Nariadenie vlády č. 309/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel

Čiastka 107/2006
Platnosť od 25.05.2006
Účinnosť od 01.09.2013
31.05.2006

309

31.05.2006

NARIADENIE VLÁDY

31.05.2006

Slovenskej republiky

31.05.2006

z 3. mája 2006

31.05.2006

o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel

31.05.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


31.05.2006

§ 1

31.05.2006

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém.

06.07.2008

§ 3

06.07.2008

Vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohe III smernice Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

31.05.2006

§ 4

31.05.2006

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu hluku predkladá výrobca vozidla štátnemu dopravnému úradu.7)

31.05.2006

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.

31.05.2006

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).

06.07.2008

(4) Na žiadosť technickej služby poskytne výrobca vzorku výfukového systému a motor najmenej s takým objemom valcov a s takým menovitým maximálnym výkonom, ako je motor montovaný do typu vozidla, ktorý má byť schválený.

31.05.2006

(5) Komponenty výfukového a sacieho systému okrem úchytov a potrubia musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 3 prílohy I smernice.

31.05.2006

(6) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

31.05.2006

(7) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.

31.05.2006

(8) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;8) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

31.05.2006

§ 5

31.05.2006

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky9) pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu predkladá výrobca vozidla alebo výrobca príslušnej samostatnej technickej jednotky štátnemu dopravnému úradu.

31.05.2006

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.

31.05.2006

(3) Na žiadosť technickej služby výrobca poskytne

31.05.2006

a) dve vzorky výfukového systému, pre ktorého typové schválenie bola žiadosť podaná,

31.05.2006

b) výfukový systém typu pôvodne montovaného do vozidla v čase, keď mu bolo udelené typové schválenie ES,

06.07.2008

c) vozidlo predstavujúce typ vozidla, do ktorého má byť namontovaný systém, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v bode 4.1 prílohy 7 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 51 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel s najmenej štyrmi kolesami z hľadiska ich emisií hluku (ďalej len „predpis EHK OSN č. 51“),9a)

31.05.2006

d) samostatný motor zodpovedajúci typu vozidla podľa písmena c).

31.05.2006

(4) Náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty okrem upevňovacích dielov a potrubí musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 2.4 prílohy II smernice.

31.05.2006

(5) Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

31.05.2006

(6) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.

31.05.2006

(7) Každému schválenému typu náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu8) a podľa bodu 3.3 prílohy II smernice; nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.

31.05.2006

(8) Každý náhradný výfukový systém alebo jeho komponent vrátane montovacieho vybavenia a trubíc zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označený značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bodoch 4.2 a 4.3 prílohy II smernice a podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy II smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je obsiahnuté v časti 4 čísla typového schválenia ES udeleného podľa osobitného predpisu.8)

31.05.2006

§ 6

31.05.2006

(1) Ak sa zmení typ vozidla alebo typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu schválených podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)

06.07.2008

(2) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.11) Kontroly ustanovené v osobitnom predpise12) sa vykonávajú raz za dva roky. Testy ustanovené v osobitnom predpise13) sú zhodné s testami na overenie zhody výroby ustanovenými v prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 51 a v prílohe 5 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 59 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu náhradných systémov tlmenia hluku výfukov.13a)

06.07.2008

(3) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla14) pre typ vozidla vzťahujúce sa na hladinu hluku a na výfukový systém a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky15) pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.

31.05.2006

§ 7

31.05.2006

Príslušný štátny orgán16) nesmie

31.05.2006

a) odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

31.05.2006

b) zakázať uvedenie výfukového systému alebo jeho komponentu, ktorý je samostatnou technickou jednotkou, na trh z dôvodov týkajúcich sa prípustnej hladiny hluku, a výfukového systému, ak zodpovedá typu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES,

31.05.2006

c) zamietnuť ani zakázať udelenie typového schválenia ES pre typ výfukových systémov, ich uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky, ak sú určené ako náhradné diely na montáž do vozidiel už uvedených do prevádzky a spĺňajú technické požiadavky, ktoré museli spĺňať výfukové systémy v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované.

06.07.2008

§ 7a

06.07.2008

Vozidlo typovo schválené ES alebo typovo schválené od 6. júla 2008 do 6. júla 2010 podlieha testu ustanovenému v prílohe 10 k predpisu EHK OSN č. 51 na účely monitorovania. Výsledky testu sa pripoja k dokumentom ustanoveným v doplnkoch 1 a 2 prílohy I smernice v súlade s prílohou 9 k predpisu EHK OSN č. 51 a zasielajú sa Európskej komisii;17) to neplatí, ak ide o predĺženie platnosti udeleného typového schválenia ES alebo typového schválenia. Vozidlo sa nepovažuje za nový typ vozidla na účely postupu monitorovania, ak sa odlišuje v bodoch 2.2.1 a 2.2.2 predpisu EHK OSN č. 51.

01.09.2013

§ 8

01.09.2013

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


31.05.2006

§ 9

31.05.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


31.05.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


31.05.2006

Príloha k nariadeniu vlády č. 309/2006 Z. z.

01.09.2013

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

15.04.2007

1. Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972), smernice Komisie 73/350/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.), smernice Rady 77/212/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.), smernice Komisie 81/334/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 84/372/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 7.), smernice Rady 84/424/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 7.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 89/491/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Rady 92/97/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 96/20/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.), smernice Komisie 1999/101/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

15.04.2007

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

06.07.2008

3. Smernica Komisie 2007/34/ES zo 14. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/157/EHS týkajúca sa prípustnej hladiny hluku a výfukových systémov motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 155, 15. 6. 2007).

01.09.2013

4. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

06.07.2008

6) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.05.2006

7) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

06.07.2008

8) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

31.05.2006

9) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

06.07.2008

9a) Ú. v. EÚ L 137, 30. 5. 2007.

31.05.2006

10) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

31.05.2006

11) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

31.05.2006

12) § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

31.05.2006

13) § 16 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

06.07.2008

13a) Ú. v. EÚ L 326, 24. 11. 2006.

31.05.2006

14) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

31.05.2006

15) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

31.05.2006

16) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

06.07.2008

17) § 99 písm. o) bod 9a zákona č. 725/2004 Z. z.