Vyhláška č. 567/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-567

(v znení č. 91/2008 Z. z., 523/2008 Z. z.)

Čiastka 217/2006
Platnosť od 20.10.2006 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 545/2009 Z. z.
Znenie 01.01.2009

567

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. septembra 2006,

ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde

Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahujú

a) informácie o majetku v dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o

1. stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov,

2. hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,

3. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,

4. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,

5. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,

6. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde,

7. stave splatnosti majetku v dôchodkovom fonde,

8. úrokovej citlivosti majetku v dôchodkovom fonde,

b) bilanciu aktív a pasív dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

c) výkaz nákladov a výnosov dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

§ 2

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahujú

a) bilanciu aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

b) výkaz nákladov a výnosov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,

c) informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

§ 4

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa

a) sprístupňujú na nahliadnutie v sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu,

b) zverejňujú na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.

§ 5

Táto vyhláška sa po prvýkrát použije pre ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a pre ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa stavu k 31. decembru 2006.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 75/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ivan Šramko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.

VZOR

Informácie o majetku v dôchodkovom fonde

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.

VZOR

Bilancia aktív a pasív

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.

VZOR

Výkaz nákladov a výnosov

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.

VZOR

PInformácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Vzor 04

Príloha č. 7 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.

VZOR

Stav majetku v dôchodkovom fonde a zmeny jeho zloženia v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Vzor 07