Zákon č. 292/1948 Zb.Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1948-292
Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949
Aktuálne znenie 01.01.1949

292.

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948

o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Vláda môže v čase od 1. januára 1949 do 31. decembra 1953 so zreteľom na mimoriadne svetové hospodárske pomery, najmä menové a cenové, upravovať nariadením colný sadzobník pre československé colné územie.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.