Vyhláška č. 95/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-95
Čiastka 43/1946
Platnosť od 15.05.1946
Účinnosť od 15.05.1946
Aktuálne znenie 15.05.1946

95.

Vyhláška ministra financí

ze dne 3. května 1946,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv.


Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.


Opatření

Národní banky Československé

o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv

Národní banka Československá stanoví podle §§ 9, 26 a 48 devisového zákona:

Čl.1.

(1) Národní bance jest hlásiti tyto majetkové hodnoty, majetková práva a majetkové závazky devisových tuzemců:

a) pohledávky vůči devisovým cizozemcům, vzniklé jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv měně,

b) cizozemské státní a jiné veřejné a soukromé dílčí dluhopisy, zástavní listy, pokladniční poukázky, životní a jiné kapitálové a důchodové pojistky splatné v cizině,

c) podniky (firmy, representace, závody a pod.), podíly a účasti na podnicích, společnostech a pod. v cizině, ať jsou vyjádřeny v cenných papírech (akciích, kuksech, podílech) či jakýmkoliv jiným způsobem,

d) nemovitosti v cizině,

e) cizozemská a tuzemská platidla a tuzemské cenné papíry, které jsou pro devisového tuzemce uloženy v cizině, a

f) závazky devisových tuzemců vůči devisovým cizozemcům, vzniklé jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv měně.

(2) Národní bance jest hlásiti tyto majetkové hodnoty a majetková práva devisových cizozemců:

a) podniky (firmy, representace, závody a pod.), podíly a účasti na podnicích, společnostech a pod. v tuzemsku, ať jsou vyjádřeny v cenných papírech (akciích, kuksech, podílech) či jakýmkoliv jiným způsobem,

b) veškeré ostatní tuzemské cenné papíry nalézající se v tuzemsku, a

c) nemovitosti v tuzemsku.

(3) Národní bance jest hlásiti jakékoliv změny, týkající se hodnot, práv a závazků hlášených podle odstavců 1 a 2.

Čl. 2.

(1) Hlášením jest povinen vlastník (věřitel), po případě držitel hodnot podrobených hlášení, po případě dlužník. V jejich zastoupení jest však povinna podati hlášení osoba, která hodnoty nebo závazky spravuje, u hodnot, které jsou v úschově tuzemského peněžního ústavu (peněžního podniku), tento tuzemský peněžní ústav (peněžní podnik) a u hodnot uvedených v čl. 1, odst. 2, osoba, která je má pro devisového cizozemce v úschově, jinak osoba, která se o ně stará. Hlášením jsou povinny též veřejné úřady, veřejné ústavy, státní a jiné veřejné podniky, jakož i veřejnoprávní korporace a nadace.

(2) Náležejí-li cenné papíry tuzemským peněžním ústavům nebo peněžním podnikům, nositelům veřejnoprávního sociálního pojištění nebo soukromým pojišťovnám, ohlásí je vždy jejich vlastník a nikoliv jejich schovatel.

(3) Postihuje-li ohlašovací povinnost stran téže hodnoty nebo téhož závazku více osob, mohou podati všechny společné hlášení s případným vyznačením podílu.

Čl. 3.

(1) Pohledávky, jiné majetkové hodnoty a práva, jakož i závazky jest hlásiti do 10 dnů po jejich nabytí, vzniku nebo převzetí do úschovy nebo správy, pokud není jinak stanoveno v dalších odstavcích.

(2) Pohledávku vzniklou vývozem zboží ohlásí vývozce nebo jeho zmocněnec tím, že připojí k průvodním listinám zásilky řádně vyplněný úřední tiskopis „Hlášení vývozní pohledávky“, který jest průpisovým listem „Statistické ohlášky vývozu“.

(3) Závazek vzniklý dovozem zboží ohlásí dovozce nebo jeho zmocněnec tím, že odevzdá celnímu úřadu řádně vyplněný úřední tiskopis „Hlášení dovozního závazku“, který je průpisovým listem „Statistické ohlášky dovozu“. Prohlašuje-li se zboží ústně a podléhá-li dovoz statistickému hlášení, slouží k ohlášení závazku z dovozu příslušně označený průpisový list celního nálezu.

(4) Odchylkou od ustanovení odstavce 1 jest dovoleno ohlašovati vždy do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října za uplynulé kalendářní čtvrtletí:

a) pohledávky a závazky tuzemských peněžních ústavů (peněžních podniků) a pojišťoven,

b) pohledávky a závazky z obchodního spojení (výlohy, odměny, insertní a reklamní výlohy), pokud nejsou běžně ohlašovány podle ustanovení odstavců 2 a 3,

c) pohledávky a závazky dopravních firem za dopravné, skladné a pod.,

d) pohledávky a závazky z licenčních a patentních smluv a za patentní poplatky,

e) pohledávky a závazky z titulu autorských, lékařských a jiných honorářů,

f) pohledávky a závazky advokátů z právního zastupování,

g) jiné pohledávky a závazky, jejichž čtvrtletní hlášení Národní banka osobě hlášením povinné na žádost povolí.

(5) Devisoví cizozemci, kteří se stanou devisovými tuzemci, jsou povinni ohlásiti hodnoty a závazky jmenované v článku 1 do deseti dnů ode dne, kdy se stali devisovými tuzemci.

(6) Devisoví tuzemci, kteří se zdržují v cizině v době, kdy jim vznikne povinnost hlášení, splní ji nejpozději do deseti dnů po svém návratu do tuzemska.

Čl. 4.

(1) Změny hodnot a závazků hlášených podle článku 1 jest hlásiti do 10 dnů po nastalé změně, pokud není dále jinak stanoveno.

(2) Změny pohledávek a závazků uvedených v článku 3, odstavec 4, jest dovoleno hlásiti odchylkou od ustanovení odstavce 1 vždy do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

(3) Pro hlášení změn vývozních pohledávek a dovozních závazků platí ustanovení článku 5.

Čl. 5.

Devisoví tuzemci jsou povinni ohlásiti Národní bance vždy nejpozději do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října změny nastalé v uplynulém čtvrtletí v jejich vývozních pohledávkách nebo dovozních závazcích a stav těchto pohledávek a závazků ke konci téhož čtvrtletí. K hlášení jest použíti úředních tiskopisů „Hlášení stavů a změn pohledávek za vyvezené zboží“, po případě „Hlášení stavů a změn závazků za dovezené zboží“. Nezmění-li se stav pohledávek, po případě závazků během čtvrtletí, může býti hlášení učiněno dopisem, v němž se uvedou číselně stavy pohledávek, po případě závazků v jednotlivých státech v původních měnách.

Čl. 6.

(1) Devisoví tuzemci uvedení v článku 2, kteří v den vyhlášení devisového zákona vlastní (drží) hodnoty nebo mají závazky uvedené v článku 1, nebo tyto hodnoty nebo závazky spravují, mají v úschově nebo jinak se o ně starají, jsou povinni ohlásiti je do 30 dnů po vyhlášení devisového zákona. Není však třeba hlásiti hodnoty a závazky, ohlášené již Národní bance podle její vyhlášky uveřejněné v Úředním listu č. 95 ze dne 8. září 1945, o hlášení pohledávek, práv a nároků, jakož i závazků vůči bývalé německé říši, a podle její vyhlášky uveřejněné v Úředním listu I, částka 20 ze dne 2. února 1946, o hlášení některých hodnot a práv; rovněž hodnoty a závazky, osvobozené těmito vyhláškami od povinnosti hlášení, není třeba hlásiti.

(2) Hlášením podle odstavce 1 splní devisoví tuzemci povinnost hlášení podle § 48 devisového zákona.

(3) Změny hodnot a závazků, hlášených Národní bance, které nastaly před vyhlášením devisového zákona, jest hlásiti, pokud se tak již nestalo, do 30 dnů po jeho vyhlášení, po případě v nejbližším čtvrtletním hlášení podle čl. 3, odst. 4, nebo podle čl. 5.

Čl. 7.

(1) Hlášení podle předešlých článků se podává u Národní banky Československé v Praze nebo u jejího oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, podle toho, jde-li o devisového tuzemce, který má bydliště (sídlo) v zemích České a Moravskoslezské nebo na Slovensku, anebo jde-li o hodnoty, které má devisový cizozemec v zemích České a Moravskoslezské nebo na Slovensku.

(2) Hlášení se podávají na úředních tiskopisech, které jest vyplniti podle směrnic otištěných na zadní straně tiskopisů. Tiskopisy lze obdržeti u Národní banky Československé v Praze, jejího oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a jejích filiálek, jakož i u peněžních ústavů a peněžních podniků, tiskopisy ku hlášení pohledávek z vývozu a závazků z dovozu, jež jsou průpisovými listy „Statistických ohlášek“, též u Státní tiskárny v Praze, u celních a poštovních úřadů, jakož i u železničních výpraven zboží.

Čl. 8.

Národní banka může jednotlivým osobám nebo skupinám osob povolit jiný než v předcházejících článcích upravený způsob hlášení.

V Praze dne 2. května 1946.

Národní banka Československá

Dr. Nebesář v.r.

Dr. Chmela v.r.

Oliva v.r.