Vyhláška č. 334/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-334
Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.12.1996 do31.03.2002
Zrušený 128/2002 Z. z.
Znenie 01.12.1996

334

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 13. novembra 1996

o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie sa ustanovujú takto:

1. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,

2. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,

3. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,

4. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj,

5. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,

6. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,

7. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,

8. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky č. 45/1992 Zb. o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.


Karol Česnek v. r.