Nájdených 810
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 01.01.2008
77/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu 23.01.2016
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
1/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 19.07.2016
145/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu 20.04.2016
126/2016 Z. z. Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu 20.04.2016
109/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch 01.03.2016
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov 01.11.2014
419/2013 Z. z. Vyhláška o spotrebiteľskom balení 01.01.2014
319/2013 Z. z. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh 01.11.2013
226/2013 Z. z. Vyhláška o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy 01.09.2013
225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek 15.08.2013
138/2013 Z. z. Vyhláška o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 15.06.2013
137/2013 Z. z. Vyhláška o zriadení, činnosti, rozsahu a priebehu skúšky odbornej spôsobilosti 15.06.2013
119/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. 01.06.2013
94/2013 Z. z. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov 01.06.2013
44/2013 Z. z. Vyhláška o skúške odbornej spôsobilosti na kontrolu vykurovacích systémov 15.03.2013
 
...