01.04.2002

100

01.04.2002

ZÁKON

01.04.2002

z 30. januára 2002

01.04.2002

o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

01.04.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2002

§ 1

01.04.2002

Účel zákona

01.04.2002

Účelom tohto zákona je utvoriť podmienky na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva,1) najmä na zachovanie urbanizovaného priestoru historického jadra Banskej Štiavnice a okolia, zachovanie existujúcich architektonických, umelecko-historických a technických pamiatok v ich pôvodnom prírodnom prostredí, na zabezpečenie obnovy a oživenia stredovekého historického mesta Banská Štiavnica pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti a celistvosti.

01.04.2002

§ 2

01.04.2002

Vymedzenie územia

01.04.2002

Tento zákon sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Banská Štiavnica a na katastrálne územia obcí Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Hodruša-Hámre, Ilija, Podhorie, Repište, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Voznica, Vyhne, na ktorých sa nachádzajú technické pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva.2)

01.04.2002

§ 3

01.04.2002

Správa vymedzeného územia

01.04.2002

Správu vymedzeného územia (§ 2) vykonáva mesto Banská Štiavnica, ďalšie obce uvedené v § 2, ako aj miestne orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.3)

01.04.2002

§ 4

01.04.2002

Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia

01.04.2002

(1) Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu a rozvoj vymedzeného územia (§ 2), najmä

01.04.2002

a) napomáha pri zachovaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej Štiavnice v rámci Slovenskej republiky,

01.04.2002

b) prerokúva a schvaľuje programy podpôr na obnovu a oživenie historického jadra Banskej Štiavnice, na záchranu a zachovanie ohrozených architektonických a technických pamiatok, na ochranu pôvodného prírodného prostredia vymedzeného územia, ako aj na budovanie potrebnej technickej a sociálnej infraštruktúry (ďalej len „podporný program").

01.04.2002

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s mestom Banská Štiavnica a s ďalšími obcami (§ 2) vypracúva podporné programy podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu a kontrolu uskutočňovania.

01.04.2002

(3) Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri vypracúvaní podporných programov a technicky, organizačne a ekonomicky sa podieľajú na ich plnení.

01.04.2002

(4) Mesto Banská Štiavnica okrem povinností uvedených v osobitnom zákone4) zabezpečuje, aby

01.04.2002

a) stavebná činnosť na území mesta Banskej Štiavnice zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedzenom území, pričom táto činnosť sa musí vykonávať na vysokej architektonickej a technickej úrovni a musí zachovávať historický charakter prostredia. Nová výstavba musí harmonicky dotvárať pôvodný historický, architektonický, krajinný a urbanistický výraz Banskej Štiavnice. Kompozičné a výškové usporiadanie novej výstavby nesmie v diaľkových pohľadoch rušivo ovplyvňovať panorámu a siluety dominánt pamiatkovej rezervácie,5)

01.04.2002

b) hospodárska činnosť v Banskej Štiavnici svojím charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akýmkoľvek znečisťovaním prostredia rušivo nevplývala na krajinný, architektonický a urbanistický ráz mesta,

01.04.2002

c) príprava a uskutočňovanie všetkých terénnych úprav, dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných a ostatných stavieb a prevádzka inžinierskych sietí nenarušili architektonický výraz jednotlivých pamiatkových objektov i pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica ako celku.

01.04.2002

(5) Mesto Banská Štiavnica a ďalšie obce (§ 2) dbajú na to, aby stavebná a hospodárska činnosť na vymedzenom území neohrozovala zachovanie podstaty technických pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva a rušivo nevplývala na ich historický vzhľad.

01.04.2002

§ 5

01.04.2002

Finančné zabezpečenie

01.04.2002

Ochrana a rozvoj územia Banskej Štiavnice a okolia sa finančne zabezpečujú z týchto zdrojov:

01.04.2002

a) rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočty obcí uvedených v § 2,

01.04.2002

b) rozpočet ústredných orgánov štátnej správy, rozpočty štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií a verejnoprospešných organizácií v súlade so schválenými podpornými programami a s osobitným zákonom,6)

01.04.2002

c) príspevky zo štátnych fondov v súlade so schválenými podpornými programami a s pravidlami použitia,

01.04.2002

d) dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu,

01.04.2002

e) dary, dotácie a granty neštátnych inštitúcií, právnických osôb a fyzických osôb.

01.04.2002

§ 6

01.04.2002

Vykonávanie kontroly

01.04.2002

Štátny dohľad nad ochranou a starostlivosťou o vymedzené územie (§ 2) vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, Okresným úradom Banská Štiavnica, Okresným úradom Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žarnovica v rozsahu svojej príslušnosti a pôsobnosti podľa osobitných predpisov7) a mesto Banská Štiavnica a ďalšie obce (§ 2) v rozsahu svojej pôsobnosti.8)


01.04.2002

§ 7

01.04.2002

Záverečné ustanovenie

01.04.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


01.04.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.04.2002

Jozef Migaš v. r.

01.04.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2002

1) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva uverejnený pod č. 159/1991 Zb.

01.04.2002

2) Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 11. decembra 1993.

01.04.2002

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

5) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.

01.04.2002

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

01.04.2002

7) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

01.04.2002

8) Zákon č. 49/2002 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.