Nariadenie vlády č. 154/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

okrem § 5 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

154

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje povinnosť používania zariadení obmedzujúcich rýchlosť vozidiel (ďalej len „zariadenie obmedzujúce rýchlosť“) uvedených v § 2.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a) vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby, Hasičského a záchranného zboru, colnej správy a na vozidlá záchrannej služby, vozidlá používané pre verejné služby v mestskej oblasti, vozidlá podrobujúce sa skúšobným jazdám na pozemných komunikáciách na účely technického pokroku a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,1)

b) vozidlá kategórie M2 a M3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 100 km.h-1,

c) vozidlá kategórie N2 a N3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km.h-1.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa vozidlom rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v osobitnom predpise,2) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1.

§ 3

Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.3)

§ 4

(1) Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v § 5 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť.

(2) Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí obmedziť rýchlosť vozidla tak, aby neprevýšila

a) 100 km.h-1 pri vozidlách kategórie M2 a M3,

b) 90 km.h-1 pri vozidlách kategórie N2 a N3.

(3) Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km.h-1.

§ 5

Ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú na vozidlá

a) kategórie N3 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 1988,

b) kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005,

c) kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované vo vnútroštátnej doprave a medzinárodnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005,

d) kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované výhradne vo vnútroštátnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005.

§ 6

Zariadenia obmedzujúce rýchlosť môžu inštalovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú udelené osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa osobitného predpisu.4)

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006 okrem § 5 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha

k nariadeniu vlády č. 154/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve (Ú. v. ES L 057, 2. 3. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES (Ú. v. ES L 327, 4. 12. 2002).

Poznámky pod čiarou

1) § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

2) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel.

4) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.