Vyhláška č. 306/2007 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

Čiastka 138/2007
Platnosť od 05.07.2007
Účinnosť od 01.01.2008
01.01.2008

306

01.01.2008

VYHLÁŠKA

01.01.2008

Štatistického úradu Slovenskej republiky

01.01.2008

z 18. júna 2007,

01.01.2008

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

01.01.2008

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


01.01.2008

§ 1

01.01.2008

Vydáva sa Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 uvedená v prílohe.


01.01.2008

§ 2

01.01.2008

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

01.01.2008

§ 3

01.01.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


01.01.2008

Ľudmila Benkovičová v. r.


01.01.2008

Príloha k vyhláške č. 306/2007 Z. z.

01.01.2008

ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (SK NACE Rev. 2)

01.01.2008

Príloha