24.07.1996

221

24.07.1996

ZÁKON

24.07.1996

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

24.07.1996

z 3. júla 1996

24.07.1996

o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

24.07.1996

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


24.07.1996

§ 1

24.07.1996

Úvodné ustanovenie

24.07.1996

Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.1) Na výkon správy sa vytvárajú územné celky a správne celky.

24.07.1996

PRVÁ ČASŤ

24.07.1996

ÚZEMNÉ USPORIADANIE

24.07.1996

§ 2

24.07.1996

Základné ustanovenia

24.07.1996

(1) Samosprávnymi územnými celkami Slovenskej republiky sú obce2) a vyššie územné celky.3)

24.07.1996

(2) Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja; postavenie, pôsobnosť a orgány samosprávy vyššieho územného celku ustanoví osobitný zákon.

24.07.1996

(3) Vojenský obvod zriadený podľa osobitného zákona4) nie je súčasťou obce ani vyššieho územného celku.

24.07.1996

DRUHÁ ČASŤ

24.07.1996

SPRÁVNE USPORIADANIE

24.07.1996

§ 7

24.07.1996

Základné ustanovenia

24.07.1996

(1) Správnymi celkami Slovenskej republiky sú kraje a okresy. Kraje sa členia na okresy. Územný obvod kraja a územný obvod okresu sú územnými obvodmi na výkon pôsobnosti orgánov štátu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

24.07.1996

(2) Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody,4) ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu správu.9)

24.07.1996

§ 8

24.07.1996

Kraje

24.07.1996

(1) Zriaďujú sa tieto kraje:

24.07.1996

a) Bratislavský kraj,

24.07.1996

b) Trnavský kraj,

24.07.1996

c) Trenčiansky kraj,

24.07.1996

d) Nitriansky kraj,

24.07.1996

e) Žilinský kraj,

24.07.1996

f) Banskobystrický kraj,

24.07.1996

g) Prešovský kraj,

24.07.1996

h) Košický kraj.

24.07.1996

(2) Mesto, podľa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v územnom obvode kraja, ak osobitný zákon neustanoví inak.

24.07.1996

(3) Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo kraja.

24.07.1996

§ 9

24.07.1996

Okresy

24.07.1996

(1) V Bratislavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Bratislava I,

24.07.1996

b) okres Bratislava II,

24.07.1996

c) okres Bratislava III,

24.07.1996

d) okres Bratislava IV,

24.07.1996

e) okres Bratislava V,

24.07.1996

f) okres Malacky,

24.07.1996

g) okres Pezinok,

24.07.1996

h) okres Senec.

24.07.1996

(2) V Trnavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Trnava,

24.07.1996

b) okres Dunajská Streda,

24.07.1996

c) okres Galanta,

24.07.1996

d) okres Hlohovec,

24.07.1996

e) okres Piešťany,

24.07.1996

f) okres Senica,

24.07.1996

g) okres Skalica.

24.07.1996

(3) V Trenčianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Trenčín,

24.07.1996

b) okres Bánovce nad Bebravou,

24.07.1996

c) okres Ilava,

24.07.1996

d) okres Myjava,

24.07.1996

e) okres Nové Mesto nad Váhom,

24.07.1996

f) okres Partizánske,

24.07.1996

g) okres Považská Bystrica,

24.07.1996

h) okres Prievidza,

24.07.1996

ch) okres Púchov.

24.07.1996

(4) V Nitrianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Nitra,

24.07.1996

b) okres Komárno,

24.07.1996

c) okres Levice,

24.07.1996

d) okres Nové Zámky,

24.07.1996

e) okres Šaľa,

24.07.1996

f) okres Topoľčany,

24.07.1996

g) okres Zlaté Moravce.

24.07.1996

(5) V Žilinskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Žilina,

24.07.1996

b) okres Bytča,

24.07.1996

c) okres Čadca,

24.07.1996

d) okres Dolný Kubín,

24.07.1996

e) okres Kysucké Nové Mesto,

24.07.1996

f) okres Liptovský Mikuláš,

24.07.1996

g) okres Martin,

24.07.1996

h) okres Námestovo,

24.07.1996

ch) okres Ružomberok,

24.07.1996

i) okres Turčianske Teplice,

24.07.1996

j) okres Tvrdošín.

24.07.1996

(6) V Banskobystrickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Banská Bystrica,

24.07.1996

b) okres Banská Štiavnica,

24.07.1996

c) okres Brezno,

24.07.1996

d) okres Detva,

24.07.1996

e) okres Krupina,

24.07.1996

f) okres Lučenec,

24.07.1996

g) okres Poltár,

24.07.1996

h) okres Revúca,

24.07.1996

ch) okres Rimavská Sobota,

24.07.1996

i) okres Veľký Krtíš,

24.07.1996

j) okres Zvolen,

24.07.1996

k) okres Žarnovica,

24.07.1996

l) okres Žiar nad Hronom.

24.07.1996

(7) V Prešovskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Prešov,

24.07.1996

b) okres Bardejov,

24.07.1996

c) okres Humenné,

24.07.1996

d) okres Kežmarok,

24.07.1996

e) okres Levoča,

24.07.1996

f) okres Medzilaborce,

24.07.1996

g) okres Poprad,

24.07.1996

h) okres Sabinov,

24.07.1996

ch) okres Snina,

24.07.1996

i) okres Stará Ľubovňa,

24.07.1996

j) okres Stropkov,

24.07.1996

k) okres Svidník,

24.07.1996

l) okres Vranov nad Topľou.

24.07.1996

(8) V Košickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

24.07.1996

a) okres Košice I,

24.07.1996

b) okres Košice II,

24.07.1996

c) okres Košice III,

24.07.1996

d) okres Košice IV,

24.07.1996

e) okres Košice-okolie,

24.07.1996

f) okres Gelnica,

24.07.1996

g) okres Michalovce,

24.07.1996

h) okres Rožňava,

24.07.1996

ch) okres Sobrance,

24.07.1996

i) okres Spišská Nová Ves,

24.07.1996

j) okres Trebišov.

24.07.1996

(9) Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

24.07.1996

(10) Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo okresu.

24.07.1996

§ 10

24.07.1996

Zoznam obcí

24.07.1996

Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy ustanoví vláda nariadením vlády.

24.07.1996

TRETIA ČASŤ

24.07.1996

OZNAČOVANIE ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A ČÍSLOVANIE STAVIEB


24.07.1996

§ 18

24.07.1996

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.

24.07.1996

§ 19

24.07.1996

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


24.07.1996

Michal Kováč v. r.

24.07.1996

Ivan Gašparovič v. r.

24.07.1996

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

24.07.1996

1) Čl. 3 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

24.07.1996

2) Čl. 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

24.07.1996

3) Čl. 64 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

24.07.1996

4) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

24.07.1996

5) § 11a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

31.12.1999

5a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

31.12.1999

5b) § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

24.07.1996

6) § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

24.07.1996

7) § 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

24.07.1996

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.

24.07.1996

9) Čl. 64 ods. 2 a čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky.§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

24.07.1996

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

24.07.1996

11) § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

24.07.1996

12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).