Zákon č. 180/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-180
Čiastka 84/2004
Platnosť od 14.04.2004
Účinnosť od 01.05.2004
Aktuálne znenie 01.05.2004

180

ZÁKON

zo 4. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z. a zákona č. 462/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Príslušník, ktorý vykonáva pyrotechnickú činnosť (ďalej len „pyrotechnik"), je oprávnený pri plnení úloh zboru, najmä pri núdzovom odstraňovaní stavieb alebo ľadových bariér, používať výbušniny7a) a výbušné predmety.7b)

(4) Pyrotechnik je oprávnený na účely uvedené v odseku 3 a na účely výučby a výcviku držať, skladovať, prevážať a používať výbušniny7a) a výbušné predmety.7b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

7b) Napríklad § 21 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.“.

2. V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Funkcia hasič sa vykonáva len počas vykonávania prípravnej štátnej služby.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

3. V § 29 ods. 4 sa slová „v rámci Zboru požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „v Zbore požiarnej ochrany alebo v závodnom hasičskom útvare“.

4. V § 41 ods. 1 sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „a jeho písomný návrh spracúva“.

5. V § 46 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

6. V § 49 ods. 7 sa slová „šesť po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku“ nahrádzajú slovami „dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov“.

7. V § 50 ods. 1 písm. c) sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „dvanásť“.

8. V § 52 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) ak nemôže podľa rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie (§ 17 ods. 3) vykonávať doterajšiu funkciu zo zdravotných dôvodov a písomne nesúhlasil s preložením alebo preradením na inú voľnú, vzhľadom na jeho zdravotnú spôsobilosť vhodnú funkciu, najdlhšie však na 18 mesiacov.“.

9. V § 52 ods. 3 sa slová „písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a), d) a e)“.

10. V § 52 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa odseku 2 písm. e) je príslušník povinný raz za rok na pokyn vedúceho služobného úradu podrobiť sa posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie služby, ako aj preventívnym prehliadkam a vyšetreniam s tým spojeným.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

11. V § 60 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Služobný úrad skončí služobný pomer odvolaním, ak uplynula lehota podľa § 52 ods. 2 písm. e) a príslušník

a) naďalej písomne nesúhlasil s preložením alebo preradením na inú voľnú, vzhľadom na jeho zdravotnú spôsobilosť vhodnú funkciu, alebo

b) v mieste výkonu štátnej služby príslušníka nie je voľná iná, vzhľadom na jeho zdravotnú spôsobilosť vhodná funkcia.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

12. V § 60 odsek 5 znie:

(5) Služobný pomer podľa odsekov 1 až 4 sa skončí dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní. Proti rozhodnutiu o odvolaní podľa odseku 1 písm. c) sa nemožno odvolať.“.

13. V § 69 ods. 5 sa za slová „podnikateľskú činnosť“ vkladajú slová „alebo inú zárobkovú činnosť“.

14. V § 80 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

15. V § 81 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

16. V § 93 ods. 2 prvej vete sa slová „po celý kalendárny rok zdraviu škodlivú alebo mimoriadne náročnú štátnu službu“ nahrádzajú slovami „činnosti v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) a d)“.

17. V § 110 ods. 1 sa slová „§ 49 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 7“.

18. § 110 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Príslušníkovi, ktorý podľa § 49 ods. 7 zastupuje nadriadeného v čase neobsadenia funkcie nadriadeného dlhšie ako tri týždne, patrí od začiatku zastupovania príplatok za zastupovanie v sume určenej vedúcim služobného úradu spôsobom uvedeným v § 109.“.

19. V § 118 ods. 6 sa za slová „2 až 4“ vkladajú slová „a 7“.

20. V § 132 ods. 1 sa za slová „stal invalidným“ vkladajú slová „alebo sa jeho služobný pomer skončil odvolaním podľa § 60 ods. 2,“.

21. V § 133 ods. 1 sa za slová „jeho zdravia“ vkladajú slová „alebo sa jeho služobný pomer skončil odvolaním podľa § 60 ods. 2“.

22. V § 161 ods. 2 písm. b) sa za slovami „desať rokov“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ak tak rozhodne príslušná lekárska komisia“.

23. V § 161 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak o neposkytnutí rekondičného pobytu rozhodol príslušný služobný úrad na základe písomnej žiadosti príslušníka“.

24. V § 165 ods. 1 písm. b) sa slovo „pomerného“ nahrádza slovom „predčasného“.

25. V § 165 ods. 3 sa za slová „starobnému dôchodku“ vkladajú slová „predčasnému starobnému dôchodku,“.

26. V § 201a sa číslo „2003“ nahrádza číslom „2004“.

27. § 205 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na zamestnanca právnickej osoby alebo na zamestnanca podnikajúcej fyzickej osoby, ktorý vykonával činnosti podľa § 3 v závodnom hasičskom útvare, platia ustanovenia odsekov 1 a 2 rovnako.“.

28. V § 205b ods. 2 sa číslo „2003“ nahrádza číslom „2004“.

29. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 315/2001 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
(Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 6 250 6 740 7 300 7 890 9 500 10 090 11 370 12 200 13 170
2 od 2 do 4 6 620 7 140 7 740 8 380 10 060 10 690 12 070 12 940 13 960
3 od 4 do 6 6 980 7 540 8 170 8 870 10 630 11 290 12 770 13 690 14 760
4 od 6 do 9 7 350 7 940 8 610 9 360 11 190 11 880 13 460 14 430 15 550
5 od 9 do 12 7 720 8 340 9 050 9 850 11 760 12 480 14 160 15 170 16 350
6 od 12 do 15 8 080 8 740 9 480 10 340 12 320 13 080 14 860 15 910 17 140
7 od 15 do 18 8 450 9 130 9 920 10 830 12 890 13 680 15 560 16 660 17 940
8 od 18 do 21 8 810 9 530 10 350 11 320 13 450 14 280 16 260 17 400 18 730
9 od 21 do 24 9 180 9 930 10 790 11 810 14 020 14 880 16 960 18 140 19 530
10 od 24 do 28 9 550 10 330 11 230 12 290 14 580 15 470 17 650 18 880 20 320
11 od 28 do 32 9 910 10 730 11 660 12 780 15 150 16 070 18 350 19 630 21 120
12 nad 32 10 280 11 130 12 100 13 270 15 710 16 670 19 050 20 370 21 910

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.