Nariadenie vlády č. 48/1953 Zb.Nariadenie o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-48
Čiastka 28/1953
Platnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Účinnosť od 08.06.1953 do14.08.1957
Zrušený 34/1957 Zb.
Znenie 08.06.1953

48.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. mája 1953

o zmenách v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o smenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov, a podľa § 78 ods. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezoch a zlepšovacích námetoch:


§ 1.

Aby bol zabezpečený nepretržitý rast a zdokonaľovanie socialistickej výroby na základe najvyššej techniky, vykonávajú sa tieto zmeny v pôsobnosti a v konaní vo veciach vynálezov, zlepšovacích námetov, ochranných známok a chránených vzorov:

Oddiel I.

Vynálezy.

§ 2.

(1) Prihláška vynálezu sa podáva na ústrednom úrade, ktorý je nadriadený orgánu alebo podniku, ktorého odboru práce alebo prevádzky sa vynález týka (ďalej len „kompetentný ústredný úrad“). Ak bola prihláška podaná na nekompetentnom ústrednom úrade, postúpi ju tento ústredný úrad do 8 dní ústrednému úradu kompetentnému a upovedomí o tom prihlasovateľa.

(2) Osoby, ktoré nemajú na území Československej republiky bydlisko alebo sídlo, podávajú prihlášku na Úrade pre vynálezy.

§ 3.

Prihláška vynálezu sa podáva písomne dvojmo; k prihláške pripojí prihlasovateľ opis vynálezu štvormo a podľa potreby tiež výkresy, modely alebo vzory vyhotovenia. Výkresy musia byť zhotovené v jednom hlavnom a v troch vedľajších vyhotoveniach.

§ 4.

Vynález je prihlásený v čase, keď prihláška došla ústrednému úradu a v prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 v čase, keď došla Úradu pre vynálezy.

§ 5.

(1) Kompetentný ústredný úrad zašle jedno vyhotovenie prihlášky Úradu pre vynálezy na vykonanie prieskumu, či vynález splňuje podmienky udelenia patentu a na rozhodnutie o prihláške. K zasielanému vyhotoveniu prihlášky pripojí opis vynálezu dvojmo a výkresy, modely alebo vzory vyhotovení; výkresy zašle v jednom hlavnom a v jednom vedľajšom vyhotovení. Jedno vyhotovenie prihlášky s prílohami zostane na kompetentnom ústrednom úrade.

(2) Ak má prihláška nedostatky, vykoná kompetentný ústredný úrad pred tým konanie podľa § 10 vládneho nariadenia č. 10/1952 Sb., na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch.

§ 6.

(1) Ponuka vynálezu štátu, ktorá bola urobená po prihláške vynálezu, podáva sa na kompetentnom ústrednom úrade, ktorý o nej ihneď upovedomí Úrad pre vynálezy.

(2) Osoby, ktoré nemajú na území Československej republiky bydlisko alebo sídlo, podávajú ponuku vynálezu na Úrade pre vynálezy, ktorý ju zašle spolu s jedným vyhotovením prihlášky a s potrebnými prílohami kompetentnému ústrednému úradu.

§ 7.

Vynález, ktorý bol ponúknutý štátu, podrobí kompetentný ústredný úrad prieskumu, či je upotrebiteľný na účely socialistickej výstavby so stránky technickej i hospodárskej; pritom môže si vyžiadať posudok odbornej komisie.

§ 8.

Po vykonanom prieskume o upotrebiteľnosti ponúknutého vynálezu rozhodne kompetentný ústredný úrad o jeho prijatí a o odmene za vynález; ak nebol dosiaľ na vynález udelený patent, určí a vyplatí sa odmena zatiaľ podľa predpisov platných pre odmeny za zlepšovacie námety. Po udelení patentu na vynález upraví sa odmena podľa predpisov platných pre odmeny za vynálezy.

§ 9.

(1) Kompetentný ústredný úrad oznámi svoje rozhodnutie o ponuke vynálezu štátu tomu, kto ponuku urobil; ak bola ponuka podaná ústavom, zariadením alebo podnikom alebo orgánom štátu podľa § 14 zák. č. 6/1952 Sb., upovedomí aj toho, v mene ktorého bola ponuka podaná.

(2) Kompetentný ústredný úrad oznámi zároveň rozhodnutie o ponuke Úradu pre vynálezy a zúčastneným ústredným úradom; ak bola ponuka vynálezu zamietnutá, oznámi im i dôvody zamietnutia.

(3) Ak bola ponuka prijatá, urobí kompetentný ústredný úrad v spolupráci s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi potrebné opatrenia na využitie vynálezu.

§ 10.

Odmenu za vynález vypláca ústredný úrad, ktorý rozhodol o prijatí vynálezu a o odmene; na úhradu odmeny prispievajú orgány alebo podniky, ktoré vynález používajú, sumami, ktoré určí kompetentný ústredný úrad po dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 11.

Ak bol vynález ponúknutý štátu, rozhodne Úrad pre vynálezy o udelení patentu zpravidla až po rozhodnutí ústredného úradu o ponuke vynálezu. Úrad pre vynálezy upovedomí o svojom rozhodnutí kompetentný ústredný úrad.

§ 12.

Úrad pre vynálezy rozhoduje o vyvlastnení patentu alebo práva na používanie vynálezu, poprípade dáva pred vyvlastnením súhlas na používanie vynálezu.

Oddiel II.

Zlepšovacie námety.

§ 13.

Osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere, prihlasujú zlepšovacie námety na ústrednom úrade, ktorý je nadriadený orgánu alebo podniku, ktorého odboru práce alebo prevádzky sa zlepšovací námet týka.

§ 14.

(1) Rozšírenie zlepšovacích námetov, ktoré majú širší význam, zabezpečia kompetentné ústredné úrady; podrobnosti upraví predseda Úradu pre vynálezy.

(2) Zrušuje sa povinnosť Úradu pre vynálezy vydávať Sbierku zlepšovacích námetov.

Oddiel III.

Spoločné ustanovenia.

§ 15.

Výhody za prijaté vynálezy a zlepšovacie námety poskytujú kompetentní ministri.

§ 16.

(1) Na kompetentný ústredný úrad prechádza aj pôsobnosť prislúchajúca dosiaľ Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety podľa §§ 17 a 22 zák. č. 6/1952 Sb., §§ 4, 19, 42 a 48 vl. nar. č. 10/1952 Sb. a bodov 10, 11, 22, 26 a 27 smerníc o odmenách za prijaté vynálezy a zlepšovacie námety (príloha k vl. nar. č. 10/1952 Sb.).

(2) V prípade uvedenom v § 23 vl. nar. č. 10/1952 Sb. upovedomí Úrad pre vynálezy o vstupe do konania o prihláške kompetentný ústredný úrad.

§ 17.

(1) Pri Úrade pre vynálezy sa zriaďujú podľa potreby odborné komisie. Členom odborných komisií zriadených pri Úrade pre vynálezy alebo pri ústredných úradoch sú poskytované odmeny za vypracovanie posudku.

(2) Úrad pre vynálezy a ústredné úrady môžu sveriť vypracovanie posudku odborníkom, ktorí nie sú ich zamestnancami.

(3) Predseda Úradu pre vynálezy ustanoví po dohode s ministrom financií zásady pre priznanie a výšku odmien v prípadoch uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

§ 18.

(1) Rozhodnutia Úradu pre vynálezy sú konečné.

(2) Patentový sbor sa zrušuje.

§ 19.

Úrad pre vynálezy sjednocuje a kontroluje činnosť ústredných úradov a im podriadených orgánov alebo podnikov v odbore vynálezov a zlepšovacích námetov; zistené závady hlási predseda úradu predsedovi vlády.


Oddiel IV.

Záverečné ustanovenia.

§ 20.

O ponukách vynálezu štátu, podaných do dňa účinnosti tohto nariadenia na Úrade pre vynálezy a zlepšovacie námety, o ktorých tento úrad dosiaľ nerozhodol, rozhodnú kompetentné ústredné úrady.

§ 21.

Úrad pre vynálezy rozhodne o sťažnostiach podaných proti rozhodnutiam Úradu pre vynálezy a zlepšovacie námety, o ktorých nebolo rozhodnuté pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia.

§ 22.

(1) Zrušujú sa ustanovenia zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezoch a zlepšovacích námetoch, zákona č. 7/1952 Sb., o prechodných opatreniach v odbore patentov, zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkach a chránených vzoroch, vládneho nariadenia č. 10/1952 Sb., na vykonanie zákona o vynálezoch a zlepšovacích námetoch, a nariadenia ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho č. 15/1952 Sb., na vykonanie zákona o ochranných známkach a chránených vzoroch pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením.

(2) Zrušuje sa ustanovenie § 57 zák. č. 6/1952 Sb., pokiaľ ustanovuje možnosť požiadať Úrad pre vynálezy a zlepšovacie námety o rozhodnutie, či zlepšovací námet je upotrebiteľný na účely socialistickej výstavby.

§ 23.

Predseda Úradu pre vynálezy upraví a v Sbierke zákonov vyhlási znenie zákona č. 6/1952 Sb. a vládneho nariadenia č. 10/1952 Sb., ako vyplývajú zo zmien vykonaných neskoršími predpismi.

§ 24.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.