Nájdených 717
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy 01.04.2017
21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody 16.02.2017
18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 10.02.2017
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
308/2016 Z. z. Vyhláška o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom 01.01.2017
293/2016 Z. z. Nález o nesúlade ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z.
259/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
248/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 08.09.2016
240/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste 01.01.2017
236/2016 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny 01.01.2017
224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov 01.08.2016
223/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 27.07.2016
220/2016 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade časti ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky č. 221/2013 Z. z.
192/2016 Z. z. Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov 15.06.2016
149/2016 Z. z. Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 20.04.2016
148/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 20.04.2016
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
342/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu 01.01.2016
 
...