Vyhláška č. 95/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-95
Čiastka 27/1993
Platnosť od 30.04.1993 do30.06.2007
Účinnosť od 30.04.1993 do30.06.2007
Zrušený 284/2007 Z. z.
Znenie 30.04.1993

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. apríla 1993

o kolkových známkach

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch ustanovuje:


§ 1

Vydávajú sa kolkové známky so štátnym znakom Slovenskej republiky1)

v týchto hodnotách: s vrchnou tlačou vo farbe:
1, 2, 5 Sk oceľovomodrej
10, 20, 50 Sk fialovej
100, 200 Sk trávovozelenej
500 Sk oranžovej
1 000 Sk čiernohnedej
5 000 Sk karmínovej

§ 2

(1) Kolkové známky sú dvojdielne; obidva diely delí perforácia. Výška obrazcov vrchnej tlače je na hornom diele 26 mm, na spodnom diele 12,5 mm, šírka obrazcov 23 mm.

(2) Obrázok vrchnej tlače horného dielu známky má v strede štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním v strede horného okraja je svetlý obdĺžnik s číslicou označujúcou hodnotu známky. Pod štátnym znakom je tmavý dvojriadkový nápis „KOLKOVÁ ZNÁMKA“. Pozdĺž ľavej zvislej strany dielu je vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „SLOVENSKÁ“ a pozdĺž pravej zvislej strany dielu vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „REPUBLIKA“. V priestore medzi zvislými vodorovne šrafovanými pásmi je okrem priestoru vyplneného štátnym znakom Slovenskej republiky gilošová podtlač vo farbe kolku.

(3) Obrázok vrchnej tlače spodného dielu známky má v hornej časti svetlý obdĺžnik s číslicou hodnoty známky. Pod obdĺžnikom je dvojriadkový nápis „Slovenská republika“. Po ľavej zvislej strane obdĺžnika je vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „KOLKOVÁ“ a po pravej zvislej strane obdĺžnika vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „ZNÁMKA“. V priestore medzi zvislými vodorovne šrafovanými pásmi je okrem plochy obdĺžnika gilošová podtlač vo farbe kolku. Po celej ploche kolkovej známky horného aj dolného dielu je použitá podtlač zložená zo štátnych znakov Slovenskej republiky svetlosivej farby.

§ 3

Kolkovými známkami sa platia poplatky, o ktorých tak ustanovuje osobitný predpis2).

§ 4

(1) Kolkové známky sa pri platení používajú takto:

a) ak je poplatok splatný bez vyrubenia pri predložení návrhu alebo žiadosti (ďalej len „podanie“), nalepia sa obidva diely kolkovej známky na podanie,

b) ak sa platí poplatok pri predložení podania, ktorým sa žiada vydanie dokladu alebo písomného vybavenia (ďalej len „doklad“) podliehajúceho poplatku s výnimkou prípadov uvedených pod písmenom a), nalepí sa na podanie len spodný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu. Horný diel sa nalepí na vydávaný doklad,

c) ak sa platí poplatok na písomnú výzvu na zaplatenie, nalepí sa na výzvu spodný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu. Ak sa vydá po vrátení výzvy doklad, nalepí sa horný diel kolkovej známky na doklad. Ak sa doklad nevydáva alebo ak sa vydáva doklad nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepí sa aj horný diel na písomnú výzvu na zaplatenie,

d) v ostatných prípadoch sa nalepí horný diel kolkovej známky vždy na písomné vybavenie a spodný diel vždy do spisu orgánu vyrubujúceho poplatok. Ak sa nevydáva doklad alebo ak sa vydá vybavenie nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepia sa obidva diely kolkovej známky do spisu orgánu vyrubujúceho poplatok.

(2) Obidva diely kolkovej známky vždy znehodnotí odtlačkom úradnej pečiatky orgán, na ktorom sa kolkové známky použili.

§ 5

(1) Kolkové známky vydané podľa doterajších predpisov3) strácajú platnosť 30. septembra 1993.

(2) Za podania s platnou kolkovou známkou sa považujú aj podania, na ktorých je odtlačok poštovej pečiatky s dátumom 30. septembra 1993.

§ 6

(1) Kolkové známky vydané podľa doterajších predpisov budú pošty vymieňať od 1. októbra do 31. decembra 1993.

(2) Ak sa vymieňa viac ako 5 kolkových známok, odovzdajú sa pošte nepoužité a nepoškodené kolkové známky roztriedené podľa menovitej hodnoty v obálkach so zoznamom obsahujúcim počet a hodnotu kolkových známok podľa menovitých hodnôt, celkový počet a úhrnnú hodnotu všetkých odovzdaných známok. V zozname sa uvedie názov právnickej osoby, jej identifikačné číslo a adresa, fyzické osoby uvedú meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

(3) Odovzdané kolkové známky sa vymenia za nové v rovnakej hodnote.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1985 Zb.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.

2) Napr. § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.
§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.

3) Vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1985 Zb.