Zákon č. 236/1946 Zb.Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-236
Čiastka 105/1946
Platnosť od 28.12.1946
Účinnosť od 01.01.1947
Aktuálne znenie 01.01.1947

236.

Zákon

ze dne 19. prosince 1946

o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část prvá.

Poštovné v řízení před řádnými soudy.

§ 1.

Poštovné za soudní zásilky v občanských věcech právních i ve věcech trestních platí se zálohou ze státní pokladny.

§ 2.

(1) V občanských věcech právních je povinen nahradit soudu poštovné zálohou zaplacené ten, kdo dal k řízení podnět žalobou nebo návrhem, jinak ten, v jehož zájmu nebo převážném zájmu se řízení vede.

(2) Několik osob náhradou povinných ručí rukou společnou a nerozdílnou.

(3) Předchozí ustanovení se nedotýkají předpisů, podle nichž může osoba náhradou povinná žádati náhradu zaplaceného poštovného na třetí osobě, zejména jako část nákladů řízení.

§ 3.

(1) Náhrada poštovného zaplaceného zálohou ze státní pokladny se počítá výměrkem, jehož výši určí vláda nařízením.

(2) Vypočísti náhradu poštovného přísluší zaměstnanci soudní kanceláře; o vybrání a vymáhání náhrady poštovného platí předpisy pro vedení peněžního hospodářství u soudů a soudních úřadů.

Část druhá.

Poštovné v řízení před soudy mimořádnými, soudy rozhodčími a soudy sociálního pojištění.

§ 4.

Ustanovení části prvé platí také pro řízení před soudy mimořádnými, soudy rozhodčími i soudy sociálního pojištění. V řízení o nárocích pojištěnců před soudy sociálního pojištění je však povinna náhradou poštovného vždy pojišťovna.


Část třetí.

Ustanovení závěrečné.

§ 5.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.