Nariadenie vlády č. 152/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-152
Čiastka 63/1946
Platnosť od 10.07.1946
Účinnosť od 10.07.1946
Aktuálne znenie 10.07.1946

152.

Vládní nařízení

ze dne 14. června 1946,

jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova.

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, toto:


§ 1.

(1) Zřizuje se Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova o třech stupních jako vojenské vyznamenání pro velitele jednotek československé nebo některé spojenecké armády, kteří vedouce své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky.

(2) Bližší ustanovení o tomto řádu obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany, a to pokud jde o udělování řádu cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Drtina v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.