20.04.2016

131

20.04.2016

NARIADENIE VLÁDY

20.04.2016

Slovenskej republiky

20.04.2016

z 2. marca 2016

20.04.2016

o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu

20.04.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


20.04.2016

§ 1

20.04.2016

Predmet úpravy

20.04.2016

(1) Toto nariadenie vlády upravuje

20.04.2016

a) základné bezpečnostné požiadavky na výbušninu, ktorá je určeným výrobkom,1)

20.04.2016

b) postupy posudzovania zhody2) výbušniny,

20.04.2016

c) práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) výbušniny,

20.04.2016

d) autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)

20.04.2016

e) práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)

20.04.2016

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

20.04.2016

a) výbušniny určené a vyrábané pre

20.04.2016

1. ozbrojené sily Slovenskej republiky,

20.04.2016

2. Vojenskú políciu,

20.04.2016

3. Vojenské spravodajstvo,

20.04.2016

4. rozpočtové organizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície a vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície,

20.04.2016

5. Policajný zbor,

20.04.2016

6. Zbor väzenskej a justičnej stráže,

20.04.2016

7. Finančnú správu Slovenskej republiky,

20.04.2016

8. Slovenskú informačnú službu,

20.04.2016

9. Hasičský a záchranný zbor,

20.04.2016

10. Horskú záchrannú službu,

20.04.2016

b) pyrotechnické výrobky podľa osobitného predpisu,9)

20.04.2016

c) výrobky uvedené v prílohe č. 1.

20.04.2016

§ 2

20.04.2016

Základné bezpečnostné požiadavky

20.04.2016

Výbušnina, ktorá je určeným výrobkom, môže byť sprístupnená na trhu10) alebo uvedená do prevádzky, ak spĺňa základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

20.04.2016

§ 3

20.04.2016

Voľný pohyb

20.04.2016

Ak výbušnina spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, môže byť uvedená na trh11) alebo sprístupnená na trhu.

20.04.2016

§ 4

20.04.2016

Povinnosti výrobcu

20.04.2016

Výrobca je povinný

20.04.2016

a) zabezpečiť pri uvedení výbušniny na trh, aby výbušnina bola navrhnutá a vyrobená v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami,

20.04.2016

b) vypracovať technickú dokumentáciu k výbušnine podľa prílohy č. 3,

20.04.2016

c) zabezpečiť posúdenie zhody výbušniny podľa § 11,

20.04.2016

d) vydať EÚ vyhlásenie o zhode k výbušnine podľa § 12,

20.04.2016

e) umiestniť na výbušninu označenie CE12) podľa §13,

20.04.2016

f) uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu výbušniny,

20.04.2016

g) zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády a zohľadniť zmeny návrhu výbušniny, vlastností výbušniny, zmeny v harmonizovanej technickej norme13) alebo v iných technických špecifikáciách,14) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výbušniny,

20.04.2016

h) označiť výbušninu jednoznačnou identifikáciou v súlade so systémom identifikácie a sledovateľnosti výbušniny;15) pri výbušninách prepravovaných a dodávaných na miesto spotreby bez obalu alebo v nabíjacích vozidlách a nabíjaných priamo do vývrtov a výbušninách, ktoré sú vyrobené na mieste spotreby a nabité do vývrtov bezodkladne po vyrobení, je výrobca povinný

20.04.2016

1. zabezpečiť, aby výbušnina, ktorú uviedol na trh, mala uvedené typové číslo alebo sériové číslo, číslo šarže alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, alebo ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, uviesť požadované údaje v sprievodnej dokumentácii k výbušnine,

20.04.2016

2. uviesť na výbušnine svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania, ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, uviesť požadované údaje v sprievodnej dokumentácii k výbušnine,

20.04.2016

i) dodať k výbušnine bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jasné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s výbušninou,

20.04.2016

j) prešetriť podnety, ktoré sa týkajú výbušniny, ktorá bola uvedená na trh alebo sprístupnená na trhu v rozpore s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a evidenciu výbušnín, ktoré boli stiahnuté z trhu16) alebo spätne prevzaté,17) a informovať o tom distribútora,

20.04.2016

k) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť úplnú zhodu výbušniny s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, bezodkladne výbušninu stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,

20.04.2016

l) bezodkladne informovať Hlavný banský úrad18) a orgán dohľadu členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), v ktorom bola výbušnina sprístupnená na trhu, o tom, že výbušnina predstavuje bezpečnostné riziko, a uviesť podrobnosti o rozporoch s ustanoveniami tohto nariadenia vlády a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena k),

20.04.2016

m) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti19) Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu20) všetky informácie a dokumentáciu, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,

20.04.2016

n) poskytnúť súčinnosť19) Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri prijatých nápravných opatreniach s cieľom odstrániť bezpečnostné riziká, ktoré výbušnina, ktorú uviedol na trh, predstavuje.

20.04.2016

§ 5

20.04.2016

Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu

20.04.2016

(1) Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností ustanovených podľa § 4 okrem povinností ustanovených v § 4 písm. a) a b).

20.04.2016

(2) Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť

20.04.2016

a) uchovávať desať rokov od uvedenia výbušniny na trh EÚ vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 4 a technickú dokumentáciu výbušniny a na základe žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu tieto údaje sprístupniť,

20.04.2016

b) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami,

20.04.2016

c) poskytnúť súčinnosť Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri prijímaní opatrenia s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, na ktorú sa vzťahuje splnomocnenie.

20.04.2016

§ 6

20.04.2016

Povinnosti dovozcu

20.04.2016

(1) Dovozca nesmie uviesť na trh výbušniny, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády.

20.04.2016

(2) Dovozca je povinný

20.04.2016

a) overiť pred uvedením výbušniny na trh, či výrobca

20.04.2016

1. vykonal posúdenie zhody podľa § 1,

20.04.2016

2. vypracoval technickú dokumentáciu k výbušnine,

20.04.2016

3. označil na výbušnine označenie CE podľa § 13,

20.04.2016

4. dodal k výbušnine sprievodnú dokumentáciu,

20.04.2016

5. splnil povinnosť podľa § 4 písm. h),

20.04.2016

b) uviesť na výbušnine svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, uvedú sa požadované údaje na obale výbušniny alebo v sprievodnej dokumentácii k výbušnine,

20.04.2016

c) zabezpečiť, aby boli spolu s výbušninou dodané bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jasné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s výbušninou,

20.04.2016

d) zabezpečiť, aby počas uskladnenia výbušniny alebo prevozu výbušniny boli dodržané základné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe č. 2,

20.04.2016

e) vykonať na základe žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu skúšku vzorky výbušniny alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky výbušniny,

20.04.2016

f) prešetriť podnety, ktoré sa týkajú výbušniny, ktorá bola uvedená na trh alebo sprístupnená na trhu v rozpore s týmto nariadením vlády, viesť evidenciu týchto podnetov a evidenciu výbušnín, ktoré boli stiahnuté z trhu alebo spätne prevzaté, a informovať o tom distribútora a výrobcu,

20.04.2016

g) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu výbušniny s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, bezodkladne výbušninu stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,

20.04.2016

h) bezodkladne informovať výrobcu, Hlavný banský úrad a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bola výbušnina sprístupnená na trhu, o tom, že výbušnina predstavuje bezpečnostné riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády a prijatých nápravných opatreniach podľa písmena g),

20.04.2016

i) uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh a na žiadosť Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu sprístupniť technickú dokumentáciu k výbušnine,

20.04.2016

j) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,

20.04.2016

k) poskytnúť súčinnosť Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri každom prijatom nápravnom opatrení s cieľom odstrániť bezpečnostné riziká, ktoré výbušnina, ktorú uviedol na trh, predstavuje.

20.04.2016

§ 7

20.04.2016

Povinnosti distribútora

20.04.2016

(1) Distribútor nesmie sprístupniť na trhu výbušniny, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády.

20.04.2016

(2) Distribútor je povinný

20.04.2016

a) overiť pred sprístupnením výbušniny na trh, či výrobca alebo dovozca

20.04.2016

1. označil na výbušnine označenie CE podľa § 13,

20.04.2016

2. dodal k výbušnine technickú dokumentáciu, sprievodnú dokumentáciu a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,

20.04.2016

3. splnil povinnosť podľa § 4 písm. h) a § 6 písm. b),

20.04.2016

b) zabezpečiť, aby počas uskladnenia výbušniny alebo prevozu výbušniny boli dodržané základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy č. 2,

20.04.2016

c) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť úplnú zhodu výbušniny s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, bezodkladne výbušninu stiahnuť z trhu alebo prevziať späť,

20.04.2016

d) bezodkladne informovať výrobcu alebo dovozcu, Hlavný banský úrad a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bola výbušnina sprístupnená na trhu, o tom, že výbušnina predstavuje bezpečnostné riziko, a uviesť podrobnosti najmä o rozporoch s ustanoveniami tohto nariadenia vlády a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena c),

20.04.2016

e) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,

20.04.2016

f) poskytnúť súčinnosť Hlavnému banskému úradu a obvodnému banskému úradu pri každom prijatom nápravnom opatrení s cieľom odstrániť bezpečnostné riziká, ktoré výbušnina, ktorú uviedol na trh, predstavuje.

20.04.2016

§ 8

20.04.2016

Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora

20.04.2016

Ak dovozca alebo distribútor uvedie výbušninu na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo výbušninu už uvedenú na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jej zhodu so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 4.

20.04.2016

§ 9

20.04.2016

Oprávnenie a povolenie

20.04.2016

Výrobca, dovozca a distribútor musia mať oprávnenie21) a povolenie22) na výrobu, skladovanie, používanie, dovážanie, prevážanie, vyvážanie alebo obchodovanie s výbušninami.

20.04.2016

§ 10

20.04.2016

Predpoklad zhody

20.04.2016

Ak výbušnina spĺňa bezpečnostné požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za výbušninu, ktorá spĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy č. 2, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.

20.04.2016

§ 11

20.04.2016

Postupy posudzovania zhody

20.04.2016

Posudzovanie zhody výbušnín výrobca vykonáva podľa úrovne možného rizika a úrovne požadovanej bezpečnosti podľa prílohy č. 3.

20.04.2016

§ 12

20.04.2016

EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

(1) EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných bezpečnostných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2.

20.04.2016

(2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 3 a je pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre výbušninu, ktorá bola uvedená na trh alebo sprístupnená na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa do štátneho jazyka preloží.

20.04.2016

(3) Ak sa na výbušninu vzťahuje viac všeobecne záväzných právnych predpisov požadujúcich vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom sa uvedú právne záväzné akty Európskej únie, odkazy na ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ktorými sa právne záväzné akty Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky prebrali.

20.04.2016

(4) Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vlády.

20.04.2016

§ 13

20.04.2016

Označenie CE

20.04.2016

(1) Označenie CE sa na výbušninu umiestni podľa všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom,23) a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pred uvedením výbušniny do voľného obehu24) a pred uvedením výbušniny na trh. Ak to rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, označenie CE sa umiestni na obale výbušniny a v sprievodnej dokumentácii k výbušnine.

20.04.2016

(2) Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na výbušninu notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo splnomocnený zástupca.

20.04.2016

(3) Za označením CE a identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby, môže nasledovať iná značka, ktorá označuje osobitné riziko alebo použitie výbušniny.

20.04.2016

(4) Ak ide o výbušniny vyrábané na vlastné použitie, výbušniny prepravované a dodávané bez obalu alebo v mobilných výrobných jednotkách na výbušniny (MEMU) určené na priamu vykládku do vrtného otvoru a výbušniny, ktoré sú vyrábané na mieste výbuchu a ktoré sa nabíjajú ihneď po vyrobení (výroba in situ), označenie CE sa uvádza v sprievodnej dokumentácii k výbušnine.

20.04.2016

§ 14

20.04.2016

Autorizácia

20.04.2016

(1) Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania zhody,25) ktorý bol Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) autorizovaný podľa osobitného predpisu26) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa osobitného predpisu.27)

20.04.2016

(2) Orgán posudzovania zhody podá úradu žiadosť o autorizáciu a notifikáciu spolu s opisom činností posudzovania zhody, postupu alebo postupov posudzovania zhody a výbušniny alebo výbušnín, o ktorých orgán posudzovania zhody tvrdí, že je odborne spôsobilý na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

(3) Prílohou k žiadosti o autorizáciu a notifikáciu je

20.04.2016

a) osvedčenie o akreditácii,28) ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4,

20.04.2016

b) osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nemôže predložiť osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo

20.04.2016

c) písomný doklad, ktorý je potrebný na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4, ak orgán posudzovania zhody nevie preukázať ich splnenie predložením osvedčenia o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).

20.04.2016

(4) Orgán posudzovania zhody je povinný preukázať na účely konania podľa osobitného predpisu26) plnenie týchto požiadaviek:

20.04.2016

a) orgán posudzovania zhody je právnickou osobou,

20.04.2016

b) orgán posudzovania zhody je treťou stranou nezávislou od osoby, ktorú posudzuje,

20.04.2016

c) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, osoby vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani osoby vykonávajúce údržbu výbušnín, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto strán, čo však nevylučuje možnosť použitia výbušnín, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody alebo použitie výbušnín na osobné účely,

20.04.2016

d) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvedenia na trh, inštalácie, používania alebo údržby výbušnín ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností,

20.04.2016

e) orgán posudzovania zhody, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré chcú byť notifikované,

20.04.2016

f) orgán posudzovania zhody zabezpečil, aby činnosti tretích osôb, s ktorými uzavrel zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len „subdodávateľ“) alebo jeho organizačných zložiek neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činností posudzovania zhody,

20.04.2016

g) orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti,

20.04.2016

h) orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody podľa prílohy č. 3, v súvislosti s ktorými chce byť notifikovaný, ak ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,

20.04.2016

i) orgán posudzovania zhody má pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu výbušniny, v súvislosti s ktorou chce byť notifikovaný, k dispozícii

20.04.2016

1. personál s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody,

20.04.2016

2. potrebný opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov; musí mať zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré bude vykonávať ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami,

20.04.2016

3. potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti, ktoré zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výbušnine a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,

20.04.2016

j) orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo k potrebnému vybaveniu,

20.04.2016

k) zamestnanec zodpovedný za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, má

20.04.2016

1. technickú prípravu a inú odbornú prípravu vzťahujúce sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť orgán posudzovania zhody notifikovaný,

20.04.2016

2. znalosti o požiadavkách posudzovania zhody, ktoré chce vykonávať, a oprávnenie vykonávať toto posudzovanie zhody,

20.04.2016

3. znalosti a pochopenie základných bezpečnostných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2, harmonizovaných technických noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie29) a osobitných predpisov,30)

20.04.2016

4. schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov podľa tohto nariadenia vlády, ktorými sa preukáže, že sa vykonalo posudzovanie zhody,

20.04.2016

l) je zabezpečená nestrannosť orgánu posudzovania zhody, členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody,

20.04.2016

m) odmeňovanie členov riadiaceho orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani od výsledkov týchto posúdení,

20.04.2016

n) orgán posudzovania zhody uzavrel poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu,

20.04.2016

o) zamestnanci orgánu posudzovania zhody dodržiavajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy č. 3, alebo o obchodnom tajomstve podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o obchodnom tajomstve počas kontroly notifikovanej osoby úradom,

20.04.2016

p) orgán posudzovania zhody sa bude zúčastňovať na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní a uplatňovali administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny,

20.04.2016

q) orgán posudzovania zhody má postupy na správne uplatnenie prijatia, prešetrenia a vyhodnotenia odvolania proti svojim rozhodnutiam.

20.04.2016

(5) Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami ustanovenými v príslušných harmonizovaných technických normách alebo v ich častiach, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 v takom rozsahu, v akom uvedené harmonizované technické normy tieto požiadavky ustanovujú.

20.04.2016

§ 15

20.04.2016

Notifikácia

20.04.2016

(1) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,31) že autorizovaná osoba32) bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody výbušnín a spĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Oznámenie obsahuje informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o posudzovanej výbušnine. Ak autorizovaná osoba nepredložila osvedčenie o akreditácii podľa § 14 ods. 3 písm. a), poskytnú sa Európskej komisii a členským štátom doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 14 ods. 3 písm. b).

20.04.2016

(2) Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.

20.04.2016

§ 16

20.04.2016

Práva a povinnosti notifikovanej osoby

20.04.2016

(1) Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v prílohe č. 3.

20.04.2016

(2) Posudzovanie zhody sa vykonáva tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora a každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá skladuje, používa, preváža, dováža, vyváža výbušniny alebo s nimi obchoduje. Notifikovaná osoba pri vykonávaní tejto činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik vykonáva podnikateľskú činnosť, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výbušnine, hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu a dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadovanú na súlad výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády.

20.04.2016

(3) Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 alebo neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované technické normy alebo iné technické špecifikácie, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

(4) Ak po vydaní certifikátu podľa tohto nariadenia vlády notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že výbušnina nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky tohto nariadenia vlády, vyzve výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť alebo zruší certifikát podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

(5) Notifikovaná osoba obmedzí rozsah, pozastaví platnosť alebo zruší všetky vydané certifikáty podľa tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenia podľa odseku 4, alebo ak prijaté nápravné opatrenia nemajú požadovaný účinok.

20.04.2016

(6) Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo subdodávateľa; notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky ustanovené v § 14 ods. 4, a informuje o tom úrad.

20.04.2016

(7) Za činnosť, ktorá je predmetom zmluvy podľa odseku 6, zodpovedá notifikovaná osoba.

20.04.2016

(8) Ak o to úrad požiada, notifikovaná osoba predloží

20.04.2016

a) dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 4,

20.04.2016

b) zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody,

20.04.2016

c) informácie, dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré sa týkajú vykonaných činností spojených s posudzovaním zhody podľa prílohy č. 3.

20.04.2016

(9) Notifikovaná osoba informuje úrad

20.04.2016

a) o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu podľa tohto nariadenia vlády,

20.04.2016

b) o obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo zrušení certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády,

20.04.2016

c) o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie,

20.04.2016

d) o každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu,

20.04.2016

e) o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa odseku 6, ak o to požiada.

20.04.2016

(10) Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké výbušniny, informácie o tom, že výbušnina nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ich spĺňa len čiastočne, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že výbušnina spĺňa základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

(11) Notifikovaná osoba je povinná zúčastňovať sa na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadených Európskou komisiou priamo alebo prostredníctvom určeného zástupcu.

20.04.2016

(12) Notifikovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa osobitného predpisu33) v priestoroch výrobcu.


20.04.2016

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

20.04.2016

§ 17

20.04.2016

Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor a každý, kto skladuje, používa, preváža, dováža alebo vyváža výbušniny, na ktoré sa nevzťahuje systém identifikácie a sledovateľnosti výbušnín34) alebo s takými obchoduje, je povinný desať rokov odo dňa dodania výbušniny viesť a uchovávať identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu, ktorý mu výbušninu dodal, a distribútora, ktorému výbušninu dodal; tieto údaje musí na žiadosť Hlavného banského úradu alebo obvodného banského úradu bezodkladne sprístupniť.

20.04.2016

§ 18

20.04.2016

(1) Výbušniny, ktoré boli uvedené na trh do 19. apríla 2016 a ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na trhu aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

(2) Certifikáty výbušnín vydané podľa právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.

20.04.2016

§ 19

20.04.2016

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

20.04.2016

§ 20

20.04.2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/2005 Z. z.

20.04.2016

§ 21

20.04.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.


20.04.2016

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

20.04.2016

1) § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.04.2016

2) Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008).

20.04.2016

3) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

4) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

5) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

6) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

7) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

8) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

20.04.2016

9) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

20.04.2016

10) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

11) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

12) Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

13) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012) v platnom znení.

20.04.2016

14) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

15) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie.

20.04.2016

16) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

17) Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

18) § 69 zákona č. 58/20014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.04.2016

19) § 82 zákona č. 58/2014 Z. z.

20.04.2016

20) § 70 zákona č. 58/2014 Z. z.

20.04.2016

21) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

20.04.2016

22) § 3 zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
§ 41 zákona č. 58/2014 Z. z.

20.04.2016

23) Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

24) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.04.2016

25) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

26) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20.04.2016

27) § 8 ods. 3 písm. b) zákona 264/1999 Z. z.

20.04.2016

28) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.04.2016

29) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

20.04.2016

30) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/2014 Z. z. v znení zákona č. 331/2015 Z.z.

20.04.2016

31) § 8 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

20.04.2016

32) § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

20.04.2016

33) § 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

20.04.2016

34) § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2012 Z. z.


20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.

20.04.2016

VÝROBKY, KTORÉ SA V PRÍSLUŠNÝCH ODPORÚČANIACH ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV POVAŽUJÚ ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO MUNÍCIU

20.04.2016
ČÍSLO OSNNÁZOV a OPISTRIEDA/ODDIELSLOVNÍK
(používať len ako príručku na informáciu)
Skupina G
0009Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.2 GMunícia
Všeobecný pojem súvisiaci najmä s výrobkami vojenského použitia pozostávajúcimi zo všetkých druhov bômb, granátov, rakiet, mín, striel a iných podobných zariadení. Munícia, zápalná
Munícia obsahujúca zápalnú látku. Okrem prípadov, keď je samotná zmes výbušninou, obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.
0010Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.3 GPoložka s číslom OSN 0009
0015Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.2 GMunícia, dymová
Munícia obsahujúca dymotvornú látku. Okrem prípadov, keď je samotná táto látka výbušninou, munícia obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.
0016Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.3 GPoložka s číslom OSN 0015
0018Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.2 GMunícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou.
Munícia obsahujúca slzotvornú látku. Obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: pyrotechnická látka; hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.
0019Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.3 GPoložka s číslom OSN 0018
0039Bomby
fotozábleskové
1.2 GBomby
Výbušné výrobky, ktoré sa zhadzujú z lietadiel. Môžu obsahovať horľavú kvapalinu s trhacou náplňou; fotozábleskovú zlož alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: bomby, fotozábleskové.
0049Náboje zábleskové1.1 GNáboje, zábleskové Výrobky pozostávajúce z puzdra, zápalky a zábleskovej zlože, všetko zostavené do jedného kusa a pripravené na vystrelenie.
0050Náboje zábleskové1.3 GPoložka s číslom OSN 0049
0054Náboje signálne1.3 GNáboje, signálne Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí atď.
0066Šnúra zápalná1.4 GŠnúra, zápalná
Výrobok pozostávajúci z textilných vlákien pokrytých čiernym prachom alebo inou rýchle horiacou pyrotechnickou zložou a z pružného ochranného povlaku; alebo pozostáva z duše z čierneho prachu opradenej pružnou tkanou látkou: horí pozdĺžne vonkajším plameňom a používa sa na prenos zážihu od zariadenia k náplni.
0092Svetelné signály, pozemné1.3 GSvetelné signály, výrobky obsahujúce pyrotechnické zlože, ktoré sú navrhnuté na použitie pri osvetľovaní, identifikácii, signalizácii alebo výstrahe.
0093Svetelné signály, vzdušné1.3 GPoložka s číslom OSN 0092
0101Stopina1.3 GStopina/zapaľovač
Hoci tieto dve slová majú spoločný pôvod (francúzske výrazy fusée, fusil) a niekedy sa považujú za jedno slovo s rozdielnym pravopisom, je vhodné dodržiavať dohovor, že slovo stopina (fuse) znamená zážihové zariadenie v podobe šnúry, kým slovo zapaľovač (fuze) znamená zariadenie používané v munícii, ktorého súčasťou sú mechanické, elektrické, chemické alebo hydrostatické zložky určené na spustenie procesu explozívneho horenia alebo výbuchu.
Stopina, rýchlohoriaca (rýchlohoriaca zápalná šnúra).
Výrobok pozostávajúci z bavlnených vlákien impregnovaných jemným čiernym prachom (rýchlohoriaca zápalná šnúra). Horí vonkajším plameňom a používa sa na prenos zážihu vo výrobkoch zábavnej pyrotechniky.
0103Zažíhač, rúrkový s kovovým opláštením1.4 GZažíhač, rúrkový s kovovým opláštením Výrobok pozostávajúci z kovovej rúrky s dušou z explozívne horiacej výbušniny
0171Munícia, osvetľovacia s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.2 GMunícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou. Munícia určená na vytvorenie jedného zdroja intenzívneho svetla na osvetlenie oblasti. Pod tento pojem patria osvetľovacie náboje, granáty a strely, osvetľovacie bomby a bomby na označenie cieľov.
0191Signálne zariadenia, ručné1.4 GVýrobky určené na vytváranie signálov.
0192Signály, výbušné, používané na železničných tratiach1.1 GPoložka s číslom OSN 0191
0194Signály, tiesňové, lodné1.1 GPoložka s číslom OSN 0191
0195Signály, tiesňové, lodné1.3 GPoložka s číslom OSN 0191
0196Signály, dymové1.1 GPoložka s číslom OSN 0191
0197Signály, dymové1.4 GPoložka s číslom OSN 0191
0212Stopovky do munície1.3 GStopovky do munície Uzatvorené výrobky obsahujúce pyrotechnické zlože určené na zviditeľnenie dráhy strely.
0254Munícia, osvetľovacia s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.3 GPoložka s číslom OSN 0171
0297Munícia, osvetľovacia s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.4 GPoložka s číslom OSN 0254
0299Bomby, fotozábleskové1.3 GPoložka s číslom OSN 0039
0300Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou1.4 GPoložka s číslom OSN 0009
0301Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou1.4 GPoložka s číslom OSN 0018
0303Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou1.4 GPoložka s číslom OSN 0015
0306Stopovky do munície1.4 GPoložka s číslom OSN 0212
0312Náboje, signálne1.4 GNáboje, signálne Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí.
0313Signály, dymové1.2 GPoložka s číslom OSN 0195
0318Granáty, cvičné, ručné alebo granáty do granátometov1.3 GVýrobky, ktoré sú určené na ručné hádzanie alebo na vystreľovanie z granátometu. Pod tento pojem patria: granáty cvičné, ručné alebo do granátometov.
0319Zápalkové skrutky1.3 GZápalkové skrutky Výrobky pozostávajúce zo zápalky určenej na iniciáciu a z pomocnej náplne explozívne horiacej výbušniny, ako je čierny prach, používané na zážih hnacej náplne v puzdre nábojnice, napr. do dela.
0320Zápalkové skrutky1.4 GPoložka s číslom OSN 0319
0333Zábavná pyrotechnika1.1 GZábavná pyrotechnika Pyrotechnické výrobky určené na zábavné účely.
0334Zábavná pyrotechnika1.2 GPoložka s číslom OSN 0333
0335Zábavná pyrotechnika1.3 GPoložka s číslom OSN 0333
0336Zábavná pyrotechnika1.4 GPoložka s číslom OSN 0333
0362Munícia, cvičná1.4 GMunícia, cvičná
Munícia bez hlavnej trhacej náplne obsahujúca počinovú náplň alebo výmetnú náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu náplň.
0363Munícia, skúšobná1.4 GMunícia, skúšobná
Munícia obsahujúca pyrotechnické zlože, používaná na skúšanie funkcie alebo pevnosti novej munície, súčastí zbraní alebo zbraňových kompletov.
0372Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov1.2 GPoložka s číslom OSN 0318
0373Signálne zariadenia, ručné1.4 SPoložka s číslom OSN 0191
0403Svetlice, vzdušné1.4 GPoložka s číslom OSN 0092
0418Svetlice, pozemné1.2 GPoložka s číslom OSN 0092
0419Svetlice, pozemné1.1 GPoložka s číslom OSN 0092
0420Svetlice, vzdušné1.1 GPoložka s číslom OSN 0092
0421Svetlice, vzdušné1.2 GPoložka s číslom OSN 0092
0424Projektily, inertné so stopovkou1.3 GProjektily
Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: projektily, inertné, so stopovkou; projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou; projektily s trhacou náplňou.
0425Projektily, inertné so stopovkou1.4 GPoložka s číslom OSN 0424
0428Výrobky, pyrotechnické na technické účely1.1 GVýrobky, pyrotechnické na technické účely
Výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože a ktoré sa používajú na technické účely, ako je produkcia tepla, produkcia plynu, divadelné efekty atď. Pod tento pojem nepatria tieto samostatne uvedené výrobky: všetky druhy munície; náboje, signálne; rezačky, káblové, výbušné; zábavná pyrotechnika; svetlice, vzdušné; svetlice pozemné; odpaľovacie zariadenia, výbušné; nity, výbušné; signálne zariadenia, ručné; signály, tiesňové, signály výbušné používané na železničných tratiach; signály, dymové.
0429Výrobky, pyrotechnické na technické účely1.2 GPoložka s číslom OSN 0428
0430Výrobky, pyrotechnické na technické účely1.3 GPoložka s číslom OSN 0428
0431Výrobky, pyrotechnické na technické účely1.4 GPoložka s číslom OSN 0428
0434Projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou1.2 GProjektily
Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: projektily, inertné, so stopovkou; projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou; projektily s trhacou náplňou.
0435Projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou1.4 GPoložka s číslom OSN 0434
0452Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov1.4 GPoložka s číslom OSN 0372
0487Signál, dymový1.3 GPoložka s číslom OSN 0194
0488Munícia, cvičná1.3 GMunícia, cvičná
Munícia bez hlavnej trhacej náplne obsahujúca počinovú náplň alebo výmetnú náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu náplň. Pod tento pojem nepatria tie výrobky, ktoré sú uvedené samostatne: granáty, cvičné.
0492Signály, výbušné, používané na železničných tratiach1.3 GPoložka s číslom OSN 0194
0493Signály, výbušné, používané na železničných tratiach1.4 GPoložka s číslom OSN 0194
0503Nafukovacie zariadenia airbagov alebo moduly airbagov, alebo napínacie zariadenia bezpečnostných pásov1.4 G
Skupina S
0110Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov1.4 SPoložka s číslom OSN 0318
0193Signály, výbušné, používané na železničných tratiach1.4 SPoložka s číslom OSN 0194
0337Zábavná pyrotechnika1.4 SPoložka s číslom OSN 0334
0345Projektily, inertné so stopovkou1.4 SProjektily
Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň.
0376Zápalkové skrutky1.4 SPoložka s číslom OSN 0319
0404Svetlice, vzdušné1.4 SPoložka s číslom OSN 0092
0405Náboje, signálne1.4 SNáboje, signálne Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí atď.
0432Výrobky,
pyrotechnické alebo na technický účel
1.4 S
20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.

20.04.2016

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

20.04.2016

I. Všeobecné požiadavky

20.04.2016

1. Každá výbušnina musí byť navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby za bežných a predvídateľných podmienok, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy až do doby svojho použitia, čo najmenej ohrozovala bezpečnosť života a zdravie človeka a aby sa zabránilo škodám na majetku a životnom prostredí.

20.04.2016

2. Každá výbušnina musí spĺňať parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol čo najväčší stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.

20.04.2016

3. Každá výbušnina musí mať zloženie a musí byť vyrobená tak, aby pri použití vhodných technických postupov bolo možné zneškodniť ju spôsobom, ktorého vplyv na životné prostredie je čo najmenší.

20.04.2016

II. Osobitné požiadavky

20.04.2016

1. Vziať do úvahy alebo vyskúšať najmenej tieto informácie a vlastnosti:

20.04.2016

a) zloženie a charakteristické vlastnosti vrátane chemického zloženia, stupňa zmiešania, ako aj prípadné dávkovanie a rozloženie zrnitosti;

20.04.2016

b) fyzikálna a chemická stabilita výbušniny za všetkých normálnych predvídateľných environmentálnych podmienok;

20.04.2016

c) citlivosť na náraz a trenie;

20.04.2016

d) zloženie z hľadiska ich fyzikálnej a chemickej stability;

20.04.2016

e) chemická čistota výbušniny;

20.04.2016

f) odolnosť výbušniny proti účinkom vody, ak je výbušnina určená na používanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí a ak môže byť jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť nepriaznivo ovplyvnená vodou;

20.04.2016

g) odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám, ak je výbušnina určená na uskladnenie alebo použitie pri týchto teplotách a ak jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím jednej zložky alebo výbušniny ako celku;

20.04.2016

h) vhodnosť výbušniny na použitie v nebezpečnom prostredí (napr. výbušné prostredie, horúce hmoty a pod.), ak je výbušnina určená na použitie v takých podmienkach;

20.04.2016

i) bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému zapáleniu alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii;

20.04.2016

j) správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbušniny pri používaní na ustanovený účel;

20.04.2016

k) vhodný návod na použitie a podľa potreby označenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a používania;

20.04.2016

l) schopnosť výbušniny, jej obalu a ostatných zložiek odolávať poškodeniu a rozkladu počas skladovania až do dátumu spotreby uvedeného výrobcom;

20.04.2016

m) údaje o prístrojoch a pomôckach, ktoré sú potrebné na spoľahlivé a bezpečné fungovanie výbušniny.

20.04.2016

2. Každá výbušnina musí byť vyskúšaná za reálnych podmienok. Ak to nie je možné vykonať v laboratóriu, je nutné vykonávať skúšky za podmienok, v ktorých má byť výbušnina používaná.

20.04.2016

3. Požiadavky na skupiny výbušnín

20.04.2016

3.1. Trhaviny musia spĺňať tieto požiadavky:

20.04.2016

a) navrhnutý spôsob iniciácie musí zabezpečiť bezpečný, spoľahlivý a úplný výbuch alebo primerané vznietenie trhaviny. Ak ide o čierny prach, je potrebné kontrolovať schopnosť náhleho vznietenia;

20.04.2016

b) ak ide o trhaviny, ktoré majú tvar náložky, musí sa preveriť bezpečný a spoľahlivý prenos detonácie z jednej náložky na druhú;

20.04.2016

c) splodiny vznikajúce počas výbuchu banských trhavín môžu obsahovať oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, ďalšie plyny, pary alebo vzduchom roznášané pevné zvyšky len v množstvách, ktoré za bežných prevádzkových podmienok nepoškodzujú zdravie.

20.04.2016

3.2. Bleskovice, zápalnice a rázové rúrky musia spĺňať tieto požiadavky:

20.04.2016

a) Obal bleskovice, zápalnice a rázovej rúrky musí mať dostatočnú mechanickú pevnosť a musí dostatočne chrániť náplň z výbušniny pri normálnom mechanickom namáhaní;

20.04.2016

b) údaje o dobe horenia zápalnice musia byť vyznačené a musia sa dať spoľahlivo zistiť;

20.04.2016

c) bleskovica musí byť spoľahlivo privoditeľná k výbuchu, dostatočne spôsobilá prenášať výbuch a musí tiež spĺňať požiadavky na skladovanie aj pri špecifických klimatických podmienkach.

20.04.2016

3.3. Rozbušky (vrátane časových rozbušiek) a bleskovicové oneskorovače musia spĺňať tieto požiadavky:

20.04.2016

a) rozbušky a oneskorovače musia spoľahlivo iniciovať detonáciu trhavín, pre ktoré sú určené, pri všetkých predvídateľných podmienkach použitia;

20.04.2016

b) bleskovicové oneskorovače musia byť spoľahlivo privoditeľné na prenos detonácie;

20.04.2016

c) schopnosť roznetu nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou;

20.04.2016

d) doby oneskorenia časovaných rozbušiek musia byť také rovnomerné, aby nebezpečenstvo z prekrývania susedných oneskorovacích časov bolo zanedbateľné;

20.04.2016

e) parametre elektrických rozbušiek musia byť uvedené na obale (napríklad bezpečný prúd, odpor);

20.04.2016

f) prívodné vodiče elektrických rozbušiek musia byť spoľahlivo izolované a musia mať spoľahlivú mechanickú pevnosť vrátane uchytenia v samotnej rozbuške s prihliadnutím na ich predpokladané použitie.

20.04.2016

3.4. Streliviny a tuhé pohonné hmoty:

20.04.2016

a) tieto látky nesmú vybuchnúť, ak sú používané predpísaným spôsobom,

20.04.2016

b) bezdymový prach (napríklad na báze nitrocelulózy) musí byť stabilizovaný proti rozkladu,

20.04.2016

c) tuhé pohonné hmoty v lisovanej forme alebo liatej forme nesmú obsahovať žiadne nežiaduce trhliny alebo iné chyby, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ich funkciu.

20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.

20.04.2016

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

20.04.2016

I. MODUL B: EÚ skúška typu

20.04.2016

1. EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh výbušniny, overuje a potvrdzuje, že technický návrh výbušniny spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.

20.04.2016

2. EÚ skúška typu sa vykonáva ako posúdenie primeranosti technického návrhu výbušniny prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov ustanovených v treťom bode a preskúmanie vzoriek úplného výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia typu výroby a typu návrhu).

20.04.2016

3. Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.

20.04.2016

Žiadosť obsahuje

20.04.2016

a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,

20.04.2016

b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,

20.04.2016

c) technickú dokumentáciu, ktorej prostredníctvom sa umožní posúdenie zhody výbušniny s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika alebo rizík, uplatniteľné požiadavky a návrh, výroba a použitie výbušniny, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania; technická dokumentácia obsahuje vždy najmenej tieto náležitosti:

20.04.2016

1. všeobecný opis výbušniny,

20.04.2016

2. nákresy koncepčného riešenia a výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobných prvkov,

20.04.2016

3. opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania výbušniny,

20.04.2016

4. zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,

20.04.2016

5. výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,

20.04.2016

6. protokoly o skúškach,

20.04.2016

d) reprezentatívne vzorky plánovanej výroby; notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu,

20.04.2016

e) podporné dôkazy primeranosti riešenia technického návrhu, v rámci ktorých sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým vtedy, keď sa príslušné harmonizované technické normy neuplatnili v plnom rozsahu; podporné dôkazy obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

20.04.2016

4. Notifikovaná osoba:

20.04.2016

ak ide o výbušniny, preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu výbušniny,
ak ide o vzorky:

20.04.2016

a) overuje, či vzorka bola vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou, a určí náležitosti navrhnuté v súlade s ustanoveniami príslušných harmonizovaných technických noriem, ako aj náležitosti, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami,

20.04.2016

b) vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či boli uplatnené správne riešenia ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách, ak sa ich výrobca rozhodol uplatniť,

20.04.2016

c) vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či riešenia prijaté výrobcom vrátane tých, ktoré sú ustanovené v uplatnených iných príslušných technických špecifikáciách, spĺňajú zodpovedajúce základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ak riešenia ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách neboli uplatnené,

20.04.2016

d) s výrobcom sa dohodne na mieste, na ktorom sa vykoná preskúmanie a skúšky.

20.04.2016

5. Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané podľa štvrtého bodu a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jej povinnosti voči úradu, notifikovaná osoba sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne len so súhlasom výrobcu.

20.04.2016

6. Ak typ spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa uplatňujú na príslušnú výbušninu, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti, ak existujú, a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

20.04.2016

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených výbušnín so skúšaným typom a kontrolu pri použití.

20.04.2016

Ak typ nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa o posúdenie zhody, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

20.04.2016

7. Notifikovaná osoba je informovaná o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už naďalej nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, a určí, či si také zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaná osoba zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

20.04.2016

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Také zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

20.04.2016

8. Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam takých certifikátov a ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

20.04.2016

Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o takých certifikátoch a ich dodatkoch, ktoré vydala.

20.04.2016

Európska komisia, členské štáty a ostatné notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a ich dodatkov. Na požiadanie môže Európska komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

20.04.2016

9. Počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.

20.04.2016

10. Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti uvedené v bodoch 7 a 9, ak sú uvedené v splnomocnení.

20.04.2016

II. MODUL C2: Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch

20.04.2016

1. Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a štvrtom bode, a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.

20.04.2016

2. Výroba

20.04.2016

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.

20.04.2016

3. Skúšky výbušniny

20.04.2016

Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva alebo nechá vykonať skúšky výbušniny v náhodných intervaloch určených notifikovanou osobou s cieľom overiť kvalitu vnútorných skúšok výbušniny, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť výbušnín a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných výbušnín, ktorú notifikovaná osoba odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa potrebné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných technických noriem alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu výbušniny s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaná osoba príslušné opatrenia.

20.04.2016

Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, je určený na to, aby sa zistilo, či sa výrobný proces výbušniny vykonáva v rámci hodnôt prijateľného limitu s cieľom zabezpečiť zhodu výbušniny.

20.04.2016

Výrobca na zodpovednosť notifikovanej osoby počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tejto osoby.

20.04.2016

4. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

a) Výrobca umiestni označenie CE na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

b) Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

20.04.2016

5. Splnomocnený zástupca

20.04.2016

Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

20.04.2016

III. MODUL D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu

20.04.2016

1. Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na svoju zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.

20.04.2016

2. Výroba

20.04.2016

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu konečných výbušnín a skúšanie príslušných výbušnín podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naňho dohľad v rozsahu ustanovenom vo štvrtom bode.

20.04.2016

3. Systém kvality

20.04.2016

a) Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.

20.04.2016

Žiadosť obsahuje

20.04.2016

1. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,

20.04.2016

2. písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,

20.04.2016

3. všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie výbušniny,

20.04.2016

4. dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

20.04.2016

5. technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.

20.04.2016

b) Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.

20.04.2016

Všetky náležitosti, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

20.04.2016

Obsahuje najmä opis

20.04.2016

1. kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí riadiaceho orgánu vzhľadom na kvalitu výbušniny,

20.04.2016

2. zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,

20.04.2016

3. preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať,

20.04.2016

4. záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy, a

20.04.2016

5. prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výbušniny a účinného prevádzkovania systému kvality.

20.04.2016

c) Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v písmene b).

20.04.2016

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.

20.04.2016

Audítorský tím má člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti výbušniny a príslušnej technológie výbušniny, ako aj znalosť požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu ustanovenú v písmene a) piatom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmanie na účely zabezpečenia súladu výbušniny s týmito požiadavkami.

20.04.2016

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a rozhodnutie o posúdení zhody.

20.04.2016

d) Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal účinný.

20.04.2016

e) Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

20.04.2016

Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky ustanovené v písmene b) alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

20.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a rozhodnutie o posúdení zhody.

20.04.2016

4. Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba

20.04.2016

a) Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

20.04.2016

b) Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým

20.04.2016

1. dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

20.04.2016

2. záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.

20.04.2016

c) Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

20.04.2016

d) Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu náhodné kontroly. Počas týchto kontrol môže notifikovaná osoba vykonať skúšky výbušnín alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o kontrole a protokol o skúškach, ak boli vykonané.

20.04.2016

5. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

a) Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode písm. a) identifikačné číslo tejto osoby na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

b) Výrobca vydá pre každý model výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

20.04.2016

6. Počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu

20.04.2016

a) dokumentáciu ustanovenú v treťom bode písm. a),

20.04.2016

b) informácie o zmene ustanovenej v treťom bode písm. e), ako je schválená,

20.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v treťom bode písm. e), vo štvrtom bode písm. c) a d).

20.04.2016

7. Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo zrušila, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

20.04.2016

Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila, zrušila alebo inak obmedzila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.

20.04.2016

8. Splnomocnený zástupca

20.04.2016

Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 3 písm. a) a e), bodoch 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

20.04.2016

IV. MODUL E: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku

20.04.2016

1. Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.

20.04.2016

2. Výroba

20.04.2016

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality na kontrolu konečného preskúšania výbušniny a na skúšanie príslušných výbušnín podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naňho dohľad v rozsahu ustanovenom vo štvrtom bode.

20.04.2016

3. Systém kvality

20.04.2016

a) Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.

20.04.2016

Žiadosť obsahuje tieto informácie:

20.04.2016

1. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,

20.04.2016

2. písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,

20.04.2016

3. všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie výbušnín,

20.04.2016

4. dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

20.04.2016

5. technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.

20.04.2016

b) Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

20.04.2016

Obsahuje najmä opis

20.04.2016

1. kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí riadiaceho orgánu vzhľadom na kvalitu výbušniny,

20.04.2016

2. preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,

20.04.2016

3. záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy,

20.04.2016

4. prostriedkov monitorovania účinného prevádzkovania systému kvality.

20.04.2016

c) Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v písmene b).

20.04.2016

Dokumentácia systému kvality predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.

20.04.2016

Audítorský tím má člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti výbušniny a príslušnej technológie výbušniny, ako aj znalosť požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu ustanovenú v písmene a) piatom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu výbušniny s týmito požiadavkami.

20.04.2016

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a rozhodnutie o posúdení zhody.

20.04.2016

d) Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal účinný.

20.04.2016

e) Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

20.04.2016

Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky ustanovené v písmene b) alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

20.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a rozhodnutie o posúdení zhody.

20.04.2016

4. Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba

20.04.2016

a) Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

20.04.2016

b) Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým:

20.04.2016

1. dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

20.04.2016

2. záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.

20.04.2016

c) Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

20.04.2016

d) Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu náhodné kontroly. Počas týchto kontrol môže notifikovaná osoba vykonať skúšky výbušnín alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o kontrole a protokol o skúškach, ak boli skúšky vykonané.

20.04.2016

5. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

a) Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby ustanovenej v treťom bode písm. a) identifikačné číslo tejto osoby na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

b) Výrobca vydá pre každý model výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

20.04.2016

6. Počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu

20.04.2016

a) dokumentáciu ustanovenú v treťom bode písm. a),

20.04.2016

b) informácie o zmene ustanovenej v treťom bode písm. e), ako je schválená,

20.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v treťom bode písm. e), vo štvrtom bode písm. c) a d).

20.04.2016

7. Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo zrušila, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

20.04.2016

Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo zrušila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.

20.04.2016

8. Splnomocnený zástupca

20.04.2016

Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 3 písm. a) a e), bodoch 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

20.04.2016

V. MODUL F: Zhoda s typom založená na overovaní výrobku

20.04.2016

1. Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 2, 5 písm. a) a bode 6, a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.

20.04.2016

2. Výroba

20.04.2016

Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú.

20.04.2016

3. Overovanie

20.04.2016

Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva príslušné preskúmania a skúšky, aby skontrolovala zhodu výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody výbušnín s príslušnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu vykonajú buď preskúmaním a skúškou každého výrobku podľa bodu 4, alebo preskúmaním a skúškou výbušnín na štatistickom základe podľa bodu 5.

20.04.2016

4. Overovanie zhody preskúmaním a skúškou každého výrobku

20.04.2016

a) Všetky výbušniny sa skúmajú jednotlivo a musia sa vykonávať vhodné skúšky ustanovené v príslušnej harmonizovanej norme alebo ekvivalentné skúšky ustanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

20.04.2016

b) Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu, alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

20.04.2016

Výrobca uchováva certifikáty zhody pre potreby kontroly zo strany orgánov dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.

20.04.2016

5. Štatistické overovanie zhody

20.04.2016

a) Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a formou homogénnych sérií predkladá svoje výbušniny na overovanie.

20.04.2016

b) Z každej série sa odoberie náhodná vzorka. Všetky výbušniny vo vzorke sa skúmajú jednotlivo a vykonávajú sa vhodné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu, zabezpečila ich zhoda s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a stanovilo, či sa séria schváli, alebo zamietne. Ak takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

20.04.2016

c) Ak sa séria schváli, všetky výbušniny série sa považujú za schválené s výnimkou tých výbušnín zo vzorky, o ktorých sa zistilo, že skúškam nevyhoveli.

20.04.2016

Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

20.04.2016

Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu certifikát zhody počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.

20.04.2016

d) Ak sa séria zamietne, notifikovaná osoba alebo príslušný orgán prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaná osoba pozastaviť štatistické overovanie a prijať primerané opatrenia.

20.04.2016

6. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

a) Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode identifikačné číslo tejto osoby na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

b) Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

20.04.2016

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

20.04.2016

Ak notifikovaná osoba uvedená v treťom bode súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovanej osoby umiestniť na výbušniny aj identifikačné číslo tejto osoby.

20.04.2016

Ak notifikovaná osoba súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovanej osoby môže počas výrobného procesu umiestniť na výbušniny identifikačné číslo tejto osoby.

20.04.2016

7. Splnomocnený zástupca

20.04.2016

Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 2 a 5 písm. a).

20.04.2016

VI. MODUL G: Zhoda založená na overovaní jednotky

20.04.2016

1. Zhoda založená na overovaní jednotky je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušná výbušnina, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtého bodu, je v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušninu vzťahujú.

20.04.2016

2. Technická dokumentácia

20.04.2016

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanej osobe ustanovenej vo štvrtom bode. Prostredníctvom dokumentácie sa umožní posúdenie zhody výbušniny s príslušnými požiadavkami a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika alebo rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie výbušniny, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania. Výrobca uchováva k dispozícii pre príslušné orgány dohľadu technickú dokumentáciu počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh. Technická dokumentácia obsahuje najmenej tieto náležitosti:

20.04.2016

a) všeobecný opis výbušniny,

20.04.2016

b) nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty komponentov, podzostáv, okruhov a obdobné záznamy,

20.04.2016

c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania výbušniny,

20.04.2016

d) zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády vrátane zoznamu iných uplatnených príslušných technických špecifikácií; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,

20.04.2016

e) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní a obdobné záznamy,

20.04.2016

f) protokoly o skúškach.

20.04.2016

3. Výroba

20.04.2016

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobenej výbušniny s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

4. Overovanie

20.04.2016

Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu výbušniny s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. Ak taká harmonizovaná technická norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

20.04.2016

Notifikovaná osoba vydá certifikát o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválenú výbušninu alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

20.04.2016

Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu certifikáty o zhode počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.

20.04.2016

5. Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

20.04.2016

a) Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby ustanovenej vo štvrtom bode aj identifikačné číslo tejto osoby na každú výbušninu, ktorá spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

20.04.2016

b) Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.

20.04.2016

6. Splnomocnený zástupca

20.04.2016

Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 2 písm. b) a bode 5 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.

20.04.2016

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

20.04.2016

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje:

20.04.2016

1. Číslo výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo výrobku

20.04.2016

2. Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, právnu formu a identifikačné číslo výrobcu, ak ide o právnickú osobu a splnomocneného zástupcu

20.04.2016

3. Vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode

20.04.2016

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca vysledovateľnosť)

20.04.2016

5. Vyhlásenie, že výbušnina je v súlade s požiadavkami podľa harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a podľa tohto nariadenia vlády

20.04.2016

6. Odkaz na použité harmonizované technické normy alebo odkaz na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody výbušniny

20.04.2016

7. Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.

20.04.2016

8. Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.

20.04.2016

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode.

20.04.2016

Meno a priezvisko, funkcia a podpis výrobcu.

20.04.2016

20.04.2016

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 131/2016 Z. z.

20.04.2016

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

20.04.2016

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

20.04.2016

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).