Vyhláška č. 78/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-78
Čiastka 22/1993
Platnosť od 08.04.1993 do31.05.2014
Účinnosť od 08.04.1993 do31.05.2014
Zrušený 58/2014 Z. z.
Znenie 08.04.1993

78

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. februára 1993,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri výrobe, spracúvaní, výskume a vývoji výbušnín1) (ďalej len „výroba výbušnín“) vrátane ich evidencie, zneškodňovania, skladovania a ničenia pri výrobe.

(2) Vyhláška sa vzťahuje na

a) všetky práce a činnosti s výbušninami, výbušnými predmetmi, muníciou a pyrotechnickými výrobkami2) (ďalej len „výbušniny“) pri ich výrobe vrátane skúšania, skladovania, ničenia a dopravy (ďalej len „práce s výbušninami“),

b) evidenciu výbušnín, kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť pracovníkov pri práci s výbušninami, prevádzku objektov pre práce s výbušninami, dopravu výbušnín a na práce s výbušninami v laboratóriách, skúšobniach a strelniciach.

(3) Výrobou výbušnín sa na účely tejto vyhlášky rozumie len výrobná činnosť, ktorej finálnym výrobkom je výbušnina alebo výbušný predmet.

(4) Spracovaním výbušnín sa na účely tejto vyhlášky rozumie taká výrobná činnosť, pri ktorej sa používajú výbušniny a finálny výrobok je

a) výbušnina alebo výbušný predmet,

b) pyrotechnický výrobok.2)

§ 2

Organizácia

Organizáciou sa na účely tejto vyhlášky rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti3) vyrábajú výbušniny, vykonávajú ich výskum a vývoj a v súvislosti s takouto činnosťou skladujú, ničia a zneškodňujú výbušniny.

§ 3

Odborná spôsobilosť na práce s výbušninami

(1) Odbornú spôsobilosť na práce s výbušninami (ďalej len „odborná spôsobilosť“) musí mať každý, kto riadi, organizuje alebo vykonáva práce s výbušninami.

(2) Odbornú spôsobilosť tvorí súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností nevyhnutných na bezpečné vykonávanie prác s výbušninami. Obsah a rozsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(3) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškami a preukazuje osvedčením, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky. Platnosť osvedčenia je päť rokov.

(4) Overovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov vykonáva

a) organizácia podľa § 2,

b) organizácia poverená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v tých organizáciách, ktoré nie sú spôsobilé zabezpečiť vyškolenie pracovníkov na požadovanej úrovni.

(5) Odborná spôsobilosť sa overuje pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje na návrh vedúceho organizácie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(6) O skúške a jej výsledku vyhotovuje skúšobná komisia zápisnicu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(7) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva organizácia príslušná na overovanie odbornej spôsobilosti.

(8) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 nahradzuje

a) doklad o absolvovaní vysokej školy alebo postgraduálneho štúdia s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu minimálne jedného semestra,

b) osvedčenie o odbornej spôsobilosti pyrotechnika.

(9) Pri zavádzaní nových výrobných programov a technológií a pri zásadných zmenách predpisov a noriem v oblasti výroby výbušnín organizácia preškolí pracovníkov v rozsahu určenom vedúcim organizácie.

(10) Ak pracovník prechádza pracovať do organizácie s odlišným výrobným programom, podrobí sa overeniu odbornej spôsobilosti podľa odseku 3.

§ 4

Úlohy organizácie

(1) Organizácia vybaví pracovníka pred jeho zaradením na pracovisko s výbušninami osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.4)

(2) Organizácia najmenej raz ročne školí a overuje vedomosti pracovníkov zaradených na pracovisko s výbušninami. Lehoty a rozsah školenia a overovania vedomostí určí pre jednotlivé pracovné úseky podľa povahy a rizikovosti vedúci organizácie.

(3) Na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky zriaďuje organizácia vykonávajúca práce s výbušninami odbornú komisiu.

§ 5

Pracovný čas a úkolová práca

(1) Prácu nadčas nemožno nariadiť pre práce pri výrobe a spracúvaní traskavín a traskavých zloží.

(2) Úkolová práca alebo nočná práca pri výrobe výbušnín je neprípustná; to sa však nevzťahuje na prevádzky, ktorých technológia vyžaduje nepretržitý chod. V týchto prípadoch nesmie byť nepretržitý odpočinok pracovníka medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny kratší ako 12 hodín.

§ 6

Objekty pre práce s výbušninami

Súčasťou projektovej dokumentácie objektov pre práce s výbušninami je najmä vymedzenie druhu, kategórie a povoleného množstva výbušnín.5)

§ 7

Podmienky bezpečnej prevádzky objektov pre práce s výbušninami

(1) Do priestorov objektov pre práce s výbušninami majú prístup len pracovníci, ktorí majú v nich stále pracovisko. Iní pracovníci organizácie a cudzie osoby môžu do týchto objektov vstupovať len na základe povolenia vedúceho organizácie alebo ním povereného pracovníka.

(2) V objektoch pre práce s výbušninami a v ich bezprostrednom okolí treba udržiavať poriadok a čistotu.6)

(3) V objektoch pre práce s výbušninami môžu byť len výrobné zariadenia, nástroje a pomôcky potrebné na výkon práce, ktoré sú predpísané technologickým postupom. Po použití sa musia uložiť v čistom stave na určené miesto.

(4) V objektoch pre práce s výbušninami nie je dovolené odkladať odevy, nosiť potraviny alebo predmety osobnej potreby, ktoré pracovník na výkon práce nepotrebuje; to sa nevzťahuje na priestory, v ktorých sú umiestnené šatne a výdajne stravy, ak sú súčasťou objektov.

(5) Ak má byť výroba výbušnín prerušená, po pracovnom čase a po skončení pracovného týždňa musia byť všetky objekty pre práce s výbušninami, strojné zariadenia, pomôcky, ako aj okolie objektov vyčistené od zvyškov výbušnín, upratané a prehliadnuté vedúcim príslušného pracovného úseku.

(6) Odpady vznikajúce pri práci s výbušninami sa ukladajú do osobitne na tento účel určených a zreteľne označených nádob. Tieto odpady sa evidujú, pravidelne odstraňujú a odborne zneškodňujú.

(7) Ostatné odpady, smeti a materiály znečistené výbušninami sa ukladajú do vhodných na takýto účel označených nádob. Z týchto nádob sa odpady pravidelne odstraňujú a odborne zneškodňujú.

(8) V skladových priestoroch sa nesmú ukladať spoločne s výbušninami žiadne iné látky a predmety. Pomôcky, ktoré musia byť uložené v sklade, určí vedúci organizácie a jednotlivo sa uvedú v zozname umiestnenom v sklade na vhodnom mieste.

(9) Podrobnosti o prevádzke skladov výbušnín upravujú technické normy.6)

§ 8

Vypracovanie a schvaľovanie technologických postupov

(1) Pred začatím výroby výbušnín sa musí pre každý výrobok alebo výrobnú operáciu vypracovať a schváliť podrobný technologický postup, bez ktorého nemožno začať výrobu výbušnín.

(2) Technologické postupy schvaľuje vedúci organizácie, prípadne ním poverený pracovník, ktorý je povinný zabezpečiť pravidelnú a účinnú kontrolu ich dodržiavania.

§ 9

Opravy strojov a zariadení na výrobu výbušnín

(1) Opravy strojov a zariadení na výrobu výbušnín (ďalej len „opravy“) vopred písomne povoľuje vedúci organizácie alebo ním poverený pracovník a môžu ich vykonávať len oprávnené osoby.

(2) Bežné prevádzkové opravy možno vykonávať len na základe písomného príkazu na opravu, ktorý vydá poverený pracovník. Poverený pracovník sa vopred presvedčí, či boli vykonané všetky bezpečnostné opatrenia, najmä vyčistenie strojov a zariadení od zvyškov výbušnín.

(3) Mimoriadne opravy a opravy väčšieho rozsahu (stredné a generálne) možno vykonávať len na základe písomného príkazu na opravu, ktorý vydá vedúci organizácie alebo ním poverený pracovník.

(4) Pre opravy podľa odseku 3 sa vypracuje technologický postup opráv, ktorý schvaľuje vedúci prevádzky na základe odporučenia odbornej podnikovej komisie.

(5) Príkaz na opravu obsahuje

a) meno a funkciu pracovníka zodpovedného za vykonanie práce,

b) bližšie označenie objektu a pracoviska a určenie pracovnej skupiny, ktorá bude práce vykonávať,

c) druh prác a dobu platnosti príkazu,

d) spôsob kontroly, protipožiarne zabezpečenie pracovníkov a pracoviska počas vykonávania prác,

e) spôsob kontroly pracoviska po skončení prác,

f) upozornenie na možné ohrozenie,

g) preventívne, bezpečnostné a protipožiarne opatrenia podľa druhu vykonávanej práce.

(6) Opravy možno začať vykonávať až po splnení preventívnych, bezpečnostných a protipožiarnych opatrení uvedených v príkaze na opravu.

(7) Opravy možno vykonávať len za stáleho dozoru povereného pracovníka, ktorý je oboznámený s výrobou, strojmi, zariadeniami, bezpečnostnými predpismi, ako aj s technologickým postupom a so správnym a bezpečným spôsobom vykonávania prác. Súčasne dozerá, či sú používané predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky, nástroje, náradie, stroje a prístroje a na dodržiavanie protipožiarnych opatrení.

§ 10

Zaobchádzanie s ohňom

(1) Používať otvorený oheň, rozpálené predmety a fajčiť je možné len v tých priestoroch organizácie, ktoré určí vedúci organizácie. Do priestorov organizácie je zakázané prinášať predmety, pomocou ktorých je možné založiť oheň alebo spôsobiť výbuch.

(2) Pre prípady, keď je potrebné použiť otvorený oheň alebo rozpálené predmety, vypracuje organizácia osobitné technologické postupy vylučujúce možnosť výbuchu alebo požiaru. Na použitie otvoreného ohňa a rozpálených predmetov dáva súhlas poverený pracovník.

(3) V priestoroch organizácie sa na vhodných a viditeľných miestach umiestňujú zreteľné nápisy alebo značky zákazov a výstrah podľa príslušných technických noriem.7)

(4) Priestory organizácie podľa odseku 1 sa bezpečne oddelia od priestorov, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru, a vybavia sa stabilnými zapaľovačmi a popolníkmi.

§ 11

Prvá pomoc

(1) V priestoroch objektov pre práce s výbušninami sa vhodne umiestnia prostriedky na poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch a náhlych ochoreniach.8) V bezpečnej časti výrobnej prevádzky sa zriadi a účelne vybaví priestor na poskytnutie prvej pomoci.

(2) Na pracovných úsekoch musia byť vyškolení pracovníci na poskytovanie prvej pomoci.

(3) Pracovník pri prácach s výbušninami je povinný hlásiť každú nevoľnosť svojmu nadriadenému.

(4) Na rýchle poskytnutie prvej pomoci musí byť trvale k dispozícii vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci.

§ 12

Požiarna ochrana

(1) V organizácii alebo v jej organizačnej jednotke, ktorá vykonáva výrobu výbušniny, sa zriaďuje jednotka požiarnej ochrany,9) ktorá podľa povahy a charakteru výroby a objektov musí byť vybavená potrebnými technickými prostriedkami.

(2) Pre každý objekt pre práce s výbušninami sa vypracuje dokumentácia požiarnej ochrany, ktorej rozsah určí organizácia v spolupráci s orgánom štátneho požiarneho dozoru.10)

(3) Určené objekty pre práce s výbušninami sa vybavia potrebným hasiacim zariadením a požiarnou signalizáciou.

§ 13

Evidencia výbušnín

(1) Organizácia, ktorá vyrába alebo spracúva výbušniny, musí viesť evidenciu o nich tak, aby bol vždy prehľad o tom, kde sa výbušniny nachádzajú, v akom množstve a ako sa s nimi naložilo.

(2) Každý druh výbušniny sa eviduje samostatne.

(3) Súčasťou evidencie sú aj doklady o príjme a výdaji výbušnín a zápisy o zneškodnení alebo zničení výbušnín.

(4) Evidencia výbušnín sa člení na

a) vstupnú evidenciu výbušnín,

b) evidenciu v procese ich výroby (evidencia vo výrobniach a prevádzkových skladoch týchto výrobkov),

c) evidenciu hotových výrobkov (skladová evidencia).

(5) Evidencia výbušnín podľa odseku 4 písm. a), b) sa vedie v záznamových knihách alebo na evidenčných kartách, prípadne pomocou výpočtovej techniky, a to oddelene od ostatnej účtovnej evidencie materiálov a rozpracovaných výrobkov. Na túto evidenciu výbušnín nadväzuje a spoločne s ňou sa vedie v záznamových knihách evidencia odpadových výbušnín, ktorej zápisy musia byť zhodné s protokolmi o zneškodnení alebo zničení výbušnín. Evidenčné karty sa poradovo číslujú. Evidencia značkovaných výbušnín sa vedie oddelene.

(6) Evidencia hotových výrobkov podľa odseku 4 písm. b) sa vedie v záznamových knihách. Zápisy o príjme v týchto knihách musia byť v súlade s evidenciou vedenou podľa odseku 5.

(7) V záznamoch o evidencii výbušnín sa nesmie vymazávať ani prepisovať. Chybne zapísané hodnoty sa prečiarknu jednoduchou čiarou, aby boli aj potom čitateľné; správne údaje sa zapíšu do nového riadka. Vykonanie opravy potvrdí oprávnený pracovník svojím podpisom. Záznamové knihy musia byť viazané šitím a strany očíslované. Na titulnej strane sa uvedie

a) názov organizácie,

b) počet listov, deň, ktorým sa záznamy začínajú a končia,

c) meno, osobné číslo a podpis pracovníka zodpovedného za vedenie evidencie.

(8) Záznamy o evidencii výbušnín sa po zapísaní posledného zápisu uzavrú, prekontrolujú porovnaním ich konečného stavu so skutočným stavom a uschovajú po dobu troch rokov. Tým nie sú dotknuté predpisy o archivovaní písomností.11)

(9) Všetky zápisy v záznamoch o evidencii výbušnín sa najmenej raz za tri mesiace porovnajú so skutočným stavom a uzavrú.

(10) Záznamy o evidencii výbušnín musia byť na pracovisku kedykoľvek k dispozícii kontrolným a dozorným orgánom.

(11) Záznamové knihy o evidencii munície a streliva sa trvale archivujú.12)

(12) Každé odcudzenie, stratu alebo nález výbušnín v priestore organizácie je povinný ten, kto takúto skutočnosť zistí, bezodkladne oznámiť vedúcemu pracovného úseku alebo jeho zástupcovi, ktorý je povinný bezodkladne to ohlásiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky.

§ 14

Balenie a doprava výbušnín

(1) Výbušniny sa dodávajú len v obaloch, ktoré svojou kvalitou a vlastnosťami zodpovedajú príslušnej technickej norme13) alebo technickým preberacím podmienkam výrobku (ďalej len „expedičný obal“) a sú zabezpečené tak, aby bolo zrejmé akékoľvek svojvoľné porušenie expedičného obalu.

(2) Každý expedičný obal na výbušninu sa vyhotoví tak, aby z neho nemohla výbušnina preniknúť na povrch. Materiál expedičných obalov a uzáverov musí byť k výbušnine neaktívny.

(3) Každý expedičný obal musí byť až do spotrebovania výbušniny zreteľne a trvale označený názvom výbušniny, názvom výrobcu, dátumom výroby a uvedením množstva výbušniny v príslušných merných jednotkách. Ak to požaduje odberateľ, môžu byť niektoré alebo všetky údaje šifrované alebo sa môžu použiť značky.

(4) Pre balenie výbušnín pre vnútropodnikovú dopravu platia ustanovenia technickej normy.14)

(5) Expedičné obaly jednotlivých druhov priemyselných trhavín musia byť farebne odlíšené.13)

(6) Výbušniny prepravované mimo organizácie musia spĺňať požiadavky osobitných prepravných predpisov.15)

§ 15

Zneškodňovanie a ničenie výbušnín

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) miestom na ničenie výbušnín územie schválené podľa osobitného predpisu16) na ničenie a zneškodňovanie výbušnín privádzaním k výbuchu a spálením, tvorené bezpečnostným okruhom a jeho najbližším okolím,

b) bezpečnostným okruhom obvod územia ohrozeného účinkami ničenia výbušnín, najmä rozletom materiálu, tlakovou vzduchovou vlnou a splodinami plynov,

c) manipulačným priestorom priestor vymedzený na prípravu výbušnín na ničenie, ktorý tvorí pracovisko a jeho najbližšie okolie.

(2) Výbušniny, ich odpady a veci, ktoré môžu byť výbušninami znečistené s výnimkou odpadových vôd, môže ničiť a zneškodňovať dovolenými spôsobmi len pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť pyrotechnika.

(3) V prípade, že pri spracovaní alebo ničení vzniká ďalej využiteľný kovový odpad, môže sa odovzdať na ďalšie spracovanie len po dokonalom očistení od výbušnín. Toto ustanovenie platí aj pre likvidáciu technologického zariadenia a náradia.

(4) Z bezpečnostných dôvodov sa ničia

a) výbušniny, ktoré sa nemôžu ďalej skladovať,

b) výbušniny nevyhovujúce požiadavkám technických noriem a preberacích podmienok,

c) odpady výbušnín vznikajúce pri výrobe a spracúvaní,

d) výbušniny, ktorých vlastnosti sa overovali skúškami.

(5) Pravidelne sa odstraňujú a zneškodňujú zvyšky výbušnín

a) na nástrojoch,

b) na strojoch a zariadeniach,

c) na pomocných prípravkoch,

d) odlúčené z odpadových vôd.

(6) Organizácia zriadi stále miesto na ničenie výbušnín, ktoré pred uvedením do používania musí byť schválené podľa osobitného predpisu.17)

(7) Na ničenie jednotlivých druhov výbušnín organizácia vypracúva technologický postup, ktorý obsahuje najmä

a) rozhodnutie o spôsobe ničenia,

b) druh použitého zariadenia,

c) prípravu materiálov na ničenie,

d) bezpečnostno-technické obmedzenia, a to: maximálnu hmotnosť výbušniny, hrúbku a šírku vrstvy výbušniny a najväčší počet naraz ničených kusov,

e) spôsob iniciácie alebo zápalu a použité prostriedky,

f) vymedzenie manipulačného priestoru, bezpečnostného okruhu a určenie času ich vyprázdnenia a uzavretia,

g) spôsob signalizácie a ochrany pred vstupom nepovolaných osôb,

h) spôsob ochrany pracovníkov vykonávajúcich ničenie výbušnín,

i) postup pri odstraňovaní zlyhaviek a postup pri mimoriadnych udalostiach,

j) hlavné zásady bezpečnosti práce pri ničení výbušnín.

(8) Organizácia vedie evidenciu o ničení výbušnín v autentizovanej záznamovej knihe, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:

a) dátum ničenia,

b) druh a množstvo ničených výbušnín,

c) spotreba roznecovadiel a trhavín,

d) dôvod ničenia,

e) spôsob ničenia,

f) meno a podpis pyrotechnika.

§ 16

Prevádzkové nehody

(1) Organizácie sú povinné v každom prípade neočakávaného výbuchu alebo prevádzkovej nehody pri výrobe výbušnín zisťovať príčiny, ktoré k nehode alebo k neočakávanému výbuchu viedli.

(2) Prípady neočakávaných výbuchov alebo prevádzkových nehôd pri výrobe výbušnín je organizácia povinná evidovať a jedenkrát ročne súhrnne hlásiť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté povinnosti organizácie podľa osobitných predpisov.18)

§ 17

Odborný dozor

V objektoch pre práce s výbušninami sa vykonáva nepretržite po celú pracovnú dobu odborný dozor nad prácami s výbušninami. Pracovníci, ktorí sú zodpovední za výkon tohto dozoru (vedúci prevádzky, majster a pod.), sa môžu vzdialiť z pracoviska podliehajúceho ich dozoru len vtedy, ak odovzdajú výkon dozoru svojmu zástupcovi.

§ 18

Spoločné ustanovenia

(1) Organizácia podrobnejšie upraví požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s výbušninami v laboratóriách, skúšobniach a strelniciach vnútropodnikovým predpisom, v ktorom zohľadní príslušnú technickú normu.5)

(2) Organizácia, ktorá vyrába výbušniny, ohlási začatie, prerušenie na dobu dlhšiu ako 30 dní a ukončenie výroby najmenej osem dní vopred ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý jej dal súhlas na výrobu výbušnín.


§ 19

Prechodné ustanovenia

(1) Organizácie vyrábajúce výbušniny preveria doteraz vydané opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti prevádzky a uvedú ich do súladu s touto vyhláškou do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.

(2) Odborná spôsobilosť pracovníkov na práce s výbušninami získaná podľa doterajších platných predpisov sa považuje za odbornú spôsobilosť podľa tejto vyhlášky a má platnosť do 30. septembra 1993.

§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jaroslav Kubečka v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 78/1993 Z. z.

Obsah a rozsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami

I. Obsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti

1. Vlastnosti výbušnín

2. Výbušné predmety

3. Technológia výroby výbušnín

4. Bezpečnostné predpisy pre práce s výbušninami

5. Ničenie výbušnín

6. Zásady prvej pomoci

7. Používanie výbušnín a výbušných predmetov

8. Praktický zácvik pod odborným dohľadom

9. Praktické ukážky vlastností výbušnín

II. Rozsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti

Rozsah výučby na získanie odbornej spôsobilosti určí pre jednotlivé pracoviská vedúci organizácie v rozpätí 40 - 120 hodín.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 78/1993 Z. z.

Vzor 02 - Zápisnica o skúške odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami

Príloha č. 3 vyhlášky č. 78/1993 Z. z.

Vzor 03 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami

Poznámky pod čiarou

1) § 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

2) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.

3) Napr. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad ČSN 33 2030 Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny. ČSN 83 2554 Pracovná obuv. Antistatická obuv. Norma elektrického odporu a všeobecné požiadavky na jeho meranie. ČSN 83 2171 Pracovná ochrana. Obličajové ochranné štíty. Rozdelenie, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. ČSN 83 2701 Pracovná ochrana. Ochranné odevy. Klasifikácia a všeobecné požiadavky.

5) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky SBÚ č. 534/1991 Zb. ČSN 73 5530 Zriaďovanie skladov výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny.
ON 73 5721 Zriaďovanie výrobní, laboratórií a skúšobní výbušnín alebo výrobkov obsahujúcich výbušniny.

6) Napríklad ČSN 26 9020 Prevádzka skladov výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny.
ČSN 33 2340 Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín.
ČSN 33 2320 Predpisy pre elektrické zariadenia na povrchu v miestach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu horľavých plynov a pár.

7) ČSN 01 8010 Bezpečnostné farby a značky. Všeobecné ustanovenia.
ČSN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky.

8) ON 84 6635 Lekárničky prvej pomoci. Základné ustanovenia. Vybavenie.

9) § 67 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.

10) § 34 a 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane.

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. (úplné znenie č. 332/1992 Zb.). Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (skartácii) písomností.

12) § 23 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

13) ČSN 66 8011 Priemyslové trhaviny. Základné spoločné ustanovenia.

14) ČSN 26 9021 Vnútropodniková doprava výbušnín a výrobkov obsahujúcich výbušniny.

15) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 15/1971 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení vyhlášky č. 35/1985 Zb.

16) § 7 až 11 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

17) § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

18) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení neskorších predpisov.