Nájdených 661
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
250/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 01.01.2018
272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 18.10.2016
112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2016
384/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní 01.01.2016
291/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017 01.01.2015
275/2014 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii 15.10.2014
257/2014 Z. z. Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy) 01.10.2014
214/2014 Z. z. Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok 30.07.2014
55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 15.03.2014
10/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve 01.02.2014
9/2014 Z. z. Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov 01.02.2014
8/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 01.02.2014
305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2013
165/2013 Z. z. Vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby 01.07.2013
164/2013 Z. z. Vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení 01.07.2013
122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 01.07.2013
 
...