Nariadenie vlády č. 482/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-482
Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004
Aktuálne znenie 01.09.2004

482

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. augusta 2004

o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3, § 15 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti je

a) 5 840 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,

b) 7 180 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,

c) 7 650 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.

(2) Jednorazový príspevok pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa je 7 650 Sk.

§ 2

Opakovaný príspevok je

a) 2 340 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,

b) 2 880 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,

c) 3 070 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.

§ 3

Výška odmeny pestúna je 1 430 Sk.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


v z. Pál Csáky v. r.