Nariadenie vlády č. 56/1993 Z. z.Nariadeni vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-56
Čiastka 15/1993
Platnosť od 11.03.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.04.1993 do30.06.2002
Zrušený 325/2002 Z. z.
Znenie 01.04.1993

56

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9.februára 1993

o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane nariaďuje:


§ 1

(1) Jednorazové mimoriadne odškodnenie patrí

a) príslušníkovi Zboru požiarnej ochrany, pracovníkovi závodného požiarneho útvaru, príslušníkovi Mestského požiarneho zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, príslušníkovi Mestského požiarneho zboru mesta Košice, členovi dobrovoľného verejného požiarneho zboru, členovi dobrovoľného závodného požiarneho zboru a členovi požiarnej hliadky, ktorý pri hasení požiaru, pri cvičení v jednotke požiarnej ochrany alebo v požiarnej hliadke alebo pri záchranných prácach pri živelnej pohrome alebo pri inej mimoriadnej udalosti1) alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh,

b) osobe, ktorá pri osobnej pomoci, ktorú poskytla

1. v súvislosti s činnosťou bezprostredne súvisiacou s hasením požiaru, záchranou osôb alebo majetku pri požiari,

2. pri záchranných prácach pri povodniach, ostatných živelných pohromách alebo pri iných mimoriadnych udalostiach1) jednotke požiarnej ochrany na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo s ich vedomím alebo na výzvu orgánov obce,

utrpeli ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa podľa pracovnoprávnych predpisov považuje za chorobu z povolania, a následkom ktorých sa stali osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnými alebo invalidnými (ďalej len „poškodený“).

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odseku 1 sa poskytuje od 10 000 Sk do 50 000 Sk podľa stupňa ujmy na zdraví, s prihliadnutím najmä na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a podiel poškodeného pri hasení požiaru alebo vykonávaní záchranných prác.

§ 2

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa pracovnoprávnych predpisov považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov2) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie2) takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby, ktorá sa podľa pracovnoprávnych predpisov považuje za chorobu z povolania za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové mimoriadne odškodnenie do 10 000 Sk.


§ 3

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany;

2. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 153/1989 Zb., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1986 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1993.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 92 zákona Slovenskej národnej rady č.126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

2) § 200 ods. 1 Zákonníka práce.