22.03.1993

63

22.03.1993

ZÁKON

22.03.1993

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

22.03.1993

z 18. februára 1993

22.03.1993

o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

22.03.1993

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


22.03.1993

§ 1

22.03.1993

Štátne symboly Slovenskej republiky

01.09.2010

(1) Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna,1) možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

01.09.2010

(2) Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl.

22.03.1993

Štátny znak Slovenskej republiky

22.03.1993

§ 2

22.03.1993

Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky

22.03.1993

(1) Štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“) tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.2) Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.

22.03.1993

(2) Štátny znak sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.

22.03.1993

(3) Striebornú farbu dvojitého kríža v štátnom znaku možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradiť i bielou farbou.

22.03.1993

(4) Za štátny znak sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či z iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu štátneho znaku.

22.03.1993

(5) Vyobrazenie štátneho znaku tvorí prílohu č. 1 tohto zákona.

22.03.1993

§ 3

22.03.1993

Používanie štátneho znaku

01.10.1996

(1) Štátny znak používajú spôsobom ustanoveným týmto zákonom:

22.03.1993

a) Národná rada Slovenskej republiky a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,

22.03.1993

b) prezident Slovenskej republiky a Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,

22.03.1993

c) vláda Slovenskej republiky.

22.03.1993

d) ministerstvá a iné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,

22.03.1993

e) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

22.03.1993

f) prokuratúra, súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky,

01.10.1996

g) štátom určené osoby podľa osobitných predpisov,3)

22.03.1993

h) diplomatické misie, stále misie a konzulárne úrady Slovenskej republiky,

01.07.2006

i) ozbrojené sily, bezpečnostné zbory a Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky,

01.09.2010

j) štátne školy a štátne školské zariadenia,

01.10.1996

k) orgány územnej samosprávy,

01.10.1996

l) Slovenská akadémia vied a jej orgány a ďalšie štátne vedecké organizácie, štátne múzeá a galérie a ďalšie štátom zriadené organizácie z oblasti kultúry,

01.10.1996

m) Národná banka Slovenska a štátne banky.

01.07.2006

(2) O spôsobe používania štátneho znaku v ozbrojených silách, v bezpečnostných zboroch a v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky rozhoduje príslušný minister.

01.10.1996

(3) Štátny znak používajú na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku na oficiálnych medzinárodných podujatiach.

01.10.1996

(4) Štátny znak môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov, listín, pečiatok a rovnošiat; to sa nevzťahuje na fyzické a právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.4) Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.

01.10.1996

(5) Cirkevné školy a súkromné školy4a) používajú štátny znak len ako podtlač na školských vysvedčeniach (§ 5 ods. 1).

01.10.1996

(6) Štátny znak sa používa na označenie

22.03.1993

a) hraníc Slovenskej republiky s inými štátmi,

01.09.2010

b) budov štátnych orgánov, ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a Hasičského a záchranného zboru, štátnych škôl a štátnych školských zariadení, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l),

01.09.2010

c) volebných miestností, zasadacích miestností štátnych orgánov, štátnych škôl a štátnych školských zariadení, orgánov územnej samosprávy, ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l), ostatných úradných miestností štátnych orgánov a ich miestností pre styk s verejnosťou, učební štátnych škôl, obradných siení a slovenských národných pamätníkov,

01.10.1996

d) insígnií predstaviteľov štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l) a insígnií používaných pri uzavieraní manželstva,

22.03.1993

e) radov a vyznamenaní Slovenskej republiky,

01.10.1996

f) listín, pečatí a úradných pečiatok štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1,

22.03.1993

g) úradných preukazov vydávaných štátnymi orgánmi Slovenskej republiky,

22.03.1993

h) vecí a území chránených podľa predpisov o ochrane prírody a ochrane pamiatok,

01.01.2016

i) štátnych cenín,

01.01.2016

j) Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

01.10.1996

§ 4

01.10.1996

Štátny znak na budovách

01.10.1996

(1) Štátny znak sa používa na vonkajšie označenie budov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 s výnimkou ustanovizní uvedených v písmene m) takto:

01.10.1996

a) ak má v budove sídlo viac štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy alebo ustanovizní oprávnených používať štátny znak, označuje sa budova len jeho jedným vyobrazením,

01.10.1996

b) ak štátny orgán, orgán územnej samosprávy alebo ustanovizeň, ktoré používajú štátny znak, sídlia vo viacerých budovách, označuje sa ním spravidla hlavná budova,

01.10.1996

c) štátny znak sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo ustanovizne oprávnenej ho používať; v odôvodnených prípadoch možno štátny znak vyobraziť na tabuli spolu s názvom štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo ustanovizne,

01.10.1996

d) štátny znak sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu,

01.10.1996

e) pri súčasnom použití štátneho znaku a iného znaku sa štátny znak umiestňuje z čelného pohľadu vľavo od iného znaku.

01.10.1996

(2) Ak štátny znak nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s jeho vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30 cm, 40 cm alebo 60 cm.

01.10.1996

(3) Štátny znak sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho použitie dôstojné.

01.10.1996

(4) Ak budova prestane slúžiť ako sídlo štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 s výnimkou ustanovizní uvedených v písmene m), štátny znak sa z nej sníme v deň ich zániku alebo v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zmene ich sídla.

01.10.1996

(5) Za označenie budovy štátnym znakom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník (správca) budovy. Štátny orgán, orgán územnej samosprávy alebo ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 s výnimkou ustanovizní uvedených v písmene m), aj ak nie sú vlastníkmi (správcami) budovy, zodpovedajú za označenie budovy štátnym znakom. Vlastník (správca) budovy je povinný toto označenie strpieť.

01.10.1996

(6) Štátny znak iného štátu možno použiť iba na vonkajšie označenie budov zastupiteľských úradov tohto štátu.

01.10.1996

§ 5

01.10.1996

Štátny znak na úradných listinách

01.10.1996

(1) Štátnym znakom sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

01.10.1996

(2) Štátne orgány a ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 používajú štátny znak takto:

01.10.1996

a) na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo na opakované používanie je štátny znak predtlačený farebne alebo len v kresbe (napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, školské vysvedčenie); to sa nevzťahuje na ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 písm. l) a m),

01.10.1996

b) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.

01.10.1996

(3) Orgány územnej samosprávy používajú odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, nápisom Slovenská republika a názvom obce alebo orgánu územnej samosprávy na rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnení vo veciach, v ktorých vykonávajú štátnu správu podľa osobitných predpisov.

22.03.1993

§ 6

22.03.1993

Štátny znak na úradných pečiatkach

01.10.1996

Úradné pečiatky so štátnym znakom [§ 5 ods. 2 písm. b)] sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie štátneho orgánu alebo ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1, prípadne aj ich sídlo. Na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá, sa používajú okrúhle úradné pečiatky so štátnym znakom s priemerom 17 mm a 22 mm.

22.03.1993

Štátna vlajka Slovenskej republiky

22.03.1993

§ 7

22.03.1993

Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky

22.03.1993

(1) Štátna vlajka Slovenskej republiky (ďalej len „štátna vlajka“) sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak.5) Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3.

22.03.1993

(2) Vyobrazenie štátnej vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto zákona.

22.03.1993

(3) Štátna vlajka sa môže používať aj vo forme štátnej zástavy (§ 10).

22.03.1993

Spôsob používania štátnej vlajky

22.03.1993

§ 8

01.07.2006

(1) Štátne orgány, ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, Hasičský a záchranný zbor a orgány územnej samosprávy označujú štátnou vlajkou budovy, v ktorých sídlia, štátne orgány označujú aj úradnú miestnosť najvyššieho predstaviteľa.

01.10.1996

(2) Štátna vlajka sa používa pri príležitosti štátnych sviatkov.

01.10.1996

(3) Okrem príležitostí uvedených v odseku 2 sa štátna vlajka používa aj na výzvu, ktorú vydáva

01.10.1996

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o významnú oficiálnu príležitosť celoštátneho charakteru (napr. oficiálna návšteva najvyššieho predstaviteľa iného štátu),

01.10.1996

b) obec, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho charakteru (napr. oslavy výročia založenia obce).

01.10.1996

(4) Výzva na použitie štátnej vlajky podľa odsekov 2 a 3 obsahuje dôvod vlajkovej výzdoby a údaj o jej začiatku a konci.

01.10.1996

(5) Štátna vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar.

01.10.1996

(6) Pri medzinárodných podujatiach v Slovenskej republike sa pri nepárnom počte vlajok štátna vlajka umiestňuje uprostred, pri párnom počte na ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici.

01.10.1996

(7) Ak ide o významnú udalosť Slovenskej republiky alebo o významnú udalosť miestneho charakteru, používa sa vždy štátna vlajka; popri nej sa používa štátna vlajka iného štátu vtedy, ak je prítomná oficiálna delegácia iného štátu. V takom prípade sa používa štátna vlajka na čestnejšom mieste, vľavo z čelného pohľadu.

01.10.1996

(8) Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.

01.10.1996

(9) Na štátnej vlajke, ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod. Stožiar štátnej vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.

01.10.1996

(10) Pri štátnom smútku sa štátna vlajka spúšťa do pol žrde. Pri smútočnom obrade sa z rakvy sníma pred jej spustením do hrobu alebo žiaroviska.

01.10.1996

(11) Štátna vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

01.10.1996

(12) Štátna vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

01.10.1996

(13) Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zvyklosti pri označení budov diplomatických misií, stálych misií a konzulárnych úradov cudzích štátov a zvyklosti pri medzištátnych rokovaniach a pod.

22.03.1993

§ 9

22.03.1993

Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najskôr o 8.00 hodine nasledujúceho dňa. Obce upravujú trvanie vlajkovej výzdoby primerane.

01.07.2006

§ 9a

01.07.2006

Štátny smútok

01.07.2006

(1) Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje štátny smútok, ak ide o

01.07.2006

a) úmrtie prezidenta Slovenskej republiky,

01.07.2006

b) úmrtie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,

01.07.2006

c) úmrtie predsedu vlády Slovenskej republiky.

01.07.2006

(2) Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť štátny smútok aj vtedy, ak ide o

01.07.2006

a) citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby, ktorá mala mimoriadny vplyv na verejný život,

01.07.2006

b) vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky a ich smrť otriasla celou spoločnosťou.

01.07.2006

(3) Spustenie štátnej vlajky pri štátnom smútku trvá v čase určenom v rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.

22.03.1993

§ 10

01.10.1996

Štátna zástava

22.03.1993

(1) Štátna zástava je utvorená podľa štátnej vlajky; je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky štátnej zástavy sa ustanovuje tak, že dĺžka štátnej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky.

22.03.1993

(2) Na štátnej zástave použitej vo forme koruhvy sa štátny znak nachádza vo zvislej polohe.

22.03.1993

(3) Vyobrazenie štátnej zástavy a koruhvy Slovenskej republiky tvorí prílohu č. 3 tohto zákona.

01.10.1996

(4) Na používanie štátnej zástavy sa vzťahujú ustanovenia § 8 s výnimkou odsekov 5, 9, 10 a 12.

22.03.1993

§ 11

01.01.2016

(1) Na používanie štátnej vlajky sa vzťahujú ustanovenia § 3 s výnimkou odseku 5, odseku 6 písm. c) v časti upravujúcej označovanie zasadacích miestností a učební štátnych škôl a štátnych školských zariadení, ostatných úradných miestností štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 písm. l) a s výnimkou odseku 6 písm. f) až h) a j).

22.03.1993

(2) Fyzické i právnické osoby môžu používať štátnu vlajku i štátnu zástavu; ich použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov Slovenskej republiky.

22.03.1993

§ 12

22.03.1993

Štátna pečať Slovenskej republiky

22.03.1993

(1) Štátna pečať Slovenskej republiky6) (ďalej len „štátna pečať“) je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm.

22.03.1993

(2) Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.

22.03.1993

(3) Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident Slovenskej republiky.

22.03.1993

(4) Vyobrazenie štátnej pečate tvorí prílohu č. 4 tohto zákona.

22.03.1993

§ 13

22.03.1993

Štátna hymna Slovenskej republiky

22.03.1993

(1) Štátnou hymnou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna hymna“) sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.7)

01.10.1996

(2) Štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru; štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia.

01.09.2010

(3) Štátna hymna sa hrá alebo spieva aj

01.09.2010

a) pred začiatkom rokovania ustanovujúcej schôdze a poslednej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,

01.09.2010

b) pred začiatkom prvého a posledného rokovania vlády Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,

01.09.2010

c) pred prvým a posledným zasadnutím obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutím zastupiteľstva samosprávneho kraja v príslušnom volebnom období,

01.09.2010

d) v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka,7a)

01.09.2010

e) vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie za podmienok ustanovených osobitným predpisom,7b)

01.09.2010

f) na začiatku športových podujatí, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.7c)

01.09.2010

(4) Text štátnej hymny a jej notový záznam tvoria prílohu č. 5 tohto zákona.

01.09.2010

§ 13a

01.09.2010

(1) Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť na vhodnom mieste v priestoroch školy štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

01.09.2010

(2) Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie, grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

01.09.2010

(3) Orgány územnej samosprávy sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja, štátnu zástavu a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.


22.03.1993

Spoločné a záverečné ustanovenia

01.10.1996

§ 14

01.10.1996

Pokuty

01.01.2009

(1) Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 4 až 6, § 5 ods. 3, § 6 a § 11 ods. 2 obvodný úrad môže právnickej osobe uložiť pokutu do 6638 eur.

01.10.1996

(2) Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.

01.01.2004

(3) Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa obvodný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.10.1996

(4) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

01.10.1996

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

01.10.1996

§ 14a

01.10.1996

Dohľad

01.10.2007

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a obvodné úrady; v rámci dohľadu predovšetkým upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú a kontrolujú ich odstránenie.

22.03.1993

§ 15

22.03.1993

Zrušujú sa

22.03.1993

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.

22.03.1993

2. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky.

22.03.1993

§ 16

22.03.1993

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


22.03.1993

Ivan Gašparovič v. r.

22.03.1993

Vladimír Mečiar v. r.


22.03.1993

Príloha č. 1

22.03.1993

Obrázok 01-1

22.03.1993

Príloha č. 2

22.03.1993

Obrázok 02-1

22.03.1993

Príloha č. 3

22.03.1993

Obrázok 03-1

22.03.1993

Obrázok 03-2

22.03.1993

Obrázok 03-3

22.03.1993

Príloha č. 4

22.03.1993

Obrázok 04-1

22.03.1993

Príloha č. 5

22.03.1993

NAD TATROU SA BLÝSKA

22.03.1993

Text: Janko Matúška

22.03.1993

Obrázok 05-1

22.03.1993

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.

22.03.1993

Zastavme ich, bratia,

22.03.1993

veď sa ony stratia,

22.03.1993

Slováci ožijú.

22.03.1993

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo

22.03.1993

ale blesky hromu

22.03.1993

vzbudzujú ho k tomu,

22.03.1993

aby sa prebralo.

Poznámky pod čiarou

22.03.1993

1) Čl. 8 Ústavy Slovenskej republiky.

22.03.1993

2) Čl. 9 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

01.10.1996

3) Napríklad § 12 ods. 2 písm. d) a § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), § 14 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

22.03.1993

4) Napr. § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

01.09.2010

4a) § 3 písm. q) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22.03.1993

5) Čl. 9 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

22.03.1993

6) Čl. 9 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

22.03.1993

7) Čl. 9 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

01.09.2010

7a) § 150 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.09.2010

7b) § 5 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 200/2010 Z. z.
§ 5 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 200/2010 Z. z.

01.09.2010

7c) § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z.

01.10.1996

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).