Zákon č. 38/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 17/2011
Platnosť od 17.02.2011
Účinnosť od 01.03.2011
01.03.2011

38

01.03.2011

ZÁKON

01.03.2011

z 2. februára 2011,

01.03.2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.03.2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.03.2011

Čl. I

01.03.2011

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2011

1. V § 1 odsek 1 znie:

01.03.2011

(1) Tento zákon upravuje

01.03.2011

a) financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) a školských zariadení4) zriadených krajskými školskými úradmi, ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „regionálne školstvo“),

01.03.2011

b) poskytovanie

01.03.2011

1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie“) detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky5a) v materských školách,2b) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu,5)

01.03.2011

2. príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl,1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu,5)

01.03.2011

3. dotácií.“.

01.03.2011

2. V § 1 ods. 3 sa slová „(§ 4 až § 4d)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 až § 4e)“.

01.03.2011

3. V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „Ministerstva školstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu“.

01.03.2011

4. V § 2 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.03.2011

b) prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.“.

01.03.2011

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).

01.03.2011

5. V § 2 ods. 3 sa slová „poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní,“ nahrádzajú slovami „poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,“.

01.03.2011

6. V § 2 odsek 4 znie:

01.03.2011

(4) Verejné školy, verejné materské školy a verejné školské zariadenia použijú zdroje financovania podľa

01.03.2011

a) odseku 1 písm. b) až d), h) a i) ako doplnkový zdroj na účely podľa odseku 3; verejné materské školy a verejné školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

01.03.2011

b) odseku 1 písm. e) až g) ako doplnkový zdroj na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu; verejné materské školy a verejné školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií,

01.03.2011

c) odseku 1 písm. b) až i) aj ako doplnkový zdroj na úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou podľa osobitných predpisov.17)“.

01.03.2011

7. V § 2 ods. 5 sa slová „odseku 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. e)“ a slová „odseku 2 písm. b), c), e) až g)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b) až d) a f) až h)“.

01.03.2011

8. V § 2 ods. 6 sa slová „odseku 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. e)“.

01.03.2011

9. V § 3 ods. 2 písm. f) sa slová „Ministerstvom školstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu“.

01.03.2011

10. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.03.2011

i) dotácie.“.

01.03.2011

11. V § 3 odsek 6 znie:

01.03.2011

(6) Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom verejných škôl podľa § 4 ods. 1 až 11 a § 4a až 4e, zriaďovateľom cirkevných škôl a súkromných škôl podľa § 6 a 6a, zriaďovateľom materských škôl2b) podľa § 6b a zriaďovateľom škôl a školských zariadení podľa § 7 ods. 8 možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom. Finančné prostriedky poskytnuté z kapitoly ministerstva fyzickým osobám a právnickým osobám podľa § 6c možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.“.

01.03.2011

12. V § 4 sa vypúšťa odsek 12.

01.03.2011

Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 14.

01.03.2011

13. V § 4 ods. 12 sa číslo „12“ nahrádza číslom „11“ a slová „až 4d“ sa nahrádzajú slovami „až 4e“.

01.03.2011

14. § 4a znie:

01.03.2011

㤠4a

01.03.2011

Financovanie špecifík

01.03.2011

(1) Ministerstvo môže prideliť v rámci kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na špecifiká. Prostredníctvom špecifík sa financujú náklady, ktoré sa opakujú a nie sú zohľadnené v normatíve školy podľa § 4 ods. 4.

01.03.2011

(2) Špecifikami sú náklady

01.03.2011

a) na dopravu žiakov podľa osobitných predpisov,22b)

01.03.2011

b) na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním22c) vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.

01.03.2011

(3) Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) obsahuje údaj o výške cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy z miesta trvalého pobytu a späť.

01.03.2011

(4) Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 2 písm. b) obsahuje najmä

01.03.2011

a) počet žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

01.03.2011

b) stupeň a mieru postihnutia žiakov,22d)

01.03.2011

c) počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, na ktorých sa požadujú finančné prostriedky.

01.03.2011

(5) Žiadosť podľa odsekov 3 a 4 predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

01.03.2011

(6) Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b) podľa

01.03.2011

a) počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

01.03.2011

b) stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením,

01.03.2011

c) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku,

01.03.2011

d) bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.

01.03.2011

(7) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b), a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.“.

01.03.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:

01.03.2011

22d) § 3 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.“.

01.03.2011

15. V § 4b ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

01.03.2011

16. § 4b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.03.2011

(6) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s prípravou žiakov na súťaže a predmetové olympiády a na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch uvedených v zozname podľa odseku 2, a to na

01.03.2011

a) odmeňovanie zamestnancov školy podľa osobitného predpisu,22e) ktorí

01.03.2011

1. pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo

01.03.2011

2. sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu,

01.03.2011

b) nákup

01.03.2011

1. didaktickej techniky,

01.03.2011

2. učebných pomôcok,

01.03.2011

3. kompenzačných pomôcok,

01.03.2011

c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach alebo v medzinárodných projektoch a programoch,

01.03.2011

d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.“.

01.03.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 22e znie:

01.03.2011

22e) Napríklad § 226 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.03.2011

17. § 4c sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.03.2011

(5) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.“.

01.03.2011

18. V § 4d odsek 1 znie:

01.03.2011

(1) Ministerstvo môže prideliť v rámci kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, verejnej materskej školy a verejného školského zariadenia o financovanie rozvojového projektu účelovo finančné prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu. Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka. Rozvojové projekty sú projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti

01.03.2011

a) informačných a komunikačných technológií,

01.03.2011

b) jazykových znalostí,

01.03.2011

c) modernizácie a obnovy kompenzačných pomôcok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

01.03.2011

d) modernizácie a obnovy učebných pomôcok,

01.03.2011

e) zdravého životného štýlu,

01.03.2011

f) životného prostredia,

01.03.2011

g) nákladov na vybavenie rozvíjania manuálnych zručností,

01.03.2011

h) modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia,

01.03.2011

i) obnovy výchovy a vzdelávania,

01.03.2011

j) aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok,

01.03.2011

k) poznávania historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,

01.03.2011

l) podnikateľského vzdelávania, zručností a kompetencií,

01.03.2011

m) propagácie odborného vzdelávania a prípravy.“.

01.03.2011

19. § 4d sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.03.2011

(5) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.“.

01.03.2011

20. Za § 4d sa vkladá § 4e, ktorý znie:

01.03.2011

㤠4e

01.03.2011

Financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

01.03.2011

(1) Ministerstvo môže prideliť z rozpočtu kapitoly ministerstva zriaďovateľovi22f) základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „verejná základná škola“) v priebehu kalendárneho roka príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa osobitného predpisu.22g)

01.03.2011

(2) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa odseku 1 sa pridelí podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výška príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Slovenskej republike podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

01.03.2011

(3) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na bežný školský rok a z príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na nový školský rok.

01.03.2011

(4) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na bežný školský rok sa určí ako súčin výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok a dvoch tretín počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo verejnej základnej škole v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na nový školský rok sa určí ako súčin výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok a jednej tretiny počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo verejnej základnej škole v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia použitý pri určovaní príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je podľa § 7 ods. 4.

01.03.2011

(5) Krajský školský úrad oznámi najneskôr

01.03.2011

a) do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi verejnej základnej školy podľa odseku 1 výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 3 a určeného podľa odseku 4; pre výpočet príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na nový školský rok sa použije počet žiakov v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, oznámený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4,

01.03.2011

b) do 30. októbra zriaďovateľovi verejnej základnej školy podľa odseku 1 úpravu výšky príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 6 písm. a); úprava zodpovedá rozdielu príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 4 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku oznámených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 4 z počtov žiakov oznámený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

01.03.2011

(6) Zriaďovateľ verejnej základnej školy podľa odseku 1 do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa

01.03.2011

a) odseku 5 písm. a) rozpíše príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

01.03.2011

b) odseku 5 písm. b) upraví príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

01.03.2011

(7) Zriaďovateľ verejnej základnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa odseku 1 na účely podľa osobitného predpisu.22h)

01.03.2011

(8) Zriaďovateľ verejnej základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.“.

01.03.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 22f až 22h znejú:

01.03.2011

22f) § 19 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

22g) § 107 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.03.2011

22h) § 107 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

01.03.2011

21. V § 6 ods. 1 sa slová „4a, 4b až 4d“ nahrádzajú slovami „4a až 4e“.

01.03.2011

22. V § 6a ods. 1 sa slová „§ 4a ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2 písm. b)“ a slová „až 4d“ sa nahrádzajú slovami „až 4e“.

01.03.2011

23. Pod § 6b sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl“.

01.03.2011

24. § 6b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.03.2011

(5) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a to najmä na

01.03.2011

a) mzdy a platy zamestnancov materskej školy,2b) vrátane poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

01.03.2011

b) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu,23h)

01.03.2011

c) úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí.“.

01.03.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 23h znie:

01.03.2011

23h) § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z.
§ 4 ods. 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.“.

01.03.2011

25. Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.03.2011

㤠6c

01.03.2011

Dotácie

01.03.2011

(1) Ministerstvo môže poskytnúť z rozpočtu kapitoly ministerstva dotáciu na tieto činnosti:

01.03.2011

a) rozvoj výchovy a vzdelávania v oblastiach podľa § 4d ods. 1,

01.03.2011

b) podporu aktivít súvisiacich so zabezpečením praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách,

01.03.2011

c) podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení,

01.03.2011

d) podporu vydávania publikácií a dátových nosičov pre školy a školské zariadenia využívaných ako doplnok k učebniciam,

01.03.2011

e) zabezpečenie experimentálneho overovania v základných umeleckých školách, materských školách, jazykových školách a školských zariadeniach,

01.03.2011

f) zabezpečenie prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením,

01.03.2011

g) podporu aktivít súvisiacich s umeleckým vzdelávaním v základných umeleckých školách.

01.03.2011

(2) Dotáciu na činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „aktivity“) možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu23i) žiadateľom, ktorými sú:

01.03.2011

a) zriaďovatelia24a) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení,

01.03.2011

b) občianske združenia,23j) nadácie23k) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby23l) alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,23m) ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach,

01.03.2011

c) fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek najmenej 18 rokov,

01.03.2011

d) právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení.

01.03.2011

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť na

01.03.2011

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

01.03.2011

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

01.03.2011

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ písomne. Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) až c) a g) predkladá žiadateľ na základe výzvy na predloženie žiadosti najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy. Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) až f) predkladá žiadateľ v priebehu kalendárneho roka.

01.03.2011

(5) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle výzvu na predloženie žiadostí, a to najmenej 30 dní pred termínom predkladania žiadostí. Výzva na predloženie žiadostí obsahuje najmä

01.03.2011

a) základný cieľ a výberové kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti, a ich váhu,

01.03.2011

b) formulár žiadosti v elektronickej forme,

01.03.2011

c) okruh oprávnených žiadateľov,

01.03.2011

d) výšku finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu,

01.03.2011

e) najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa,

01.03.2011

f) spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

01.03.2011

g) časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.

01.03.2011

(6) Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú:

01.03.2011

a) ak ide o právnickú osobu

01.03.2011

1. názov a právna forma žiadateľa,

01.03.2011

2. adresa sídla,

01.03.2011

3. identifikačné číslo,

01.03.2011

4. daňové identifikačné číslo,

01.03.2011

5. meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu,

01.03.2011

b) ak ide o fyzickú osobu

01.03.2011

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,

01.03.2011

2. dátum narodenia,

01.03.2011

3. miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,

01.03.2011

4. adresa trvalého pobytu.

01.03.2011

(7) Žiadosť ďalej obsahuje najmä

01.03.2011

a) predmet činnosti žiadateľa,

01.03.2011

b) účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1,

01.03.2011

c) charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,

01.03.2011

d) termín a miesto uskutočnenia aktivity,

01.03.2011

e) počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita uskutočňuje,

01.03.2011

f) časový harmonogram uskutočňovania aktivity,

01.03.2011

g) analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,

01.03.2011

h) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej správy a v akej výške,

01.03.2011

i) doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť žiadateľa vyžaduje,

01.03.2011

j) súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

01.03.2011

(8) Výšku spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovaní aktivity podľa odseku 1 písm. a) až c) a g) určí ministerstvo vo výzve a podľa odseku 1 písm. d) až f) určí ministerstvo v zmluve o poskytnutí dotácie.

01.03.2011

(9) Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na realizáciu aktivity podľa odseku 1 najmä podľa

01.03.2011

a) počtu osôb, pre ktoré sa uskutočňuje,

01.03.2011

b) využitia poznatkov získaných pri uskutočňovaní aktivity vo výchove a vzdelávaní,

01.03.2011

c) územnej pôsobnosti uskutočňovania aktivity a

01.03.2011

d) skutočnosti, či bola dotácia na požadovaný účel poskytnutá v predchádzajúcom období.

01.03.2011

(10) Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo ako svoj poradný orgán. Komisia má najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba23n) nesmie byť

01.03.2011

a) žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,

01.03.2011

b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,

01.03.2011

c) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,

01.03.2011

d) v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

01.03.2011

(11) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie žiadostí podľa odseku 5 písm. a). Jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa.

01.03.2011

(12) Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

01.03.2011

(13) Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

01.03.2011

a) identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 6,

01.03.2011

b) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,

01.03.2011

c) výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdové náklady,

01.03.2011

d) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,

01.03.2011

e) lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na zúčtovanie dotácie,

01.03.2011

f) lehotu na vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,

01.03.2011

g) termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,

01.03.2011

h) podmienky použitia prostriedkov dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia.23o)

01.03.2011

(14) Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadosti zverejňuje na svojom webovom sídle

01.03.2011

a) zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na aktivity podľa odseku 1, a výšku poskytnutej dotácie a zmluvu o poskytnutí dotácie,

01.03.2011

b) zoznam žiadateľov, ktorým nebola dotácia schválená s uvedením dôvodu jej neschválenia,

01.03.2011

c) zloženie komisie zriadenej pre vyhodnocovanie žiadostí,

01.03.2011

d) informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo ministerstvo o schválení alebo neschválení dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.

01.03.2011

(15) Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.23p)

01.03.2011

(16) Na poskytovanie a používanie prostriedkov dotácie sa vzťahuje osobitný predpis.23q)

01.03.2011

(17) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

01.03.2011

(18) Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,23r) možno poskytnúť len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.23s)

01.03.2011

(19) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.23t)“.

01.03.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 23i až 23t znejú:

01.03.2011

23i) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23j) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23k) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23l) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23m) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23n) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.03.2011

23o) § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23p) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

01.03.2011

23q) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23r) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

01.03.2011

23s) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

23t) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

01.03.2011

26. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

01.03.2011

27. V § 7 ods. 6 sa slová „§ 4 až 6b“ nahrádzajú slovami „§ 4, § 5 až 6b“.

01.03.2011

28. V § 7 ods. 7 sa slová „§ 4a až 4d“ nahrádzajú slovami „§ 4a až 4e“.

01.03.2011

29. V § 7 ods. 9 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.03.2011

c) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 4a ods. 2 písm. b),“.

01.03.2011

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

01.03.2011

30. V § 7 odsek 12 znie:

01.03.2011

(12) Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka obci údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu24d) podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, ak osobitný predpis24d) neustanovuje inak. Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení oznamujú tieto údaje obci za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce. Obec je povinná tieto údaje poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému krajskému školskému úradu najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Krajský školský úrad je povinný oznámiť tieto údaje za obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 10. októbra kalendárneho roka. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.“.

01.03.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ca znie:

01.03.2011

24ca) § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 596/2003 Z. z.“.

01.03.2011

31. § 7 sa dopĺňa odsekmi 13 až 16, ktoré znejú:

01.03.2011

(13) Krajský školský úrad oznámi, najneskôr do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom, zriaďovateľom škôl a školských zariadení výšku pridelených finančných prostriedkov podľa § 4a až 4d, § 7 ods. 8 a § 8c.

01.03.2011

(14) Zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu

01.03.2011

a) rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a až 4d, § 7 ods. 8 a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a

01.03.2011

b) oznámi krajskému školskému úradu výšku rozpísaných finančných prostriedkov podľa § 8c jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

01.03.2011

(15) Krajský školský úrad rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a až 4d, § 7 ods. 8 a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom.

01.03.2011

(16) Ministerstvo poskytne v rámci kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa školy1) predloženej prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky

01.03.2011

a) na úhradu nákladov podľa osobitného predpisu,21)

01.03.2011

b) súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na rekondičný pobyt alebo liečebný pobyt v rámci kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,24e)

01.03.2011

c) súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B podľa osobitného predpisu.24f)“.

01.03.2011

Poznámky pod čiarou k odkazom 24e a 24f znejú:

01.03.2011

24e) § 53 ods. 1 až 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.03.2011

24f) § 53 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z.“.

01.03.2011

32. V § 8 odsek 2 znie:

01.03.2011

(2) Ministerstvo a krajský školský úrad pri výkone dohľadu

01.03.2011

a) sledujú prehľadnosť financovania a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní verejných škôl, cirkevných škôl, súkromných škôl a verejných školských zariadení,

01.03.2011

b) kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní materských škôl2b) podľa § 6b,

01.03.2011

c) kontrolujú správnosť údajov o počtoch detí verejných materských škôl a verejných školských zariadení a žiakov škôl poskytovaných ministerstvu podľa § 7 ods. 4 a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie v § 7 ods. 4,

01.03.2011

d) kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní záujmového vzdelávania podľa § 7 ods. 8,

01.03.2011

e) kontrolujú správnosť údajov o počtoch žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení poskytovaných ministerstvu podľa § 7 ods.12 a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie v § 7 ods. 12 a

01.03.2011

f) účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov podľa tohto zákona.“.

01.03.2011

33. V § 8b ods. 1 písmeno m) znie:

01.03.2011

m) za nedodržanie lehoty určenej na rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 14 písm. a) a ods. 15 pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur.“.

01.03.2011

34. V § 8b sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

01.03.2011

n) za neoznámenie výšky finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým školám krajskému školskému úradu podľa § 7 ods. 14 písm. b) pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur.“.

01.03.2011

35. V § 8b odsek 2 znie:

01.03.2011

(2) Ministerstvo uloží

01.03.2011

a) zriaďovateľovi24ca) školy alebo školského zariadenia

01.03.2011

1. za neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 6 638 eur,

01.03.2011

2. za nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur,

01.03.2011

3. za poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,

01.03.2011

b) obci

01.03.2011

1. za neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 6 638 eur,

01.03.2011

2. za nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur,

01.03.2011

3. za poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura.“.

01.03.2011

36. V § 8c sa vypúšťa odsek 6.

01.03.2011

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

01.03.2011

37. § 8c sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.03.2011

(7) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1 písm. a), a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.“.

01.03.2011

38. Za § 9b sa vkladá § 9c, ktorý znie:

01.03.2011

㤠9c

01.03.2011

Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2011 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli školy a školské zariadenia a obce, podľa § 7 ods. 12 aj údaje o počte detí v centrách voľného času a v školských strediskách záujmovej činnosti podľa stavu k 15. septembru 2010 na účely tvorby koncepčných materiálov a analytických materiálov ministerstva.“.

01.03.2011

39. § 10 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.03.2011

3. výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 230/2006 Z. z.).“.

01.03.2011

40. Slová „svojej internetovej stránke“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“ v príslušnom tvare.

01.03.2011

41. Slová „štátna škola“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejná škola“ v príslušnom tvare.

01.03.2011

42. Slová „štátna materská škola“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejná materská škola“ v príslušnom tvare.

01.03.2011

43. Slová „štátne školské zariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejné školské zariadenie“ v príslušnom tvare.

01.03.2011

Čl. II

01.03.2011

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 214/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2011

1. V § 6 ods. 12 písmená c) až g) znejú:

01.03.2011

c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok

01.03.2011

1. podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl30b) a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok; v špeciálnych výchovných zariadeniach, v materských školách30b) pri zdravotníckom zariadení a v školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok; v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy alebo podľa počtu skutočných stravníkov alebo podľa počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a

01.03.2011

2. podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania podľa výšky dotácie na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,

01.03.2011

d) určí všeobecne záväzným nariadením30d) výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok

01.03.2011

1. na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia a

01.03.2011

2. v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,

01.03.2011

e) oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka; v roku 2011 do 30. apríla,

01.03.2011

f) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou dvanástinou,

01.03.2011

g) v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy,30b) dieťa súkromnej materskej školy,30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa písmena d) druhého bodu na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.“.

01.03.2011

Poznámka pod čiarou k odkazu 30e sa vypúšťa.

01.03.2011

3. V § 9 ods. 12 písmeno c) znie:

01.03.2011

c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok

01.03.2011

1. podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok; v školách v prírode podľa počtu detí za uplynulý školský rok; v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy alebo skutočných stravníkov alebo vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a

01.03.2011

2. podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania podľa výšky dotácie na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,“.

01.03.2011

4. V § 9 ods. 12 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,“.

01.03.2011

5. V § 9 ods. 12 písmená e) až g) znejú:

01.03.2011

e) oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka; v roku 2011 do 30. apríla,

01.03.2011

f) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou dvanástinou,

01.03.2011

g) v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa písmena d) na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.“.

01.03.2011

Čl. III

01.03.2011

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. 479/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2011

1. V § 4 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 7a neustanovuje inak.“.

01.03.2011

2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

01.03.2011

㤠7a

01.03.2011

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne ministerstvu, daňovým úradom, prostredníctvom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, republikovým združeniam obcí a vyšším územným celkom údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 a 3 na rok 2011 do 10. marca 2011 v štruktúre určenej ministerstvom.“.


01.03.2011

Čl. IV

01.03.2011

Účinnosť

01.03.2011

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.


01.03.2011

Richard Sulík v. r.

01.03.2011

Iveta Radičová v. r.