 429-435. Železo a železné polotovary. 467a) 1. mykacie povlaky nespojené s plsť

ou. 470. Vzpružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch alebo v kotúčoch, na pružno kalená), tiež leštená. 488: a) olovo, tiež sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo cinkom c) cink, tiež sliatiny cinku s olovom alebo cínom. 489. Rezané platne (planches), t. j. platne rezané z balvanov surových kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie válcovaním alebo ťahaním. 546. Elektrické uhlíky. 596b) arzén; kovy alkalické a kovy žravých zemín. 597: a) 1. žravé draslo pevné (hydroxyd draselný) a) 2. žravý nátron pevný (hydroxyd sodný) b) žravý lúh draselný a žravý lúh sodný (vodný roztok žravého drasla a žravého nátronu) Poznámka k e). Kysličník hlinitý, dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením g) cinková bieloba (kysličník cinknatý biely); cinková šeď (nečistý kysličník cinknatý, šedivý) h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol) i) popol olovený q) peroxyd vodíka. 598c) 1. kyselina sírová, nedymavá (komorová, anglická). 599: a) 1. liadok sodný [prírodný (čilský) aj umelý], nečistený b) síran sodný c) 1. síran draselný; kyslý síran draselný; draslo (potaš), ak obsahuje najviac 85 % uhličitanu draselného e) draslo (potaš), ak obsahuje viac ako 85% uhličitanu draselného; vodné sklo, pevné f) 1. sóda kalcinovaná (žíhaná) g) 2. síran amónny k) 2. dusitan sodný; šťaveľan draselný (soľ šťaveľová), šťaveľan sodný; vínny kameň čistený; uhličitan amónny m) 1. chroman draselný a sodný (žltý) a dvojchroman draselný a sodný (červený) o) 1. sírnik sodný o) 2. sírnik draselný; sírnik amónny; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan sodný; dusičnan amónny. 600: c) 2. chlorid vápenatý, nečistý; annalín (umelý síran vápenatý); sírnik barnatý, surový d) spódium (kostné uhlie) g) aj poznámka: bieloba na lesk, bieloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ) m) dusíkaté vápno n) liadok vápenatý. 601d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-omónny. 604: a) glycerín surový b) glycerín čistený, t.j. vodojasný alebo zfarbený, bez popolu f) 1. formaldehyd. 610.

Želatína (čistená, sušená glejovatina pôvodu živočíšneho aj rastlinného), tiež na prach utlčená a tovar z nej. 611. Glej každého druhu, tiež vyzina (vyzí glej). 612 aj poznámka 2. Albumín a albuminoidy; kazeín. 613. Škrob (tiež škrobová múčka). 614. Lepek; škrobové lepidlá (tiež dextrín a dextrínové lepidlá) a iné náhradky klovatiny, výslovne nemenované; maz, šlichta a podobné lepidlá a apretúry, obsahujúce škrob. 617. Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty). 619. aj poznámky 1. až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý (metanol, drevný lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pribudlina; acetón; koncentrovaná kyselina octová. 620b) aj poznámka: iné étery jednoduché, ako aj všetky složené, tiež éter enantový. 622d) aj poznámky 1. až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nemenované, ostatné. 625a) sírne černe; farby antrachinonové, okrem kypových; farby azové. 626a) aj 626b) 2. Farby výslovne nemenované, iné ako ultramarín modrý. 630a) 2. látky svojími nápismi, štítkami, obalmi a pod. označené ako prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej. 652a) múčka kostná. 653a) tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, tiež mleté.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

za Dr. Dolanského.