Nájdených 338
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch 01.01.2017
262/2016 Z. z. Nariadenie vlády o vybavení námorných lodí 01.10.2016
221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh 01.01.2017
209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom 01.07.2016
193/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu 13.06.2016
148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 20.04.2016
236/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody 15.10.2015
235/2015 Z. z. Nariadenie vlády o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov 20.04.2016
234/2015 Z. z. Nariadenie o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 20.04.2016
220/2015 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 01.10.2015
167/2015 Z. z. Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 14.09.2015
75/2015 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka 15.04.2015
70/2015 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 01.07.2015
63/2015 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 01.04.2015
55/2015 Z. z. Nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami 01.04.2015
36/2015 Z. z. Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve 01.03.2015
378/2014 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr 01.01.2015
177/2014 Z. z. Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel 01.11.2014
 
...