Vyhláška č. 260/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-260
Čiastka 87/1996
Platnosť od 29.08.1996 do02.05.2002
Účinnosť od 29.08.1996 do02.05.2002
Zrušený 95/2000 Z. z.
Znenie 29.08.1996

260

VYHLÁŠKA

Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky

z 30. júla 1996,

ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce

Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov ustanovuje:


§ 1

Sídla inšpektorátov bezpečnosti práce sú: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.

§ 2

Pre inšpektoráty bezpečnosti práce sa ustanovujú tieto obvody pôsobnosti:

a) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Bratislave okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec;

b) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Trnave okresy Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica;

c) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Trenčíne okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov;

d) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Nitre okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce;

e) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Žiline okresy Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín;

f) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Banskej Bystrici okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom;

g) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Prešove okresy Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou;

h) pre inšpektorát bezpečnosti práce so sídlom v Košiciach okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 15/l977 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/l993 Z. z.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Glasa v. r.