Vyhláška č. 109/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-109

(v znení č. 244/2011 Z. z.)

Čiastka 41/2009
Platnosť od 25.03.2009 do30.06.2014
Účinnosť od 01.08.2011 do30.06.2014
Zrušený 577/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 185/2014 Z. z. vložil do zákona č. 577/2004 Z. z. nový § 48a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 109/2009 Z. z.

Znenie 01.08.2011

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. marca 2009,

ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, sú uvedené v prílohe.

(2) Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre plnoleté fyzické osoby vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou ustanovenou osobitným predpisom1) a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

(3) Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre deti vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou ustanovenou osobitným predpisom1) a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo sestra s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaná detská sestra.

(4) O poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti sestra podľa odsekov 2 a 3 vedie zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu.2)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.


Richard Raši v. r.


Príloha k vyhláške č. 109/2009 Z. z.

Zdravotné výkony

Kód
výkonu
Popis výkonu
3392aPoučenie príbuzných alebo členov komunity
3393Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS“)
3394Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
3395Vyhodnotenie KOS a záverečná správa
3396Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní v domácnosti
3398Ošetrovateľská hygiena
3399aStarostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy
3400Polohovanie pacienta
3402Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon
3404Výživa pacienta sondou, za jeden výkon
3405Očistná klyzma
3406Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny
3407Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
3408Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín
3409Cievkovanie ženy
3410Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach
3411Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
3413Aplikácia neinjekčnej liečby
3413aJedna aplikácia kyslíka
3414Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa
3416Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
3418Aplikácia liečiva intravenózne
3419Príprava a podávanie infúzie
3420Sledovanie infúzie, za každú hodinu
3421Nácvik podávania inzulínu
3422aOšetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
3422bOšetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3422cOšetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
3423aPreväz rany s veľkosťou do 5 cm2
3423bPreväz rany s veľkosťou nad 5 cm2
3423cPríprava materiálu a sterilizácia
3424Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút
3426Odsávanie pacienta
3428Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
3433Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy
3435Umelé dýchanie a masáž srdca
3436Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta
3447Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
3449Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
3451Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom
3452Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život
3458Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením
3459aUsmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho zdravotný stav
3461Ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom
3635aKontrola glykémie glukomerom“

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

2) § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.