Nariadenie vlády č. 302/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-302
Čiastka 103/1996
Platnosť od 25.10.1996 do30.06.2013
Účinnosť od 25.10.1996 do30.06.2013
Zrušený 119/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 146/2013 Z. z. vložil do zákona č. 119/1990 Zb. nový § 35a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 302/1996 Z. z.

Znenie 25.10.1996

302

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. augusta 1996

o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii nariaďuje:


§ 1

(1) Na úhrady priznaných odškodnení,1) ktoré sa nevyplácajú v hotovosti,2) sa vydávajú zúročiteľné štátne dlhopisy3) (ďalej len „dlhopisy“).

(2) Objem emisie dlhopisov je najviac 300 000 000 Sk.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva dlhopisy postupne. Odovzdávanie, splácanie a vyplácanie výnosov dlhopisov zabezpečí banka, s ktorou Ministerstvo financií Slovenskej republiky uzatvorí zmluvu.

§ 2

(1) Dlhopisy znejú na doručiteľa.

(2) Náležitosti dlhopisu sú:

a) názov Štátny rehabilitačný dlhopis Slovenskej republiky,

b) označenie podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov (ISIN),

c) menovitá hodnota dlhopisu a jeho výnos,

d) termíny splatnosti príslušného podielu z menovitej hodnoty dlhopisu a príslušnej časti jeho výnosu,

e) dátum vydania dlhopisu.

§ 3

Dlhopisy sa vydávajú v menovitej hodnote 1 000 Sk.

§ 4

Výnos dlhopisu sa určuje pevnou úrokovou sadzbou, a to 5 % ročne zo zostatku nesplatenej menovitej hodnoty dlhopisu, a vypláca sa súčasne so splátkou ročnej výšky menovitej hodnoty dlhopisu.

§ 5

(1) Dlhopisy sa splatia postupne do piatich rokov od ich vydania rovnakými ročnými splátkami zodpovedajúcimi jednej pätine menovitej hodnoty dlhopisu vždy k 30. októbru bežného roku, počnúc rokom vydania príslušnej emisie dlhopisov.

(2) Ak osoba odškodňovaná dlhopisom4) nadobudne dlhopis neskôr ako v roku, v ktorom bol dlhopis vydaný, vyplatia sa splatné splátky dlhopisu a splatné podiely výnosu dlhopisu spätne za obdobie od roku vydania dlhopisu do roku nadobudnutia dlhopisu v termíne najbližšej splátky ročnej výšky menovitej hodnoty dlhopisu.

(3) Nárok na splatenie príslušného podielu z menovitej hodnoty dlhopisu a na vyplatenie príslušnej časti jeho výnosu má osoba, ktorá ku dňu splatenia príslušného podielu z menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenia príslušnej časti výnosu vlastní dlhopis.

§ 6

Ak na úhrady odškodnení podľa osobitných predpisov4) priznaných pred účinnosťou tohto nariadenia vlády neboli odovzdané dlhopisy vydané podľa doterajších predpisov, poskytnú sa dlhopisy vydané podľa tohto nariadenia vlády.

§ 7

Na dlhopisy vydané pred účinnosťou tohto nariadenia sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 556/1992 Zb.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.

2) § 23 ods. 5 zákona č. 119/1990 Zb. v znení zákona č. 633/1992 Zb.

3) § 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z.

4) Zákon č. 119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.