Rozhodnutie č. 348/2002 Z. z.Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-348
Čiastka 146/2002
Platnosť od 29.06.2002
Účinnosť od 29.06.2002 do30.12.2019
Zrušený 500/2019 Z. z.
Znenie 29.06.2002

348

ROZHODNUTIE

pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 19. júna 2002

o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z.

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov schválilo 19. júna 2002 túto zmenu Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2000 Z. z.:

Čl. I

§ 5 znie:

㤠5

1. Ústavný súd má štyri trojčlenné senáty.

2. Zloženie jednotlivých senátov určuje plénum Ústavného súdu.

3. Na čele senátu je predseda senátu.".

Čl. II

Táto zmena Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Predseda pléna Ústavného súdu

Slovenskej republiky:

Eduard Bárány v. r.