Nájdených 731
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
307/2018 Z. z. Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov 01.01.2019
175/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
117/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 21.04.2018
116/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív 21.04.2018
76/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia 01.04.2018
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy 01.04.2017
21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody 16.02.2017
18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 10.02.2017
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
308/2016 Z. z. Vyhláška o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom 01.01.2017
293/2016 Z. z. Nález o nesúlade ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z.
259/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
248/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 08.09.2016
240/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste 01.01.2017
236/2016 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny 01.01.2017
224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov 01.08.2016
223/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 27.07.2016
 
...