Zákon č. 141/1947 Zb.Zákon o Likvidačním fondu měnovém.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1947-141
Čiastka 64/1947
Platnosť od 11.08.1947 do31.05.1953
Účinnosť od 11.08.1947 do31.05.1953
Zrušený 41/1953 Zb.
Znenie 11.08.1947

141.

Zákon

ze dne 2. července 1947

o Likvidačním fondu měnovém.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

K vyřešení měnově-finančních otázek podle ustanovení tohoto zákona zřizuje se Likvidační fond měnový (dále jen Fond).

§ 2.

Fondu náleží:

1. obstarávati likvidaci vkladů vázaných podle § 7, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, a vkladů vázaných podle tohoto zákona;

2. nahraditi Národní bance Československé částky, které vydala na výměnu starých platidel a na výplatu částek uvolněných z vkladů vázaných podle dekretu č. 91/1945 Sb.;

3. převzíti pohledávky ústavů provozujících smluvní pojištění a zajištění a ústavů veřejnoprávního sociálního pojištění, uvedených v § 15, odst. 1, č. 6 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku, a jejich svazů vůči Německé říši a Maďarskému státu, jakož i vůči cedulovým bankám a peněžním a pojišťovacím ústavům v Německu, Rakousku a Maďarsku, pokud tyto pohledávky patří k tuzemským stavům pojištění, podle bilančního stavu k 31. prosinci 1945;

4. umožniti peněžním ústavům poskytování úvěrů podle § 68, odst. 4 zákona č. 134/1946 Sb.

§ 3.

(1) Fond vstupuje na místo peněžních ústavů a peněžních podniků do veškerých jejich závazků z vázaných vkladů (§ 2, č. 1). Závazky na těchto vkladech váznoucí zůstávají nedotčeny.

(2) Peněžní ústavy a peněžní podniky převedou na Fond do výše závazků z vázaných vkladů, do nichž vstoupil Fond podle odstavce 1:

a) pohledávky vůči Německé říši a Maďarskému státu a vůči cedulovým bankám a peněžním ústavům (peněžním podnikům) v Německu, Rakousku a Maďarsku podle bilančního stavu k 31. prosinci 1945 přezkoušeného Fondem;

b) vázané pohledávky vůči Národní bance Československé, tuzemským peněžním ústavům, peněžním podnikům a Fondu.

(3) Nestačí-li hodnoty uvedené v odstavci 2 ke krytí veškerých závazků z vázaných vkladů uvedených v odstavci 1, zřídí peněžní ústav (peněžní podnik) Fondu ve výši nekrytého rozdílu volný, zúročitelný a kdykoliv v rámci své likvidity splatný vklad.

(4) Ustanovení předešlých odstavců platí i pro majetkové podstaty peněžních ústavů a peněžních podniků, konfiskované podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

§ 4.

(1) Fond vstupuje na místo Národní banky Československé do veškerých jejich závazků z vázaných vkladů (§ 2, č. 1).

(2) Národní banka Československá převede na Fond do výše závazků Fondu podle § 2, č. 1 a 2

a) pohledávky vůči Německé říši a Maďarskému státu a vůči cedulovým bankám a peněžním ústavům (peněžním podnikům) v Německu, Rakousku a Maďarsku,

b) pohledávky vůči státu.

(3) Nestačí-li hodnoty převedené na Fond podle odstavce 2 ke krytí závazků Fondu podle § 2, č. 1 a 2, tvoří nekrytý rozdíl pohledávku Fondu proti Národní bance Československé; v opačném případě vzniká Národní bance Československé pohledávka proti Fondu.

§ 5.

Fondu přikazují se tyto příjmy:

1. hrubý výnos dávek a majetek propadlý podle zákona č. 134/1946 Sb., jakož i upouštěcí částky a pokuty za činy trestné podle uvedeného zákona;

2. zisk vyplynuvší z propadnutí platidel, která nebyla předložena k okolkování podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 3. července 1945, č. 62 Sb. n. SNR, o vzetí z oběhu, označení a nahrazení některých platidel obíhajících na Slovensku, a z propadnutí platidel, která nebyla složena podle § 5 dekretu č. 91/1945 Sb.;

3. majetkové předměty a nároky uvedené v § 5, odst. 1, § 11 a § 18, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů. Za nároky z pojistných smluv odvedou pojišťovny částky odpovídající prémiovým reservám vypočteným podle směrnic ministerstva financí (§ 11 dekretu č. 95/1945 Sb.), a to i u pojištění, která podle pojistných podmínek není pojišťovna povinna odkupovati. Pojistné smlouvy, za něž byly odvedeny částky podle předchozí věty, zanikají dnem 16. listopadu 1945;

4. upouštěcí částky a pokuty uložené za činy trestné podle dekretů č. 91/1945 Sb. a č. 95/1945 Sb.;

5. propadlý nebo konfiskovaný majetek určený k nápravě měny podle § 15, odst. 1, č. 1 zákona č. 134/1946 Sb., pokud nespadá již pod ustanovení č. 3;

6. majetek, který připadl státu podle § 7, odst. 3 zákona ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, jakož i majetek uvedený v § 16 téhož zákona, který nebude vrácen oprávněným osobám;

7. výnos reparačních plnění;

8. dary a jiná věnování určená k obnovení a nápravě československé měny;

9. příspěvek státu z rozpočtu.

§ 6.

(1) Fond přidělí veškeré majetkové hodnoty (aktiva) a závazky (pasiva) buď do skupiny české nebo do skupiny slovenské. Pokud není v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, přidělí se aktiva a pasiva v zemích České a Moravskoslezské české skupině, aktiva a pasiva na Slovensku slovenské skupině.

(2) Výnos německých reparačních náhrad se rozdělí mezi obě skupiny v poměru vkladů zřízených podle § 7, odst. 1, č. 5, zvýšených o pohledávky příslušné skupiny vůči Německé říši a vůči cedulovým bankám a peněžním a pojišťovacím ústavům v Německu a Rakousku. Stejným poměrem se rozdělí i výnos pohledávek vůči cedulovým bankám a peněžním a pojišťovacím ústavům v Německu a Rakousku. Maďarské reparace připadají slovenské skupině.

(3) Poukázky z roku 1944 znějící na koruny se rozdělí mezi skupinu českou a slovenskou poměrem 3:1.

(4) Příspěvek státu se v rozpočtu rozdělí mezi obě skupiny.

(5) Na úhradu závazků každé skupiny použije Fond jen aktiv této skupiny. Přesuny aktiv nebo pasiv z jedné skupiny do druhé nejsou přípustné. K překlenutí časové neshody mezi příjmy a vydáními lze volnými prostředky jedné skupiny přechodně vypomoci skupině druhé.

(6) Fond zřídí úřadovnu v Praze pro skupinu českou a úřadovnu v Bratislavě pro skupinu slovenskou.

§ 7.

(1) Jen poukazem na vázaný vklad lze plniti:

1. závazky z pojištění na život hodnotou zjištěnou k 31. prosinci 1945 podle tabulek vydaných ministerstvem financí podle § 10, odst. 1 dekretu č. 95/1945 Sb., závazky z ostatních druhů pojištění v rámci ustanovení § 7, odst. 2 dekretu č. 91/1945 Sb.;

2. nároky na přeplatky, vzniklé z plateb vykonaných do 31. října 1945 na daních, poplatcích a veřejných dávkách, připadajících na dobu do 31. prosince 1945, převyšuje-li přeplatek na jednom účtě 1.000 Kčs dohromady s přeplatkem, který vznikl z plateb vykonaných převodem z vázaných vkladů;

3. nároky na přeplatky na dani důchodové vybírané srážkou (daně ze mzdy) na berní rok 1945 a předchozí, převyšuje-li přeplatek za jeden berní rok 1.000 Kčs;

4. náhradu za pohledávky převzaté podle § 2, č. 3;

5. státem přiznané náhrady válečných škod.

(2) Na vklady zřízené podle odstavce 1 se vztahují ustanovení § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.

§ 8.

Fond může stanoviti opatřením, ve kterých případech a jakou částí je možno ještě plniti převodem na vázaný vklad, po případě cennými papíry Fondu (§ 10), závazky, uvedené v § 16, odst. 1 dekretu č. 91/1945 Sb. V těchto případech jest věřitel povinen přijmouti plnění na vázaný vklad, pokud se týká cenné papíry Fondu (§ 10), na místě placení, při čemž se tyto cenné papíry započítávají svojí jmenovitou hodnotou. V ostatních případech jsou převody mezi vázanými vklady různých vlastníků přípustny jen se souhlasem Fondu.

§ 9.

(1) Fond sestavuje se zřetelem na celkový hospodářský stav plán, podle kterého budou uvolňovány vázané vklady (§ 2, č. 1), započítávány vklady již uvolněné, a umořovány jeho cenné papíry. Plán přijatý předsednictvem Fondu předkládá ministr financí vládě ke schválení.

(2) Oprávnění vlády a ministra financí podle §§ 14 a 18 dekretu č. 91/1945 Sb. přecházejí na Fond, který může omeziti i uvolňování vkladů podle §§ 11, 13 a 15 dekretu č. 91/1945 Sb.

§ 10.

(1) Fond může vydávati na krytí svých závazků zúročitelné umořitelné i neumořitelné nebo nezúročitelné umořitelné cenné papíry, majiteli svědčící. Těchto papírů může Fond použíti i k plnění místo placení. Je oprávněn vykupovati je z volného trhu.

(2) Fond může poskytovati na své cenné papíry úvěr, podle podmínek, které stanoví.

(3) Za závazky z cenných papírů Fondu ručí stát. Bližší ustanovení o cenných papírech Fondu obsahuje statut Fondu (§ 12, odst. 1).

§ 11.

(1) Fond je samostatná právnická osoba se sídlem v Praze.

(2) Fond spravuje a navenek zastupuje předsednictvo, které se skládá z guvernéra (předsedy správy) Národní banky Československé jako předsedy, z prvního a druhého místopředsedy, jmenovaných vládou na návrh ministra financí, ze dvou zástupců ministerstva financí a z jednoho zástupce pověřenectva financí, ze dvou zástupců Národní banky Československé, ústředí v Praze a z jednoho zástupce Národní banky Československé, oblastního ústavu v Bratislavě, jmenovaných vládou na návrh ministra financí po vyjádření pověřence financí. Předseda nebo první místopředseda musí býti Slovák.

(3) Předsednictvo Fondu se usnáší za přítomnosti dvoutřetinové většiny svých členů prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. K platnosti usnesení ve věcech slovenské skupiny se vyžaduje souhlasu alespoň jednoho ze slovenských členů.

§ 12.

(1) Statut Fondu, který vydá na návrh ministra financí vláda nařízením, stanoví, jakým způsobem má předsednictvo vykonávati svou působnost a jak projevuje navenek svou vůli.

(2) Dokud nebude statut vydán, podpisuje se Fond pravoplatně tak, že pod jeho zákonné označení (§ 1) připojí své podpisy předseda nebo jeden místopředseda vždy spolu s jedním dalším členem předsednictva Fondu.

§ 13.

(1) Konceptní účetní, pokladní a kancelářskou službu Fondu a obou úřadoven (§ 6, odst. 6) obstarává Národní banka Československá.

(2) Správu vázaných vkladů obstarávají za Fond příslušné peněžní ústavy (peněžní podniky).

(3) Majetek uvedený v § 5, č. 5 spravují příslušné fondy národní obnovy. Předpisy o správě tohoto majetku a nakládání s ním zůstávají nedotčeny a fondy odvedou čistý výtěžek svého hospodaření do Likvidačního fondu měnového.

(4) Odstavec 3 platí i o majetku uvedeném v § 5, č. 6, při čemž se použije obdobně předpisů o rozdělení konfiskovaného majetku.

§ 14.

(1) Předsednictvo Fondu sestaví ke dni 31. prosince každého roku účetní závěrku a předloží ji do 30. června příštího roku vládě ke schválení.

(2) Fond podléhá kontrole ministerstva financí; na hospodaření Fondu dozírá též nejvyšší účetní kontrolní úřad.

§ 15.

(1) Fond je osvobozen ode všech dávek a poplatků. Od zvláštní daně výdělkové jest osvobozen v rozsahu platném pro Národní banku Československou.

(2) Právní listiny sepsané k provedení ustanovení §§ 3 a 4, jakož i převody cenných papírů při tom uskutečněné, jsou osvobozeny od poplatků a daně z obchodu s cennými papíry. Rovněž jsou osvobozeny od poplatků cenné papíry vydané podle § 10.

§ 16.

Každý je povinen sděliti Fondu údaje, kterých si Fond vyžádá při provádění svých úkolů. Veřejné úřady a orgány jsou v mezích své působnosti povinny na dožádání spolupůsobiti s Fondem a účinně ho podporovati.

§ 17.

Opatření Fondu obecné povahy vyhlásí ministr financí ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 18.

O dohledu nad zachováváním ustanovení tohoto zákona a dekretů č. 91/1945 Sb. a 95/1945 Sb. platí obdobně ustanovení § 29 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství.


§ 19.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.