Nájdených 355
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
273/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny 15.11.2017
189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach 01.08.2017
135/2017 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 01.06.2017
83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 15.04.2017
367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch 01.01.2017
262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí 01.10.2016
221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh 01.01.2017
209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom 01.07.2016
193/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu 13.06.2016
148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 20.04.2016
131/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu 20.04.2016
127/2016 Z. z. Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite 20.04.2016
126/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu 20.04.2016
236/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody 15.10.2015
235/2015 Z. z. Nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov 20.04.2016
234/2015 Z. z. Nariadenie o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 20.04.2016
220/2015 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 01.10.2015
167/2015 Z. z. Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 14.09.2015
 
...