Vyhláška č. 243/1946 Zb.Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-243
Čiastka 105/1946
Platnosť od 28.12.1946
Účinnosť od 01.01.1947
Aktuálne znenie 01.01.1947

243

Vyhláška ministra spravedlnosti

ze dne 17. prosince 1946

o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské.

Podle § 3, odst. 1, č. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské, vyhlašuji:


§ 1

Obnovuje se činnost okresních soudů

a) v zemi České: v Lanškrouně a Šluknově,

b) v zemi Moravskoslezské: v Bílovci, Jablunkově a Svitavách.

§ 2

Až do další úpravy územní organisace soudnictví přenáší se působnost okresního soudu v Haňšpachu na okresní soud ve Šluknově.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947.


Dr. Drtina v. r.