Vyhláška č. 61/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-61
Čiastka 30/1946
Platnosť od 08.04.1946
Účinnosť od 08.04.1946
Aktuálne znenie 08.04.1946

61.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 6. dubna 1946

o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních.


Podle čl. III zákona ze dne 28. Února 1946, č. 60 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních, vyhlašuji úplné znění dekretu presidenta republiky ze dne 27. Října 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, v úpravě uvedeného zákona.


Nosek v. r.

_______


Příloha k vyhlášce č. 61/1946 Sb.

Zákon

o některých opatřeních ve věcech knihovních.

ze dne 28. února 1946

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.

Očistění veřejných knih od některých knihovních zápisů z doby nesvobody

§ 1.

(1) V knihovních vložkách, v kterých jsou zapsány jako oprávněné osoby Německá říše, Království maďarské, osoby veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německá strana nacistická, fašistické strany maďarské a jiné útvary, organizace, podniky, zařízení, osobní sdružení, fondy a účelová jmění těchto režimů nebo s nimi souvisící, a jako jejich přímí právní předchůdci Československý stát, země Česká nebo Moravskoslezská anebo jejich podniky, ústavy a fondy jim náležející nebo jimi spravované, vymaže knihovní soud zápis přechodu práva a obnoví zápis pro osobu předtím oprávněnou.

(2) Je-li v knihovní vložce jako osoba oprávněná zapsán bývalý Protektorát Čechy a Morava anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný, zapíše knihovní soud místo nich jako sobu oprávněnou Československý stát anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný.

(3) Výmazy a zápisy podle odstavců 1 a 2 provede soud s odvolání na tento zákon na návrh úřadu (orgánu), do jehož oboru působnosti náleží správa majetku, kterého se knihovní zápis týká.

§ 2.

Knihovní soud vymaže na návrh vlastníka nebo osoby jinak knihovně oprávněné s odvoláním na tento zákon:

1. poznámky zabavení, zapsané k návrhu bývalých úřadů a orgánů, zejména bývalé tajné státní policie;

2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. Března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi, jakož i zápisy zákazu zcizení, zatížení a propachtování, provedené v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví) nebo pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu;

3.poznámky záboru podle §§ 1 a 14 zákona ze dne 16. Dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, zapsané v době nesvobody k návrhu pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu.

§ 3.

Výmazy a zápisy podle §§ 1 a 2 může knihovní soud provésti také z moci úřední při běžném vyřizování knihovních věcí týkajících se příslušné vložky.

§ 4.

Podání a zápisy podle §§ 1 a 2 jsou prosty poplatků.

čl. II.

Osvědčení potřebná k některým knihovním zápisům

§ 5.

(1) Má-li knihovní soud důvodné pochybnosti, zda právní jednání, podle kterého se žádá o knihovní zápis není vzhledem k osobám účastníků v rozporu s předpisy

1. dekretu presidenta republiky ze dne 19. Května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů,

2. dekretu presidenta republiky ze dne 21. Března 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,

3. dekretu presidenta republiky ze dne 25. Října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,

4. uloží žadateli, aby do přiměřené lhůty předložil osvědčení místního národního výboru o státní spolehlivosti osob na právním jednání zúčastněných..

(2) O řízení v těchto případech platí přiměřeně ustanovení o vyřizování knihovních žádostí, ke kterým není připojen prvopis příslušné listiny (§ 88 knih. Zák.).

čl. III.

§ 6.

Ustanovení závěrečné

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení*) a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

------------------------------------------------

*) Rozumí se, pokud jde o původní znění, dnem vyhlášení dekretu č. 124/1945 Sb., t. j. dnem 15. Listopadu 1945. Změny, provedené čl. II. zákona č. 60/1946 Sb., nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.