Opatrenie č. 107/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1973-107

(v znení č. 39/1980 Zb.)

Čiastka 30/1973
Platnosť od 01.10.1973 do30.07.1990
Účinnosť od 01.09.1980 do30.07.1990
Zrušený 181/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 140/1973 Zb. zo dňa 31. októbra 1973.

Znenie 01.09.1980

107

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 25. septembra 1973

o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Vysoká škola Zboru národnej bezpečnosti.

(2) Sídlom Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti je hlavné mesto Československej socialistickej republiky Praha.

§ 7

Na Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti môžu študovať príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, vojaci z povolania a príslušníci zborov nápravnej výchovy.


§ 8

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.