Zákon č. 30/1968 Zb.Zákon o štátnom skúšobníctve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-30
Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968 do31.12.1999
Účinnosť od 20.07.1995 do31.12.1999
Zrušený 264/1999 Z. z.
Znenie 20.07.1995

30

ZÁKON

z 27. februára 1968

o štátnom skúšobníctve

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Časť I

Úvodné ustanovenia

§ 1

Výkon štátneho skúšobníctva spočíva

a) v hodnotení výrobkov,

b) v schvaľovaní výrobkov,

c) v certifikácii výrobkov,

d) vo vykonávaní kontroly zhodnotených, schválených a certifikovaných výrobkov uvádzaných do obehu.

§ 2

(1) Orgány štátneho skúšobníctva sú Úrad pre normalizáciu a meranie a štátne skúšobne.

(2) Orgány štátneho skúšobníctva poskytujú aj odborné služby, pri ktorých môžu vydávať osvedčenia.

§ 3

Orgány štátneho skúšobníctva sú pri svojej činnosti povinné postupovať nestranne podľa výsledkov skúšok a zistení. Odborné úkony spojené s touto činnosťou vykonávajú v súlade s poznatkami vedy a techniky, aké sú v čase, keď sa úkon uskutočňuje.

Časť II

Pôsobnosť úradu pre normalizáciu a meranie

§ 4

Ústredným orgánom štátnej správy pre odbor štátneho skúšobníctva je Úrad pre normalizáciu a meranie.

Časť III

Štátne skúšobne

§ 6

(1) Štátnymi skúšobňami sú právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť, ktorým Úrad pre normalizáciu a meranie udelil oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva (autorizáciu).

(2) Oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva (ďalej len „oprávnenie“) môže Úrad pre normalizáciu a meranie udeliť právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikateľskú činnosť s ich súhlasom.

§ 7

(1) Oprávnenie, jeho prípadnú zmenu alebo odobratie uverejňuje Úrad pre normalizáciu a meranie vo svojom vestníku.

(2) V oprávnení musí byť určený jeho rozsah a meno vedúceho štátnej skúšobne.

§ 8

(1) Štátna skúšobňa má v rozsahu určenom v oprávnení celoštátnu pôsobnosť, ak Úrad pre normalizáciu a meranie neurčí inak.

(2) Štátna skúšobňa nesmie hodnotiť alebo schvaľovať výrobky, ktoré sú predmetom jej vlastnej výroby alebo ktoré vyvinula.

§ 9

(1) Štátna skúšobňa posudzuje návrhy príslušných československých štátnych noriem.

(2) Ak štátna skúšobňa zistí, že technická norma nevyhovuje, navrhne jej zmenu, zrušenie alebo spracovanie novej technickej normy.

§ 10

(1) Výkon štátneho skúšobníctva v štátnej skúšobni riadi jej vedúci (riaditeľ) alebo ním vymenovaný pracovník (ďalej len „vedúci štátnej skúšobne“).

(2) Na vymenovanie a odvolanie vedúceho štátnej skúšobne treba súhlas Úradu pre normalizáciu a meranie.

(3) Vedúci štátnej skúšobne skladá do rúk predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie tento sľub:

„Sľubujem, že budem vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi Úradu pre normalizáciu a meranie a v súlade so záujmami celej spoločnosti, a to nestranne podľa svojho najlepšieho svedomia, že budem využívať všetky svoje znalosti a skúsenosti a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie dozviem.“

(4) Vedúci štátnej skúšobne nastupuje do svojej funkcie zložením sľubu.

§ 11

(1) Pri štátnych skúšobniach sa zriaďujú hodnotiteľské komisie. Predsedom a členmi hodnotiteľských komisií sú odborníci, u ktorých je záruka ich nestrannosti. Vymenúva a odvoláva ich Úrad pre normalizáciu a meranie.

(2) Hodnotiteľské komisie sú odborným poradným orgánom vedúceho štátnej skúšobne.

(3) Predseda a členovia hodnotiteľskej komisie sú povinní zložiť do rúk povereného zástupcu Úradu pre normalizáciu a meranie tento sľub:

„Sľubujem, že budem vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi Úradu pre normalizáciu a meranie a v súlade so záujmami celej spoločnosti, a to nestranne podľa svojho najlepšieho svedomia, že budem využívať všetky svoje znalosti a skúsenosti a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie dozviem.“

(4) Úrad pre normalizáciu a meranie ustanoví zásady rokovacieho poriadku hodnotiteľských komisií.

(5) Predsedovi a členom hodnotiteľských komisií patrí za odborné posudky odmena podľa všeobecných predpisov o odmeňovaní práce mimo pracovného pomeru.*)

§ 12

(1) V rozhodnutiach a osvedčeniach je štátna skúšobňa povinná uviesť svoj názov a pripojiť k podpisu odtlačok pečate štátnej skúšobne.

(2) Iné právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť ako tie, ktorým bolo udelené oprávnenie, nie sú oprávnené používať označenie štátna skúšobňa, a to ani ako súčasť svojho názvu.

§ 13

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť, ktorým bolo udelené oprávnenie, môžu zo závažných dôvodov požiadať Úrad pre normalizáciu a meranie o odobratie oprávnenia, a to ku koncu kalendárneho roka; žiadosť sa musí Úradu pre normalizáciu a meranie podať najneskôr 6 mesiacov vopred.

(2) Ak sa preukáže, že štátna skúšobňa riadne neplní svoje úlohy, Úrad pre normalizáciu a meranie jej oprávnenie odoberie alebo obmedzí.

Časť IV

Hodnotenie výrobkov

§ 14

Štátna skúšobňa hodnotí výrobky na návrh ich výrobcu.

§ 15

(1) Hodnotenie výrobku sa vykonáva porovnaním akosti zistenej na vzorke výrobku a jeho technicko-ekonomických ukazovateľov s podmienkami hodnotenia, ktoré štátna skúšobňa určí a oznámi výrobcovi.

(2) Štátna skúšobňa určí podmienky hodnotenia najmä na základe súčasných poznatkov vedy a techniky v príslušnom odbore výrobkov, na základe technicko-ekonomických vlastností súčasných zahraničných výrobkov vysokej akosti určených pre rovnaké alebo obdobné použitie a podľa právnych predpisov a na základe údajov technických noriem.

(3) Podmienky hodnotenia podľa povahy výrobkov obsahujú

a) ukazovatele podstatných vlastností, ktoré podmieňujú schopnosť výrobku uspokojovať určené potreby v súlade s jeho určením včítane vybavenia výrobku príslušenstvom, náhradnými dielcami a vytvorením predpokladov pre poskytovanie služieb spojených s používaním výrobku;

b) technicko-ekonomické ukazovatele výrobku odvodené od výrobkov popredných svetových výrobcov vyjadrujúce efektívnosť pri používaní výrobku.

(4) Pri skupine výrobkov, ktoré sa v podstatných vlastnostiach a technicko-ekonomických ukazovateľov nelíšia, môže štátna skúšobňa na návrh výrobcu skutočnosti zistené na jednom alebo viacerých výrobkoch z danej skupiny považovať za rozhodujúce pre hodnotenie celej skupiny týchto výrobkov.

§ 16

(1) O výsledku hodnotenia vydá štátna skúšobňa rozhodnutie, v ktorom zaradí výrobok do stupňa akosti. Štátna skúšobňa odmietne zaradiť do stupňa akosti výrobok, ktorý neplní svoje funkcie alebo nezodpovedá hľadiskám ochrany zdravia.

(2) Štátna skúšobňa zaradí výrobky

a) do stupňa akosti Q, ak spĺňajú nielen podmienky hodnotenia určené štátnou skúšobňou, ale v čase vydania rozhodnutia tiež:

1. zodpovedajú súčasným poznatkom vedy a techniky,

2. dosahujú úroveň vlastností súčasných zahraničných výrobkov vysokej akosti určených pre rovnaké alebo obdobné použitie alebo tieto výrobky prevýšia alebo sú na svetovom trhu zvláštnosťou;

b) do prvého stupňa akosti, ak spĺňajú podmienky hodnotenia určené štátnou skúšobňou;

c) do druhého stupňa akosti, ak plnia svoje funkcie, ale nespĺňajú podmienky hodnotenia určené štátnou skúšobňou.

(3) Skutočnosti rozhodujúce pre zaradenie výrobkov do stupňa akosti Q je povinný preukázať a doložiť štátnej skúšobni výrobca.

(4) Štátna skúšobňa udelí výrobcovi oprávnenie používať štátnu značku akosti pre výrobky zaradené do stupňa akosti Q a značku prvého stupňa akosti pre výrobky zaradené do prvého stupňa akosti len za predpokladu, že sú vo výrobe zabezpečené podmienky trvalého dodržiavania akosti výrobkov.

§ 17

(1) Štátna skúšobňa predkladá hodnotiteľskej komisii správu o výsledkoch skúšania a zistení.

(2) Na základe tejto správy a na základe vlastného posúdenia výrobku hodnotiteľská komisia odporúča zaradenie výrobku do zodpovedajúceho stupňa akosti.

(3) Štátna skúšobňa rozhodne s prihliadnutím na toto odporúčanie o zaradení výrobku do zodpovedajúceho stupňa akosti. Ak štátna skúšobňa nesúhlasí s odporúčaním hodnotiteľskej komisie na zaradenie výrobku do stupňa akosti, predloží vec na rozhodnutie Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorý rozhodne vo veci samej alebo vráti vec štátnej skúšobni na nové prerokovanie a rozhodnutie.

§ 18

Pri zaradení výrobku do stupňa akosti Q alebo do prvého stupňa akosti určí štátna skúšobňa dobu, po ktorú zaradenie trvá, a to s prihliadnutím na predpokladaný vývoj akosti v príslušnom odbore výrobkov. Táto doba nesmie byť pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q dlhšia ako tri roky a pri výrobkoch zaradených do prvého stupňa akosti dlhšia ako päť rokov.

§ 19

(1) Pri kontrole zhodnotených výrobkov dávaných do obehu zisťuje štátna skúšobňa, či výrobky zodpovedajú podmienkam hodnotenia podľa § 15 ods. 3 a pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q aj predpokladom podľa § 16 ods. 2 písm. a); pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q alebo prvého stupňa akosti zisťuje štátna skúšobňa tiež zabezpečenie podmienok podľa § 16 ods. 4.

(2) Ak štátna skúšobňa zistí pri tejto kontrole nedodržanie podmienok hodnotenia alebo pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q nedodržanie predpokladov podľa § 16 ods. 2 písm. a), preradí ich do nižšieho stupňa akosti, prípadne im odoberie zaradenie do stupňa akosti.

(3) Ak štátna skúšobňa zistí zhoršenie podmienok trvalého dodržiavania akosti výrobkov vo výrobe alebo nedostatky výrobkov, ktoré nie sú rozhodujúce pre stupeň akosti, do ktorého bol výrobok zaradený, odoberie oprávnenie používať štátnu značku akosti alebo značku prvého stupňa akosti bez preradenia výrobku do nižšieho stupňa akosti.

Časť V

Schvaľovanie výrobkov

§ 20

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie určí po prerokovaní so zúčastnenými orgánmi výrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu.

(2) Na schvaľovanie Úrad pre normalizáciu a meranie určí tuzemské aj dovážané výrobky,

a) ktoré sú určené pre širokú potrebu, ak by mohli ohroziť bezpečnosť života alebo zdravie používateľa alebo jeho okolie bez toho, že sa používateľ o tomto nebezpečenstve môže vopred presvedčiť, a osobné ochranné pracovné prostriedky,

b) ktoré by pre svoj význam alebo pre početnosť používania mohli národnému hospodárstvu spôsobiť škody veľkého rozsahu, napr. nadmernou spotrebou elektrickej alebo inej energie, nebezpečenstvom požiaru, rušením prevádzky telekomunikácií a pod.,

c) od ktorých závisí odolnosť konečných výrobkov alebo investičných celkov dodávaných alebo vyvážaných do prostredia so sťaženými klimatickými alebo inými podmienkami.

§ 22

(1) Pri schvaľovaní výrobku štátna skúšobňa skúma jeho vzorku; zisťuje, či zodpovedá právnym predpisom (bezpečnostným, hygienickým a iným), technickým normám a hľadiskám, pre ktoré bolo schvaľovanie určené, ako aj to, či výrobca poskytuje záruku, že bude trvale dodržiavať vlastnosti výrobku rozhodujúce pre jeho schválenie.

(2) Na základe týchto zistení štátna skúšobňa vydá rozhodnutie, že sa výrobok ako typ schvaľuje alebo neschvaľuje. V rozhodnutí uvedie hľadisko, podľa ktorého bol výrobok schvaľovaný, a jeho vlastnosti rozhodujúce pre schválenie, prípadne neschválenie výrobku.

(3) Dovozca výrobku, ktorý bol schválený ako typ pre iného dovozcu, môže na túto skutočnosť upozorniť pri podaní prihlášky na schvaľovanie štátnej skúšobni. Pokiaľ štátna skúšobňa uvádzanú zhodu preverí ako pravdivú, vydá bez ďalšieho konania rozhodnutie o schválení aj pre tohto dovozcu.

(4) Platnosť schválenia výrobku môže byť obmedzená udaním doby, prostredia alebo spôsobu použitia, pre ktoré sa výrobok schvaľuje.

(5) Dovážané výrobky určené na schvaľovanie sa považujú tiež za schválené, ak sa ich dovoz oznámil príslušnej štátnej skúšobni a ak sú označené značkami alebo vybavené nálezmi (napr. certifikátmi) uznanými na tento účel na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna republika viazaná, alebo uznanými Federálnym úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky môže po prerokovaní so zúčastnenými orgánmi uznať značky alebo nálezy, ak vyjadrujú zhodu vlastností výrobku s požiadavkami ustanovenými na jeho schválenie podľa tohto zákona. Značky a nálezy uznané na účely schvaľovania sa uverejňujú vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie.

(6) Neschválené výrobky nesmú sa uvádzať do obehu. Dovozca výrobku schváleného typu pre iného dovozcu môže dovážaný výrobok uvádzať do obehu už na základe podania prihlášky na schvaľovanie štátnej skúšobni doplnenej písomným vyhlásením, že taký výrobok je zhodný so schváleným typom výrobku, a to až do doby, keď sa rozhodnutie o schvaľovaní výrobku vydá aj pre tohto dovozcu.

(7) Ak je výrobok schvaľovaný len z hľadiska svojej odolnosti v určitom prostredí so sťaženými klimatickými alebo inými podmienkami [§ 20 ods. 2 písm. c)], nesmie sa bez schválenia dodávať alebo vyvážať do takého prostredia a nesmie sa v ňom ani používať.

§ 23

Štátna skúšobňa náhodne vykonáva kontrolu vlastností schválených výrobkov dávaných do obehu, či zodpovedajú vlastnostiam schválenej vzorky. Ak zistí, že nemajú v rámci prípustnej tolerancie vlastnosti rozhodujúce pre schválenie, schválenie odoberie.

§ 24

(1) Vo výnimočných prípadoch môže Úrad pre normalizáciu a meranie určiť, že pri niektorých výrobkoch podlieha overeniu štátnou skúšobňou každý kus alebo každá výrobná dávka, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa pre mimoriadnu mieru nebezpečenstva spojeného s používaním výrobku (napr. strelné zbrane pre civilnú potrebu, vybraté osobné ochranné prostriedky). Bez tohto overenia nesmie sa takýto výrobok uvádzať do obehu ani používať.

(2) Každý používateľ, prípadne opraváreň takého výrobku sú povinní prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni výrobok v prípadoch ustanovených Úradom pre normalizáciu a meranie vo vykonávacom predpise.

Časť Va Certifikácia výrobkov

§ 24a

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie určí po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie výrobky, ktoré podliehajú certifikácii (povinná certifikácia). Súčasne určí orgán štátneho skúšobníctva príslušný na certifikáciu a určí, podľa ktorých technických noriem, technických dokumentov, prípadne právnych predpisov sa bude certifikácia vykonávať.

(2) Certifikácia výrobkov neurčených na certifikáciu (nepovinná certifikácia) sa môže vykonať len na návrh výrobcu alebo iných právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikateľskú činnosť, ktoré preukážu právny záujem na vykonaní certifikácie.

§ 24b

Pri certifikácii výrobkov sa zisťujú a vydaním certifikátu potvrdzujú

a) zhoda vlastností certifikovaného typu výrobku s určenými technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne právnymi predpismi;

b) predpoklady prihlasovateľa pre trvalé dodržiavanie akosti certifikovaných výrobkov vo výrobe.

§ 24c

(1) Certifikáciu výrobkov vykonáva štátna skúšobňa na základe prihlášky podanej ich výrobcom alebo inými právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikateľskú činnosť, ktoré preukážu právny záujem na vykonaní certifikácie. Ak má výrobok vlastnosti zhodné s vlastnosťami ustanovenými technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne právnymi predpismi a ak sú zabezpečené predpoklady pre trvalé dodržiavanie akosti výrobkov vo výrobe, vydá štátna skúšobňa certifikát. Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, odmietne výrobok certifikovať. Obdobne postupuje pri certifikácii Úrad pre normalizáciu a meranie v prípadoch, keď si vykonanie certifikácie vyhradil.

(2) V certifikáte sa určia podmienky pre označovanie výrobkov certifikačnou značkou, prípadne pre vydávanie dokladu o certifikácii, ktorým sa potvrdzuje zhodnosť vlastností certifikovaného výrobku alebo výrobnej dávky s vlastnosťami certifikovaného typu výrobku. Platnosť certifikátu môže byť obmedzená.

(3) Výrobky určené na povinnú certifikáciu podľa § 24a ods. 1, na ktoré nebol vydaný certifikát, sa nesmú uvádzať do obehu.

§ 24d

Štátna skúšobňa vykonáva náhodne kontrolu, či certifikované výrobky majú vlastnosti zhodné s ustanovenými technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne s právnymi predpismi a či sú zabezpečené predpoklady pre trvalé dodržiavanie akosti výrobkov vo výrobe. Ak sa zistí, že výrobky nemajú vlastnosti zhodné s technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne s právnymi predpismi alebo že nie sú zabezpečené predpoklady pre trvalé dodržiavanie akosti výrobkov vo výrobe, odoberie štátna skúšobňa certifikát alebo oprávnenie z neho vyplývajúce. Obdobne postupuje pri kontrole Úrad pre normalizáciu a meranie v prípadoch, keď si vykonanie kontroly vyhradil.

Časť VI

Spoločné ustanovenia

§ 25

(1) V konaní vo veciach štátneho skúšobníctva sa postupuje podľa správneho poriadku, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Štátne skúšobne sú povinné vykonať hodnotenie, schvaľovanie a certifikáciu výrobku v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom.

(3) O odvolaní proti rozhodnutiam štátnych skúšobní rozhoduje Úrad pre normalizáciu a meranie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam o hodnotení a schvaľovaní výrobkov nemajú odkladný účinok.

§ 26

(1) Účastníkom konania vo veciach štátneho skúšobníctva je iba ten, kto prihlásil alebo mal prihlásiť výrobok na hodnotenie, schválenie alebo certifikáciu (ďalej len „prihlasovateľ“). Výrobky podliehajúce hodnoteniu, schváleniu alebo certifikácii je povinný prihlásiť príslušnej štátnej skúšobni výrobca, a to spôsobom a v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom. Ak ide o dovážané výrobky, má túto povinnosť dovozca.

(2) Štátna skúšobňa najneskôr do 60 dní po doručení prihlášky vyhotovenej riadnym spôsobom prihlasovateľovi písomne oznámi, kedy mu určí podmienky hodnotenia, prípadne schvaľovania výrobku a dokedy sa hodnotenie, prípadne schválenie uskutoční.

(3) Na výzvu štátnej skúšobne prihlasovateľ je povinný dodať jej v určenej lehote bezplatne vzorku výrobku v nevyhnutne potrebnom množstve a s vyžiadanou dokumentáciou. Štátna skúšobňa má právo sama vybrať vzorky výrobku buď priamo u prihlasovateľa, u odberateľa alebo u dopravcu, či z obchodnej siete, a to vždy na náklady prihlasovateľa. Vzorky štátna skúšobňa vracia prihlasovateľovi v stave, v akom sú po skúškach. Ak je to technicky možné a hospodársky účelné, štátna skúšobňa s prihlasovateľom dohodne, že si vzorku ponechá ako doklad.

§ 27

(1) Orgány štátneho skúšobníctva zisťujú vlastnosti výrobku samy alebo môžu zadať toto zistenie iným právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikateľskú činnosť. So súhlasom týchto orgánov, prípadne za ich dozoru môže zistenie uskutočňovať alebo dať uskutočniť prihlasovateľ.

(2) Úrad pre normalizáciu a meranie môže zadať skúšanie a posudzovanie výrobkov pre potreby štátneho skúšobníctva zahraničným inštitúciám sám, iné právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť len s jeho súhlasom.

§ 28

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť sú povinné umožniť orgánom štátneho skúšobníctva vykonávať výkon štátneho skúšobníctva. Najmä sú povinné predložiť im dokumentáciu týkajúcu sa hodnotených, schvaľovaných alebo certifikovaných výrobkov, umožniť im prístup k výrobným a skúšobným zariadeniam a do príslušných priestorov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikateľskú činnosť, ako aj používanie meracej techniky vlastnej alebo používanej právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikateľskú činnosť.

(2) Pracovníci štátneho skúšobníctva a členovia hodnotiteľských komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva, o ktorých sa pri výkone štátneho skúšobníctva dozvedia.

(3) Zmeny vo výrobe, ktoré sú schopné ovplyvniť vlastnosti hodnoteného, schváleného alebo certifikovaného výrobku, alebo odovzdanie výroby iným právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikateľskú činnosť, je výrobca povinný ohlásiť bez meškania, najneskôr však do dňa, keď k zmene dochádza, štátnej skúšobni.

§ 29

(1) Ak budú do obehu uvedené výrobky označené štátnou značkou akosti, značkou prvého stupňa akosti, schvaľovacou alebo certifikačnou značkou, ktoré im nepatria, uloží Úrad pre normalizáciu a meranie tomu, kto výrobok takto označil, pokutu vo výške 10 % z predajnej ceny takto označených výrobkov. Okrem tohto môže Úrad pre normalizáciu a meranie nariadiť stiahnutie takýchto výrobkov z obchodnej siete, a to na náklad toho, kto výrobok nesprávne označil. Toto nariadenie sa však netýka výrobkov dodaných skôr ako tri roky pred vydaním rozhodnutia o stiahnutí.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo uloží tomu, kto uvedie do obehu neschválené výrobky podľa § 22 ods. 6 alebo necertifikované výrobky podľa § 24c ods. 3, pokutu vo výške 10 % predajnej ceny všetkých výrobkov neprávom uvedených do obehu, avšak minimálne 100 000 Sk.

(3) Ak sa do obehu uvedú výrobky neoznačené slovenskou certifikačnou značkou alebo označené v rozpore so spôsobom určeným štátnou skúšobňou a táto povinnosť bola štátnou skúšobňou určená, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo uloží tomu, kto takéto výrobky uviedol do obehu, pokutu vo výške 10 % predajnej ceny všetkých takto uvedených výrobkov do obehu, avšak minimálne 100 000 Sk.

(4) Ak sa pri kontrole schválených výrobkov (§ 23) zistí, že kontrolovaný výrobok má chybu, pre ktorú sa mu musí schválenie odobrať, môže Úrad pre normalizáciu a meranie prihlasovateľovi uložiť pokutu vo výške 10 % z predajnej ceny výrobkov, o ktorých sa preukáže, že boli už pred kontrolou uvedené s touto chybou do obehu.

(5) V prípade nebezpečenstva, že výrobok podliehajúci schváleniu, ktorý nebol schválený alebo ktorému bolo schválenie odobraté, ohrozí zdravie, Úrad pre normalizáciu a meranie okrem pokuty (odsek 4 a 5) nariadi aj stiahnutie všetkých týchto výrobkov z obchodnej siete, prípadne aj z používania, a to vždy na náklad prihlasovateľa.

(6) Ak bolo nariadené stiahnutie výrobku, prihlasovateľ zaplatí navyše pokutu vo výške plnej predajnej ceny všetkých výrobkov, ktoré nestiahol do 90 dní po prijatí rozhodnutia o stiahnutí výrobku.

(7) Pri výpočte výšky pokuty podľa predchádzajúcich ustanovení sa neprihliada na výrobky dodané skôr ako tri roky predo dňom, keď sa o uložení pokuty rozhodlo.

(8) Prihlasovateľovi, ktorý dosiahol rozhodnutie vo veci štátneho skúšobníctva nesprávnymi údajmi, Úrad pre normalizáciu a meranie uloží pokutu vo výške 10 % z predajnej ceny výrobkov dodaných po dni vydania takého rozhodnutia. Túto pokutu nemožno uložiť, ak prihlasovateľ preukáže, že nemohol nesprávnym údajom zabrániť.

§ 30

Pri hodnotení, schvaľovaní a certifikácii výrobkov, a to aj v odvolacom konaní patrí štátnym skúšobniam a Úradu pre normalizáciu a meranie za výkon štátneho skúšobníctva úhrada. Úhradu platí prihlasovateľ.

§ 31

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť, ktorým bolo udelené oprávnenie, a ich ústredný orgán štátnej správy, pokiaľ plní voči právnickej osobe funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa, sú povinné zabezpečiť chod a rozvoj štátneho skúšobníctva z hľadiska osobného obsadenia a technického vybavenia štátnej skúšobne.

§ 33

Zákonom nie je dotknutá pôsobnosť správnych orgánov, ktoré podľa osobitných predpisov schvaľujú a povoľujú výrobky alebo vykonávajú nad nimi odborný dozor, a to z hľadiska určitých vlastností výrobku alebo podmienok jeho použitia.


Časť VII

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 34

(1) Oprávnenia na vykonávanie povinného skúšania (schvaľovania) a hodnotenia vydané podľa doterajších predpisov zanikajú 1. júlom 1968, pokiaľ ich Úrad pre normalizáciu a meranie už skôr nenahradí oprávnením podľa tohto zákona.

(2) Rozhodnutia o hodnotení a schválení výrobkov vydané pred účinnosťou tohto zákona nie sú ním dotknuté.

(3) Ak prihlasovateľ už vyrába alebo dodáva výrobok, ktorý podľa tohto zákona Úrad pre normalizáciu a meranie určí na schvaľovanie bez toho, že by bol výrobok už skôr schválený, je povinný prihlásiť ho v príslušnej štátnej skúšobni na schválenie najneskôr do 90 dní od oznámenia, že výrobok schvaľovaniu podlieha. Do ukončenia schvaľovacieho konania môže pokračovať v dodávkach.

§ 35

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie vydá predpisy na vykonávanie zákona, v ktorých ustanoví podrobnosti o konaní vo veciach štátneho skúšobníctva, o podmienkach hodnotenia a o certifikácii výrobkov, o spôsobe označovania zhodnotených, schválených a certifikovaných výrobkov a o výške úhrady za výkon štátneho skúšobníctva.

§ 36

Zrušujú sa:

a) zákon č. 185/1910 r. z. o technickom skúmaní, skúšaní o ohliadke materiálu;

b) zákonné opatrenie č. 2/1955 Zb. o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu;

c) zákonné opatrenie č. 102/1965 Zb. o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov;

d) vyhláška ministra priemyslu č. 1505/1946 Ú. l. (č. 1462/1946 Ú. v.) o povinnej kontrole a skúšaní domácich, živnostenských a priemyslových spotrebičov výhrevných plynov a niektorých prístrojov a ich súčastí pre výrobu, rozvod a kontrolu plynu;

e) vyhláška ministra priemyslu č. 637/1947 Ú. l. (č. 554/1947 Ú. v.) o povinnej kontrole a skúšaní plynových spotrebičov a plynových prístrojov;

f) vyhláška Ministerstva automobilového priemyslu a poľnohospodárskych strojov č. 44/1957 Ú. l. (Ú. v.) o akostnom značkovaní niektorých výrobkov;

g) vyhláška Ministerstva automobilového priemyslu a poľnohospodárskych strojov č. 87/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa rozširuje zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vyhláška č. 44/1957 Ú. l. (Ú. v.) o akostnom značkovaní niektorých výrobkov;

h) vyhláška ministra všeobecného strojárstva č. 52/1962 Zb. o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu;

i) vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 83/1963 Zb. o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok;

j) vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 162/1964 Zb. o povinnom skúšaní a kontrole výrobkov a materiálov určených do oblastí so sťaženými klimatickými podmienkami;

k) smernice Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 20 774/4013 65a z 30. septembra 1965 pre povinné skúšanie a hodnotenie vybratých výrobkov;*)

l) vykonávacie pokyny, doplnky a zmeny Úradu pre normalizáciu a meranie k smerniciam pre povinné skúšanie a hodnotenie vybratých výrobkov č. Zk/65a/66 z 12. januára 1966.*)

§ 37

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.

Čl. II

Rozhodnutia o zaradení výrobkov do jednotlivých stupňov akosti vydané pred účinnosťou tohto zákona nie sú týmto zákonom dotknuté.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákonník práce a vyhláška Ministerstva financií č. 91/1966 Zb.

*) Ponechané doteraz v platnosti podľa odseku 2 písm. a) bod 7 vyhlášky č. 75/1966 Zb.