Opatrenie č. 186/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

01.07.2013

186

01.07.2013

OPATRENIE

01.07.2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2013

z 28. júna 2013

01.07.2013

o úprave súm životného minima

01.07.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.2013

§ 1

01.07.2013

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

01.07.2013

a) suma podľa § 2 písm. a) zákona je 198,09 eura,

01.07.2013

b) suma podľa § 2 písm. b) zákona je 138,19 eura,

01.07.2013

c) suma podľa § 2 písm. c) zákona je 90,42 eura.


01.07.2013

§ 2

01.07.2013

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


01.07.2013

Ján Richter v. r.