Zákon č. 187/1946 Zb.Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-187
Čiastka 82/1946
Platnosť od 21.10.1946
Účinnosť od 21.10.1946
Aktuálne znenie 21.10.1946

187.

Zákon

ze dne 13. září 1946,

kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Zřizuje se Společnost pro obnovu Lidic jako právnická osoba veřejného práva se sídlem v Praze.

(2) Účelem Společnosti jest především vybudovati Lidice, dáti nový domov lidickým ženám, vrátivším se z koncentračních táborů, a jejich dětem v rámci této obce, jakož i obyvatelům Ležáků, pokud se ještě vrátí, postarati se o uctění památky obětí nacistických zvěrstev, zejména v Ležákách, a obnoviti Lidice tak, aby se staly trvalým symbolem spojení všech demokratických sil, které spolubudovaly mezinárodní jednotu ke zdolání fašismu. Po dosažení tohoto účelu může Společnost přispěti k obnově dalších obcí a jejich částí, pokud byly zničeny zvůlí okupantů, a k podpoře jejich obyvatelů, kteří byli zničením poškozeni.

(3) Na činnost a hospodářství Společnosti dozírá stát.

§ 2.

(1) Pro účely vybudování zničených obcí nebo jejich částí (§ 1, odst. 2) lze provésti vyvlastnění podle opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb., o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob, ve znění vládních nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., a ze dne 27. prosince 1944, č. 289 Sb.

(2) Na návrh Společnosti může země převzíti provedení jednotlivých jejích úkolů, schválí-li příslušnou dohodu ministerstvo vnitra.

§ 3.

(1) Jmění Společnosti tvoří zejména majetkové podstaty, přikázané jí ministrem vnitra a určené pro účely uvedené v § 1, odst. 2, dále výtěžky veřejných sbírek, dary, dědictví a odkazy.

(2) Náklady spojené s činností Společnosti, pokud k jejich úhradě nestačí prostředky podle odstavce 1, uhradí se příspěvky ze státních a jiných veřejných prostředků.

(3) Společnost jest osvobozena od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních, jakož i od obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí. Bezúplatná nabytí a poskytnutí Společností, jakož i listiny o tom zřízené, nejsou podrobeny dani z obohacení ani poplatkům; její jmění nepodléhá poplatkovému ekvivalentu.

§ 4.

Složení, ustavení, činnost, organisaci a zánik Společnosti upraví statut, který vydá vláda nařízením.

§ 5.

Všechny úřady a orgány veřejné správy jsou povinny podporovati v mezích své působnosti Společnost v její činnosti.


§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.