Oznámenie č. 598/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-598
Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2010
Zrušený 472/2010 Z. z.
Znenie 01.01.2008

598

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

64

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2007 č. 24764/2007-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59583479

Ing. Natália Kerekešová, tel.: 02/59583479

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/ 2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „c), d) a e)“ nahrádzajú slovami „c) a d)“.

2. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Vzor účtovnej závierky účtovných jednotiek podľa odseku 1 a obsahové vymedzenie jej položiek sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v stredisku cenných papierov“.

5. V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) zisťuje suma nevymožiteľných pohľadávok pri trvalom upustení od ich vymáhania, o ktorú sa zníži stav v knihe pohľadávok,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

6. V § 4 ods. 2 písm. f) sa slovo „d)“ nahrádza slovom „e)“.

7. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „zostatková doba splatnosti“ nahrádzajú slovami „doba splatnosti, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dobou splácania zistenou ku dňu účtovnej závierky (ďalej len „zostatková doba splatnosti")“.

8. V § 5 ods. 3 písm. d) sa nad slovo „zhodnotenie“ umiestňuje odkaz 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.

9. V § 7 ods. 8 sa slovo „sama“ nahrádza slovami „účtovná jednotka“.

10. V § 7a písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „banka")“.

11. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú

a) náklady na prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,

b) ostatné náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie zábezpeky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého hmotného majetku do užívania,

c) náklady na zabezpečovacie práce, konzervačné práce, udržiavacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náklady na náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov4) a platby za ekologickú ujmu5) v súvislosti s výstavbou,

e) náklady na úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia6),

f) iné náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a jeho uvedením do používania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5 a 6 znejú:

4) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 8 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Jednotlivé záväzky súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa evidujú v knihe záväzkov. Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa pri zaradení do používania účtujú na základe účtovného dokladu do knihy majetku.

(3) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä

a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,

b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,

d) náklady na biologickú rekultiváciu,

e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania,

f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti dlhodobého hmotného majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

13. V § 8 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú osobitným predpisom7), môže sa účtovať ako technické zhodnotenie alebo ako výdavok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

14. § 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Odpisy za bežné účtovné obdobie sa vykazujú vo výkaze o príjmoch a výdavkoch v položke prevádzková réžia.“.

15. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Účtovanie dotácií

(1) Priznanie dotácie, podpory alebo príspevku (ďalej len „dotácia") sa eviduje v knihe pohľadávok. V deň prijatia dotácie sa účtuje zánik pohľadávky.

(2) O príjme peňažných prostriedkov sa účtuje v peňažnom denníku a zároveň sa táto skutočnosť eviduje v knihe záväzkov.

(3) Použitie dotácie sa účtuje ako výdavok a zároveň sa účtuje zánik záväzku.

(4) V nadväznosti na účel použitia dotácie sa pri uzatváraní peňažného denníka účtujú účtovné operácie s ohľadom na vyčíslenie základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu8).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 17 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z.“.

16. V § 12 ods. 5 a 8 sa slovo „pokladňa“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „pokladnica“ v príslušnom tvare.

17. V § 12 odsek 9 znie:

(9) Peňažný denník obsahuje

a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjem a výdavok,

b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v banke v členení na príjem a výdavok,

c) prehľad o príjmoch v členení na príjmy

1. z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa,

2. z majetku,

3. z darov a príspevkov,

4. z členských príspevkov,

5. z podielu zaplatenej dane z príjmov,

6. z verejných zbierok,

7. z hazardných hier,

8. z dedičstva,

9. z organizovania podujatí,

10. z dotácií,

11. z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky,

12. z predaja majetku,

13. z poskytovania služieb,

14. fondu prevádzky, údržby a opráv,

15. ostatné,

d) prehľad o výdavkoch v členení na

1. zásoby,

2. služby,

3. mzdy,

4. platby do poistných fondov,

5. prevádzková réžia,

6. použitie sociálneho fondu,

7. ostatné,

e) prehľad o použití fondu prevádzky, údržby a opráv,

f) prehľad o použití podielu zaplatenej dane z príjmov,

g) prehľad o príjmoch a výdavkoch priebežných položiek.“.

18. V § 12 sa vypúšťa odsek 10.

19. V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:

b) ocenenie a druh financovania,“.

20. V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Finančný majetok sa vedie v knihe finančného majetku podľa časového hľadiska, druhu, meny a emitentov.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

21. § 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome9) sa vedie kniha fondu prevádzky, údržby a opráv, v ktorej sa účtuje tvorba a použitie fondu. alej sa vedú v knihe pohľadávok a knihe záväzkov najmä pohľadávky a záväzky podľa osobitného predpisu10). Tieto evidencie sa vedú osobitne za každý dom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

10) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

22. § 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:

㤠14

Obsahové vymedzenie ostatných účtovných kníh

(1) Kniha pohľadávok a kniha záväzkov sa vedú aspoň v rozsahu ustanovenom zákonom.

(2) V knihe pohľadávok a knihe záväzkov sa účtuje zvýšenie alebo zníženie pohľadávok a záväzkov z titulu kurzových rozdielov.

(3) Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva na mzdových listoch.

(4) Predpokladom pre zápisy v mzdových listoch sú účtovné záznamy, z ktorých je zrejmý

a) výpočet mzdy,

b) výpočet poistného hradeného do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne,

c) výpočet zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,

d) výška vyplateného preddavku na mzdu.

(5) Vyplatenie mzdy zamestnancovi sa doloží účtovným dokladom.

(6) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu11) sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastky a úbytky sociálneho fondu. Ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, príspevky do sociálneho fondu sa účtujú v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka. V ostatných prípadoch sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií. Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje ako výdavok v peňažnom denníku.

§ 15

Účtovná závierka

(1) Účtovná závierka sa zostavuje podľa § 17 zákona.

(2) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(3) Na predkladanie účtovnej závierky sa vzťahujú osobitné predpisy12).

(4) Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v celých slovenských korunách.

(5) Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú jednotlivé položky majetku a záväzkov v členení za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v celých slovenských korunách.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

12) Napríklad zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“.

23. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2008 sa účtuje od účtovného obdobia začínajúceho najskôr 1. januára 2008 a účtovná závierka sa zostavuje po prvýkrát za rok 2008.“.

24. Slová „finančné investície“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „finančný majetok“ v príslušnom tvare.

25. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24764/2007-74

VZOR 01 - Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24764/2007-74

VZOR 02 - Výkaz o majetku a záväzkoch