Zákon č. 107/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Matici slovenskej

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-107
Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do20.07.2000
Účinnosť od 18.05.1993 do20.07.2000
Zrušený 221/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenia predpisu č. 107/1993 Z. z. stratili dňa 21. januára 2001 platnosť na základe nálezu Ústavného súdu SR č. 221/2000 Z. z., ak ho NR SR neuvedie do súladu s Ústavou SR.

Znenie 18.05.1993

107

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. apríla 1993

o vrátení majetku Matici slovenskej

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Matici slovenskej sa vracia majetok, ktorý jej bol odňatý v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 a ktorý bol k 1. novembru 1990 vo vlastníctve štátu, v rozsahu uvedenom v prílohe tohto zákona.

(2) Ak nehnuteľnosti podľa odseku 1 prešli do vlastníctva obce, má Matica slovenská právo podľa tohto zákona voči obci.

§ 2

Nehnuteľný majetok uvedený v prílohe tohto zákona sa vyhlasuje ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona za vlastníctvo Matice slovenskej.

§ 3

(1) Vypratanie nehnuteľného majetku uvedeného v prílohe tohto zákona doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ho užívajú pre školstvo, kultúru alebo osvetovú činnosť, je možné iba so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. O vyprataní sa uzatvorí dohoda. Ak nedôjde k dohode, vzniká Matici slovenskej nárok na vypratanie nehnuteľností uvedených v prílohe tohto zákona, ktoré slúžia na uvedený účel, po uplynutí jedného roka.

(2) Uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytov a iných nebytových priestorov sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi.

(3) Ak nedôjde k dohode o výške nájomného a podmienkach jeho platenia medzi doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ich užívajú na účely uvedené v odseku 1, a Maticou slovenskou, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k zákonu NR SR č. 107/1993 Z. z.

Prehľad nehnuteľného majetku, ktorý sa vracia Matici slovenskej

1. Dom Liga-pasáž, Dunajská ul. č. 18 a Grösslingova ul.č. 23, č. s. 12310 a č. s. 12456, zastavaná plocha, parc. č. EN 8862, zapísané v SG Bratislava, list vlastníctva č. 10, k. ú. Bratislava-Staré mesto.
Vlastník: Bratislava-Staré mesto

2. Palárikov dom, Čadca, Palárikova ul. č. 1000, č. s. 1000, zastavaná plocha, parc. č. EN 1722, zapísané v SG Čadca, list vlastníctva č. 2884, k. ú. Čadca.
Vlastník: Mesto Čadca