Zákon č. 109/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-109
Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993
Účinnosť od 18.05.1993
Aktuálne znenie 18.05.1993

109

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. apríla 1993,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa mení takto:

§ 11 ods. 5 znie:

(5) Primátora zastupujú jeho námestníci, ktorých zvolí mestské zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Mestské zastupiteľstvo vymedzí v štatúte okruh právomocí primátora, ktoré nie sú oprávnení vykonávať námestníci.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.