Nájdených 1099
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy 01.04.2017
60/2017 Z. z. Nariadenie vlády o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu 01.04.2017
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 19.07.2016
367/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch 01.01.2017
149/2016 Z. z. Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 20.04.2016
148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 20.04.2016
145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu 20.04.2016
127/2016 Z. z. Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite 20.04.2016
47/2015 Z. z. Oznámenie o novele výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj
378/2014 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr 01.01.2015
177/2014 Z. z. Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel 01.11.2014
393/2013 Z. z. Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií 31.12.2013
84/2013 Z. z. Nariadenie vlády o označovaní elektrických sušičiek pre domácnosť 29.05.2013
477/2011 Z. z. Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu 01.01.2012
289/2011 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách na hriadele traktorov 29.09.2011
254/2011 Z. z. Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach 01.09.2011
60/2011 Z. z. Vyhláška ustanovujúca požiadavky pre merania a kalibrácie 15.03.2011
349/2010 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách detských ihrísk a rekreačných zariadení 01.01.2011
320/2010 Z. z. Nariadenie o činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov 01.08.2010
 
...