Zákon č. 106/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-106
Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do30.09.1995
Účinnosť od 01.05.1993 do30.09.1995
Zrušený 202/1995 Z. z.
Znenie 01.05.1993

106

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. apríla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Devízový tuzemec - právnická osoba je povinná zabezpečiť, aby suma zaplatená v tretej krajine na úhradu jej pohľadávky, realizovanej prostredníctvom devízového cudzozemca z druhej krajiny, bola prevedená do tuzemska v devízových prostriedkoch tretej krajiny, pokiaľ bola uzavretá medzinárodná zmluva o platbách v národnej mene, ktorou je Slovenská republika viazaná, a je publikovaná v Zbierke zákonov; sprostredkovateľskú odmenu pre devízového cudzozemca zaplatí devízový tuzemec - právnická osoba v národnej mene devízového cudzozemca.

(3) Vykonávací predpis môže ustanoviť, kedy devízový tuzemec - právnická osoba nemá povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2. V odôvodnených prípadoch môže byť devízový tuzemec - právnická osoba zbavená tejto povinnosti udelením devízového povolenia.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.