20.04.2016

148

20.04.2016

NARIADENIE VLÁDY

20.04.2016

Slovenskej republiky

20.04.2016

z 24. februára 2016

20.04.2016

o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

20.04.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


20.04.2016

§ 1

20.04.2016

Predmet úpravy

20.04.2016

Toto nariadenie vlády upravuje

20.04.2016

a) základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1 elektrického zariadenia uvedeného v § 2 písm. a), ktoré je určeným výrobkom,1)

20.04.2016

b) postup posudzovania zhody2) elektrického zariadenia uvedeného v § 2 písm. a),

20.04.2016

c) práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) elektrického zariadenia uvedeného v § 2 písm. a).

20.04.2016

§ 2

20.04.2016

Základné ustanovenia

20.04.2016

Na účely tohto nariadenia vlády je

20.04.2016

a) elektrickým zariadením elektrické zariadenie určené na použitie v rozsahu menovitého napätia od 50 V do 1 000 V pre striedavý prúd a v rozsahu menovitého napätia od 75 V do 1 500 V pre jednosmerný prúd; elektrickým zariadením nie sú elektrické zariadenia uvedené v prílohe č. 2,

20.04.2016

b) sprievodnou dokumentáciou elektrického zariadenia doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie elektrického zariadenia.

20.04.2016

§ 3

20.04.2016

Sprístupnenie na trhu a základné zásady bezpečnosti

20.04.2016

(1) Elektrické zariadenie možno sprístupniť na trhu,7) ak je z hľadiska bezpečnosti vyrobené podľa správnej inžinierskej praxe tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a pri používaní v oblastiach, pre ktoré bolo vyrobené, neohrozilo život, zdravie, bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetok.

20.04.2016

(2) Základné prvky bezpečnostných cieľov pre elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia uvedené v prílohe č. 1 sú základné zásady bezpečnosti, ktoré musí spĺňať elektrické zariadenie uvedené v § 2 písm. a) pri jeho sprístupnení na trhu alebo pri jeho uvedení do prevádzky.

20.04.2016

§ 4

20.04.2016

Voľný pohyb

20.04.2016

Ak elektrické zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť jeho sprístupňovaniu na trhu.

20.04.2016

§ 5

20.04.2016

Dodávka elektriny

20.04.2016

Dodávateľ elektrickej energie pri pripojení na sieť, ktorá prepravuje elektrinu alebo pri dodávaní elektriny, nesmie ukladať užívateľovi elektrického zariadenia prísnejšie bezpečnostné požiadavky, ako sú základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1.

20.04.2016

§ 6

20.04.2016

Povinnosti výrobcu

20.04.2016

Výrobca je povinný

20.04.2016

a) zabezpečiť pri uvedení elektrického zariadenia na trh,8) aby bolo navrhnuté a vyrobené podľa základných zásad bezpečnosti podľa prílohy č. 1,

20.04.2016

b) vypracovať technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3,

20.04.2016

c) zabezpečiť posúdenie zhody elektrického zariadenia podľa postupu posudzovania zhody uvedeného v prílohe č. 3,

20.04.2016

d) vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 12,

20.04.2016

e) umiestniť označenie CE9) podľa § 13,

20.04.2016

f) uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu elektrického zariadenia,

20.04.2016

g) zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu elektrického zariadenia alebo vlastností elektrického zariadenia alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme10) podľa § 11 ods. 1, v medzinárodnej technickej norme11) podľa § 11 ods. 2 alebo v slovenskej technickej norme12) podľa § 11 ods. 3 alebo v iných technických špecifikáciách,13) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda elektrického zariadenia,

20.04.2016

h) vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek elektrického zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré elektrické zariadenie predstavuje,

20.04.2016

i) prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nesúladu elektrického zariadenia s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov, evidenciu nevyhovujúcich elektrických zariadení a evidenciu elektrických zariadení, ktoré boli spätne prevzaté,14) a informovať o tom distribútora,

20.04.2016

j) umiestniť na elektrickom zariadení označenie typu, označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu elektrického zariadenia, alebo ak to rozmer alebo povaha elektrického zariadenia neumožňujú, uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia,

20.04.2016

k) uviesť na elektrickom zariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia,

20.04.2016

l) dodať k elektrickému zariadeniu návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s elektrickým zariadením,

20.04.2016

m) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu elektrického zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a ak je to potrebné, elektrické zariadenie stiahnuť z trhu15) alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že elektrické zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu podľa § 14 uložil opatrenie,

20.04.2016

n) bezodkladne informovať orgán dohľadu podľa § 14 a orgán dohľadu členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“), v ktorom bolo elektrické zariadenie sprístupnené na trhu, o tom, že elektrické zariadenie predstavuje riziko a uviesť podrobnosti o nesúlade elektrického zariadenia s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena m),

20.04.2016

o) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu podľa § 14 všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody elektrického zariadenia s týmto nariadením vlády a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu podľa § 14 pri každom prijatom opatrení, s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, ktoré uviedol na trh,

20.04.2016

p) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte,16) ktorému elektrické zariadenie dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia,

20.04.2016

q) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu podľa § 14 identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému elektrické zariadenie dodal.

20.04.2016

§ 7

20.04.2016

Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu

20.04.2016

(1) Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností podľa § 6 okrem povinností ustanovených v § 6 písm. a) a b).

20.04.2016

(2) Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť

20.04.2016

a) uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgán dohľadu podľa § 14 a na požiadanie ich sprístupniť orgánu dohľadu podľa § 14,

20.04.2016

b) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu podľa § 14 informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody elektrického zariadenia a

20.04.2016

c) poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu podľa § 14 pri prijímaní opatrenia s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie.

20.04.2016

(3) Splnomocnený zástupca je povinný

20.04.2016

a) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal a ktorému elektrické zariadenie dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia,

20.04.2016

b) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu podľa § 14 identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal alebo ktorému elektrické zariadenie dodal.

20.04.2016

§ 8

20.04.2016

Povinnosti dovozcu

20.04.2016

(1) Dovozca nesmie uviesť na trh elektrické zariadenie uvedené v § 2 písm. a), ak

20.04.2016

a) nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

20.04.2016

b) vie alebo by mal vedieť, že nespĺňa základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1,

20.04.2016

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. b) až e), j) a k) alebo

20.04.2016

d) výrobca nedodal k elektrickému zariadeniu sprievodnú dokumentáciu elektrického zariadenia.

20.04.2016

(2) Dovozca je povinný

20.04.2016

a) uviesť na elektrickom zariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia,

20.04.2016

b) zabezpečiť, aby bol spolu s elektrickým zariadením dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s elektrickým zariadením,

20.04.2016

c) zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia elektrického zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými zásadami bezpečnosti podľa prílohy č. 1 v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje,

20.04.2016

d) vykonať v záujme ochrany života, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek elektrického zariadenia, ktoré je sprístupnené na trhu, vzhľadom na riziko, ktoré elektrické zariadenie predstavuje,

20.04.2016

e) prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nesúladu elektrického zariadenia s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov, evidenciu nevyhovujúcich elektrických zariadení a evidenciu elektrických zariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a informovať o tom distribútora,

20.04.2016

f) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu elektrického zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a ak je to potrebné, elektrické zariadenie stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že elektrické zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu podľa § 14 uložil opatrenie,

20.04.2016

g) bezodkladne informovať výrobcu, orgán dohľadu podľa § 14 a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo elektrické zariadenie sprístupnené na trhu, o tom, že elektrické zariadenie predstavuje riziko a uviesť podrobnosti o nesúlade elektrického zariadenia s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena f),

20.04.2016

h) uchovávať počas desiatich rokov kópiu EÚ vyhlásenia o zhode od uvedenia elektrického zariadenia na trh a na žiadosť orgánu dohľadu podľa § 14 sprístupniť technickú dokumentáciu k elektrickému zariadeniu,

20.04.2016

i) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu podľa § 14 všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody elektrického zariadenia a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu podľa § 14 pri každom prijatom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, ktoré uviedol na trh,

20.04.2016

j) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal a ktorému elektrické zariadenie dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia,

20.04.2016

k) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu podľa § 14 identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal alebo ktorému elektrické zariadenie dodal.

20.04.2016

§ 9

20.04.2016

Povinnosti distribútora

20.04.2016

(1) Distribútor nesmie sprístupniť elektrické zariadenie uvedené v § 2 písm. a) na trhu, ak

20.04.2016

a) nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

20.04.2016

b) vie alebo by mal vedieť, že elektrické zariadenie nespĺňa základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1,

20.04.2016

c) výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 písm. b) až e), j) a k) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo

20.04.2016

d) výrobca nedodal k elektrickému zariadeniu návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku.

20.04.2016

(2) Distribútor je povinný

20.04.2016

a) zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia elektrického zariadenia a jeho prepravy neovplyvňovali zhodu so základnými zásadami bezpečnosti podľa prílohy č. 1 v čase, keď uskladnenie a prepravu elektrického zariadenia zabezpečuje,

20.04.2016

b) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu elektrického zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a ak je to potrebné, elektrické zariadenie stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že elektrické zariadenie nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu podľa § 14 uložil opatrenie,

20.04.2016

c) bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, orgán dohľadu podľa § 14 a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bolo elektrické zariadenie sprístupnené na trhu, o tom, že elektrické zariadenie predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade elektrického zariadenia s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena b),

20.04.2016

d) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu podľa § 14 všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody elektrického zariadenia a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu podľa § 14 pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje elektrické zariadenie, ktoré sprístupnil na trhu,

20.04.2016

e) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal a ktorému elektrické zariadenie dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania elektrického zariadenia,

20.04.2016

f) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu podľa § 14 identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu elektrické zariadenie dodal alebo ktorému elektrické zariadenie dodal.

20.04.2016

§ 10

20.04.2016

Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo distribútora

20.04.2016

Ak dovozca alebo distribútor uvedie elektrické zariadenie na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo elektrické zariadenie už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 6.

20.04.2016

§ 11

20.04.2016

Predpoklad zhody

20.04.2016

(1) Ak elektrické zariadenie spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za elektrické zariadenie, ktoré spĺňa základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.

20.04.2016

(2) Ak neexistuje harmonizovaná technická norma podľa odseku 1, za elektrické zariadenie, ktoré spĺňa základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1 sa považuje také elektrické zariadenie, ktoré spĺňa bezpečnostné ustanovenia medzinárodnej technickej normy ustanovené Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou,17)

20.04.2016

(3) Ak neexistuje harmonizovaná technická norma podľa odseku 1 ani medzinárodná technická norma podľa odseku 2, za elektrické zariadenie, ktoré spĺňa základné zásady bezpečnosti podľa prílohy č. 1, sa považuje také elektrické zariadenie, ktoré spĺňa bezpečnostné ustanovenia slovenskej technickej normy určenej podľa osobitného predpisu.18)

20.04.2016

§ 12

20.04.2016

EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

(1) EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných zásad bezpečnosti podľa prílohy č. 1.

20.04.2016

(2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupe posudzovania zhody ustanoveného v prílohe č. 3 a je pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrické zariadenie, ktoré bolo uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.

20.04.2016

(3) Ak sa na elektrické zariadenie vzťahuje viac právnych predpisov, ktoré požadujú vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú právne záväzné akty Európskej únie, odkazy na ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a príslušné právne predpisy, ktorými sa právne záväzné akty Európskej únie prebrali do právneho poriadku Slovenskej republiky.

20.04.2016

(4) Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu elektrického zariadenia s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

§ 13

20.04.2016

Označenie CE

20.04.2016

Označenie CE sa na elektrické zariadenie alebo na jeho štítok umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom,19) viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením elektrického zariadenia na trh. Ak nie je možné označenie CE umiestniť na elektrickom zariadení podľa prvej vety, označenie CE sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia.

20.04.2016

§ 14

20.04.2016

Spoločné ustanovenia

20.04.2016

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto nariadením vlády pri sprístupňovaní elektrického zariadenia na trhu vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.20) Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto nariadením vlády pri uvedení elektrického zariadenia do prevádzky vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.21)

20.04.2016

(2) Pri výkone dohľadu nad trhom22) sa postupuje podľa osobitného predpisu.23)

20.04.2016

(3) Na ukladanie pokút orgánom dohľadu za porušenie povinností výrobcom, splnomocneným zástupcom, dovozcom alebo distribútorom ustanovených v tomto nariadení vlády sa vzťahuje osobitný predpis.24)

20.04.2016

§ 15

20.04.2016

Prechodné ustanovenie

20.04.2016

Elektrické zariadenia, ktoré boli uvedené na trh do 19. apríla 2016 a ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na trhu aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.


20.04.2016

Záverečné ustanovenia

20.04.2016

§ 16

20.04.2016

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

20.04.2016

§ 17

20.04.2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.

20.04.2016

§ 18

20.04.2016

Účinnosť

20.04.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.


20.04.2016

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

20.04.2016

1) § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.04.2016

2) Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

20.04.2016

3) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

4) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

5) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

6) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

7) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

8) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

9) Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

10) Čl. 2 bod 1. písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.

20.04.2016

11) Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

20.04.2016

12) § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z.

20.04.2016

13) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

14) Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

15) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

16) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

17) Čl. 2 ods. 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316, 14.11.2012) v platnom znení.

20.04.2016

18) § 3 ods. 1 písm. e) a h), § 5 ods. 6 zákona č. 264/1999 Z. z.

20.04.2016

19) Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

20) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.04.2016

21) § 7a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2011 Z. z.

20.04.2016

22) Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

23) Napríklad § 30 a 31 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., § 4 až 6 a 8 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7a zákona č. 125/2006 Z. z v znení zákona č. 469/2011 Z. z.

20.04.2016

24) § 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.


20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 148/2016 Z. z.

20.04.2016

Základné zásady bezpečnosti

20.04.2016

1. Všeobecné podmienky

20.04.2016

a) Základné charakteristiky, ktorých uznanie a dodržiavanie zabezpečuje, že sa elektrické zariadenie používa bezpečne a na účely, na ktoré sa vyrobilo, sa vyznačia na elektrickom zariadení, alebo ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii.

20.04.2016

b) Elektrické zariadenie a jeho komponenty sú vyrobené takým spôsobom, aby sa zaistila jeho bezpečná a správna montáž a pripojenie.

20.04.2016

c) Elektrické zariadenie sa navrhuje a vyrába tak, aby sa za predpokladu, že sa používa na účely, pre ktoré bolo vyrobené a je primerane udržiavané, zabezpečila ochrana pred nebezpečenstvom uvedeným v druhom a treťom bode.

20.04.2016

2. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže spôsobiť elektrické zariadenie

20.04.2016

Podľa prvého bodu sa ustanovia technické podmienky, aby sa zabezpečilo, že

20.04.2016

a) osoby a domáce zvieratá sú primerane chránené pred nebezpečenstvom zranenia alebo pred iným poškodením z možného dotyku so živými časťami alebo neživými časťami elektrického zariadenia,

20.04.2016

b) nevzniknú nebezpečné teploty, elektrické oblúky alebo žiarenie, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo,

20.04.2016

c) osoby, domáce zvieratá a majetok sú primerane chránené pred nebezpečenstvom neelektrickej povahy, ktoré na základe skúseností môže elektrické zariadenie vytvárať,

20.04.2016

d) izolácia zodpovedá predvídateľným podmienkam.

20.04.2016

3. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pôsobením vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie

20.04.2016

Podľa prvého bodu sa ustanovia technické podmienky, aby sa zabezpečilo, že elektrické zariadenie

20.04.2016

a) je mechanicky odolné tak, že za predpokladaných podmienok použitia nedôjde k ohrozeniu osôb, domácich zvierat a majetku,

20.04.2016

b) je za predpokladaných podmienok okolitého prostredia odolné proti pôsobeniu iných než mechanických vplyvov do takej miery, že nedôjde k ohrozeniu života, zdravia alebo bezpečnosti osôb, domácich zvierat a majetku,

20.04.2016

c) neohrozí život, zdravie alebo bezpečnosť osôb, domácich zvierat a majetku v predvídateľnom stave preťaženia.

20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 148/2016 Z. z.

20.04.2016

Zoznam elektrických zariadení a javov, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie vlády

20.04.2016

Elektrické zariadenia určené na použitie vo výbušnom prostredí.

20.04.2016

Elektrické zariadenia určené na rádiológiu a na lekárske účely.

20.04.2016

Elektrické časti nákladných a osobných výťahov.

20.04.2016

Elektromery.

20.04.2016

Elektrické zásuvky a vidlice pre domácnosť.

20.04.2016

Zariadenia na napájanie elektrických ohradníkov.

20.04.2016

Rádiové a elektrické rušenie.

20.04.2016

Špeciálne elektrické zariadenie určené na použitie na lodiach, v lietadlách alebo na železniciach, ktoré spĺňajú bezpečnostné ustanovenia stanovené medzinárodnými orgánmi, na činnosti ktorých sa Slovenská republika a ostatné členské štáty zúčastňujú.

20.04.2016

Hodnotiace súpravy vyrábané na mieru pre profesionálov výlučne na použitie vo výskumných zariadeniach a vývojových zariadeniach na tieto účely.

20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 148/2016 Z. z.

20.04.2016

MODUL A

20.04.2016

Vnútorná kontrola výroby

20.04.2016

1. Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a štvrtom bode a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že príslušné elektrické zariadenie spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na elektrické zariadenie vzťahujú.

20.04.2016

2. Technická dokumentácia

20.04.2016

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu; technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody elektrického zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a zahŕňa primeranú analýzu a posúdenie rizika alebo rizík.

20.04.2016

V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahŕňa návrh, výrobu a používanie elektrického zariadenia, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania zhody.

20.04.2016

Technická dokumentácia obsahuje vždy najmenej tieto prvky:

20.04.2016

a) všeobecný opis elektrického zariadenia,

20.04.2016

b) nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobných prvkov,

20.04.2016

c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a spôsobu fungovania elektrického zariadenia,

20.04.2016

d) zoznam harmonizovaných technických noriem podľa § 11 ods. 1 uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, medzinárodných technických noriem podľa § 11 ods. 2 a slovenských technických noriem podľa § 11 ods. 3; ak sa tieto harmonizované technické normy, medzinárodné technické normy alebo slovenské technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných zásad bezpečnosti podľa prílohy č. 1 vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. Pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách, medzinárodných technických normách alebo slovenských technických normách podľa § 11 špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,

20.04.2016

e) výsledky vykonaných projektových výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,

20.04.2016

f) protokoly o skúškach.

20.04.2016

3. Výroba

20.04.2016

Výrobca je zodpovedný za to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaného elektrického zariadenia s technickou dokumentáciou podľa druhého bodu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

4. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

4.1. Výrobca umiestni označenie CE na každé jednotlivé elektrické zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

4.2. Výrobca vydá pre model výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré spolu s technickou dokumentáciou uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu podľa § 14 počas desiatich rokov od uvedenia elektrického zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie elektrické zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

20.04.2016

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu podľa § 14.

20.04.2016

5. Splnomocnený zástupca

20.04.2016

Povinnosti výrobcu ustanovené v štvrtom bode môže splniť splnomocnený zástupca výrobcu, ak bol na to určený písomným splnomocnením.

20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 148/2016 Z. z.

20.04.2016

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

20.04.2016

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje:

20.04.2016

1. Typ výrobku, číslo výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo výrobku.

20.04.2016

2. Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

20.04.2016

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

20.04.2016

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia elektrického zariadenia, ktorá umožňuje jeho vysledovateľnosť; ak je to potrebné, môže obsahovať dostatočne zrozumiteľný farebný obrázok, ktorý umožňuje identifikáciu elektrického zariadenia.

20.04.2016

5. Predmet vyhlásenia opísaný v štvrtom bode je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.

20.04.2016

6. Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda.

20.04.2016

7. Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.

20.04.2016

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode.

20.04.2016

Meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu.

20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 148/2016 Z. z.

20.04.2016

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

20.04.2016

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

20.04.2016

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).